18 Οκτωβρίου 2023

ΥΠΕΣ: Οδηγίες υποβολής σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των ΟΤΑ & ΝΠΔΔ

 Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) σχετικέ με την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται:
Στο παράρτημα Α της παρούσας παρατίθεται πίνακας υπόχρεων φορέων για την εφαρμογή των διαλαμβανόμενων σε αυτήν οδηγιών σύμφωνα:

α) με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) περί κατάργησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων (εκτός των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των ιδρυμάτων) και των κοινωφελών επιχειρήσεων (εκτός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων) και

β) με τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας από την ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την τελευταία ανάρτησή του στην κεντρική ιστοσελίδα της Αρχής και οι οποίες θα ενσωματωθούν στην επόμενη ανάρτησή του.

Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

IΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

Το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2024 (Π/Υ 2024) θα υποβληθεί από τους στατιστικούς ανταποκριτές στη διαδικτυακή εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στο σύνδεσμο http://komvos.ypes.gr/stats, με τη χρήση του πρότυπου αρχείου excel «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_98-2024».

Α. Οδηγίες για το περιεχόμενο και τη συμπλήρωση του αρχείου.

1. Από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τη ψήφιση του σχεδίου Π/Υ 2024 πρέπει να μεταφερθούν στο αρχείο: (α) στη στήλη ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2023, τα ποσά των εκτιμήσεων για το ύψος των εισπραχθέντων εσόδων / πληρωμένων δαπανών έτους 2023 και (β) στη στήλη ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Π/Υ 2024, τα ποσά των προϋπολογισθέντων εσόδων και δαπανών για το έτος 2024.

2. Τα έσοδα και οι δαπάνες θα καταγραφούν στη στήλη ΚΑΕ:

2.1. σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΕ και Υπηρεσίας (ΥΥ.ΧΧΧΧ) για τους φορείς που ακολουθούν τον τύπο προϋπολογισμό των δήμων, βάσει της εγκεκριμένης αναλυτικής κωδικοποιημένης ταξινόμησης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το άρθρο 4 της της 63726/28.07.2023 (B’ 4795) κ.υ.α. παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024 των δήμων,

2.2. σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΕ και Ειδικού Φορέα (ΥΥΥ.ΧΧΧΧ) για τους φορείς που ακολουθούν τον τύπο προϋπολογισμού των περιφερειών, βάσει της ισχύουσας ταξινόμησης και

2.3. σύμφωνα με την ενιαία δομή αποτύπωσης που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της μηνιαίας υποβολής οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο για τα ΝΠΙΔ.

3. Στη στήλη ΤΥΠΟΣ επιλέγεται το είδος του ΚΑΕ (ΕΣΟΔΑ ή ΕΞΟΔΑ).

4. Για την αποφυγή σφαλμάτων, εφιστάται η προσοχή στα εξής:

➢ Στο αρχείο δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται κανένας ΚΑΕ.

➢ Στις υπηρεσίες (κυρίως στην υπηρεσία 70) δεν πρέπει να γίνεται ενδιάμεση ανάλυση. Για παράδειγμα, η μορφή ΚΑΕ 70.03.6063 είναι λάθος. Αποδεκτή είναι μόνο η μορφή 70.6063.

Τα προαναφερόμενα σφάλματα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή (α) αρχείων μη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και (β) αρχείων με ποσά συνολικών εσόδων και εξόδων που δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις ψήφισης των προϋπολογισμών, και

κατ’ επέκταση την πρόκληση καθυστερήσεων στη διαδικασία έκδοσης των γνωμών.