7 Μαρτίου 2023

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ποσού 15,000€ (με Φ.Π.Α.) Για την εκτέλεση του έργου : « ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 O Δυτικής Σάμου αναφέρει σε δελτίο τύπου : Φέτος η Σάμος διαθέτει δωρεάν περίπτερο στην έκθεση του Ε.Ο.Τ στην ΙΤΒ 2023 βρίσκεται στην Αίθουσα 1. 1a, συγκεκριμένα στην θέση 101, 101a και το booth του Δήμων Σάμου είναι στο νούμερο 60. Τι ισχύει τελικά? Στην Σάμο σήμερα ημέρα Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο Δημάρχου οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η Κα Κάϊλα Δέσποινα αντιδήμαρχος Δήμου Ανατολικής Σάμου και νόμιμος εκπρόσωπος
του Δήμου Ανατολικής Σάμου που εδρεύει στην Σάμο, Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Σάμου ΤΚ
83100, με ΑΦΜ: 997966689 Δ.Ο.Υ ΣΑΜΟΥ και
2.Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΤΕ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
3.Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
Ανατολικής Σάμου σε βάρος του Κ.Α.Ε 00.6432.0001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


4.α) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 17269 20/12/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
22REQ011860597 και β) την υπ` αρ πρωτ. 17276 20/12/2022 πρόσκληση υποβολής
προσφοράς 22PROC011860907
γ)τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 5.
5. Την προσφορά της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.
6. Την υπ αρ.2784 /2022 απόφαση δημάρχου η οποία αφορά ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ( ΟΥΤΡΕΧΤΗ ΚΑΙ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ EVENT ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ » ΓΙΑ
2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ( ΟΥΤΡΕΧΤΗ ΚΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ EVENT ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.
Συγκεκριμένα
OYTREXTH 2 ΆΤΟΜΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟ 10/01/2022 επιστροφή ΣΑΜΟ στις 16/01/2022 Ο ΕΝΑΣ
Ανοιχτό ο άλλος. ( Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού θα έχει συναντήσεις στα γραφεία
του ΕΟΤ ΑΘΗΝΑ) Διανυκτέρευση Άμστερνταμ από 10/01/2023 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ από
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 14/01/2023
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 5 ΑΤΟΜΑ ( ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ, ΞΕΝΑΓΟΣ) ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟ 06/03/2023 επιστροφή ΣΑΜΟ στις 10/03/2023
Διανυκτέρευση ΒΕΡΟΛΙΝΟ από 06/03/23 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ από ΒΕΡΟΛΙΝΟ 10/03/2023
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 6 ΑΤΟΜΑ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, CHEF) ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΣΑΜΟ 06/03/2023 επιστροφή ΣΑΜΟ στις 10/03/2023 Διανυκτέρευση AMSTERNTAM
από 20/03/23 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ από AMSTERNTAM 23/03/2023
Άρθρο 2 Διάρκεια
Η διάρκεια της Σύμβασης ισχύει με την ολοκλήρωση της προμήθειας των παραστατικών
και δεν μπορεί να υπερβεί τις 15 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση που θα είναι στο
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 20 εως 23 /03/2023. Τα ποσά αφορούν εισιτήρια αεροπορικά και διαμονή στα
παραπάνω μέρη. Να σημειωθεί ότι στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη η εκκαθάριση θα γίνει
απολογιστικά βάση εκκαθαριστικών στοιχείων που δεν θα υπερβεί το προϋπολογισθέν ποσό
των 15.000 ευρώ.
Άρθρο 3 Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής
1. Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα του πότε θα μας προσκομίζει
παραστατικά πληρωμής και δεν μπορεί να υπερβεί τις 15 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση
που θα είναι στο ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 20 έως 23 /03/2023 Τα ποσά αφορούν εισιτήρια αεροπορικά
και διαμονή στα παραπάνω μέρη. Να σημειωθεί ότι στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη η
εκκαθάριση θα γίνει απολογιστικά βάση εκκαθαριστικών στοιχείων που δεν θα υπερβεί το
προϋπολογισθέν ποσό των 15.000 ευρώ. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις κατά νόμο
κρατήσεις, όπως ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 4 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση ευρώ
15.000,00 € με το Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α.Ε 00.6432.0001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 5 Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων
Α. Του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση των παραπάνω εργασιών (άρθρο 1 ) σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 17486 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης της υπηρεσίας.
2. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον τρόπο που ορίζεται
ανωτέρω.
Β. Του Δήμου Ανατολικής Σάμου
1. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η καλή
εκτέλεση των εργασιών, να καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.
2. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που
προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη
σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς
τον ανάδοχο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε
παρασχέθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη περίοδο, ύστερα από
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Νομικού Προσώπου.
Άρθρο 6 Εφαρμοστέο δίκαιο -αρμοδιότητα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας είναι η τήρηση των όρων της
σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, για την επίλυση τυχόν διαφοράς ή διαφορετικής ερμηνείας
των συμφωνηθέντων όρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Σάμου
Άρθρο 7 Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται, με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της παρούσας.
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους
που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο η αναλογούσα αμοιβή για τις
μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από τον αντισυμβαλλόμενο εργασίες,
σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
28/12/2022
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
 Η αντιδήμαρχος