20 Μαρτίου 2023

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

 

Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

ΑΥΤΟ ΠΟΥ συμβαίνει –καί μάλιστα σέ προεκλογική περίοδο, μέ τά ἔργα καί τίς ἀναθέσεις τοῦ Δημοσίου, ξεπερνᾶ κάθε ὅριο. Ἡ Κυβέρνησις ἐκμεταλλευόμενη καί τήν ἀπουσία τῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀπό τό Κοινοβούλιο (ἡ ὁποία ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά προσλαμβάνει χαρακτῆρα σιωπηρῆς συναινέσεως) ψήφισε νόμο, μέ τόν ὁποῖον αὐξάνει τό χρηματικό ὅριο ἐπί τοῦ ὁποίου ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικῶς ὁ προσυμβατικός (προληπτικός) ἔλεγχος νομιμότητος γιά ἔργα ἤ προμήθειες καί ὑπηρεσίες πού ἀναθέτει τό Δημόσιο, τά Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οἱ ΔΕΚΟ, οἱ Δῆμοι καί οἱ Περιφέρειες, σέ 1,7 ἑκατομμύρια εὐρώ ἀνά ἔργο ἀπό 1 ἑκατομμύριο πού προέβλεπε νόμος τῆς ἴδιας Κυβερνήσεως τοῦ 2020. Αὐτό πρακτικῶς σημαίνει ὅτι ἀναθέσεις ἕως 1,7 ἑκατομμ. εὐρώ εἴτε ἀπ’ εὐθείας εἴτε μέ διαγωνισμό, ἐξαιροῦνται τοῦ προσυμβατικοῦ ἐλέγχου τοῦ ἁρμοδίου κατά τό Σύνταγμα Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου! Ἡ ἀποστολή τοῦ ὁποίου ὑπονομεύεται.

Ὁ νέος νόμος ἐξαιρεῖ ἀπό τόν ἔλεγχο τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου συμβάσεις μέχρι αὐτοῦ τοῦ ὁρίου πού ἀφοροῦν σέ ἔργα τοῦ Ἀναπτυξιακοῦ Νόμου, ἔργα τοῦ ΕΣΠΑ μέ συμμετοχή τοῦ Δημοσίου, ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως. Εὐλόγως γεννᾶται τό ἐρώτημα: τί συμβαίνει μέ τήν διαχείριση τοῦ δημοσίου χρήματος; Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ ἐφαρμογή τοῦ νέου νόμου-πλαίσιο γιά ὅλα τά Ὑπουργεῖα, τίς ΔΕΚΟ καί τούς ΟΤΑ ἐνδεχομένως, ὑπό προϋποθέσεις, νά ὁδηγήσει καί σέ μεγάλο πλιάτσικο, προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν ἰδιωτικά συμφέροντα. Ἐνδεχομένως… Ἴσως αὐτό ἐξηγεῖ σέ συνδυασμό μέ τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν τήν περαιτέρω μετάθεση τοῦ χρόνου τῶν ἐκλογῶν. Γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ μεγάλη διανομή πρίν ἀπό τίς κάλπες. Ἡ ἐπίμαχος διάταξις πού προκαλεῖ στό παρασκήνιο τήν δυσφορία τῶν δικαστῶν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου πού παρατηροῦν ὅτι παραβιάζονται βαναύσως οἱ ἀρχές τῆς διαφανείας καί τῆς χρηστῆς διοικήσεως, ἀλλά καί τήν δυσαρέσκεια ὑγιῶν δυνάμεων τῆς ἀγορᾶς (πού θεωροῦν ὅτι παραβιάζεται ὁ ἀνταγωνισμός), περιλαμβάνεται στόν νόμο 5016/23, ἄρθρο 51, ΦΕΚ A21/4/2/2023 «Διεθνής Ἐμπορική Διαιτησία, Ρυθμίσεις γιά τήν λειτουργία τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου καί λοιπές ἐπείγουσες διατάξεις».

Ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἄρθρο 51 Μεταφορά ἁρμοδιότητας ἐλέγχου ἀπό τά κλιμάκια προσυμβατικοῦ ἐλέγχου τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου στούς Ἐπιτρόπους τοῦ Δικαστηρίου Τροποποίηση παρ. 1 ἄρθρου 324 ν. 4700/2020.

Ἡ παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 324 τοῦ ν. 4700/2020 (Α΄ 127) τροποποιεῖται ὡς πρός τό ὕψος τῆς προϋπολογιζόμενης δαπάνης τῶν συμβάσεων γιά τίς ὁποῖες κλιμάκιο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου εἶναι ἁρμόδιο γιά τήν διενέργεια ἐλέγχου νομιμότητας πρίν ἀπό τήν σύναψή τους, καί ἡ παρ. 1 διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς:

“1. Στίς συμβάσεις ἔργων, προμηθειῶν καί ὑπηρεσιῶν, καθώς καί στίς συμβάσεις ἀγορᾶς ἀκινήτων, πού συνάπτονται ἀπό τό Δημόσιο, τούς ὀργανισμούς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καί τά νομικά τους πρόσωπα, τά λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καί τίς δημόσιες ἐπιχειρήσεις ἤ ὀργανισμούς, ἡ προϋπολογιζόμενη δαπάνη τῶν ὁποίων ὑπερβαίνει τό ποσό τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου ἑπτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) εὐρώ, μή συμπεριλαμβανομένου τοῦ φόρου προστιθέμενης ἀξίας, διενεργεῖται ὑποχρεωτικά ἔλεγχος νομιμότητας, πρίν ἀπό τή σύναψή τους ἀπό Κλιμάκιο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου.”

Τόν νόμο ὑπογράφουν ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θόδωρος Σκυλακάκης, ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὁ Ὑπουργός Ἐργασίας Κωστῆς Χατζηδάκης, ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Στέλιος Πέτσας, ἡ Ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ὁ Ὑπουργός Ἐνεργείας, καί ἄλλοι.

Ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» ἔχει ἀποκαλύψει πρώτη τίς μεθοδεύσεις γιά τίς ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις μέ νομοθετική ρύθμιση πού θά παρέκαμπτε τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου νά δοθοῦν τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως χωρίς ἀντικειμενικά κριτήρια. Καί ἐδέχθη ἐπιθέσεις.

Γράφαμε τότε στήν πρώτη μας σελίδα: «Ἀπτόητη ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζει νομοθετική ρύθμιση γιά ἀναθέσεις ἐξπρέςς γιά παράκαμψη τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου καί ἄλλων ἀρχῶν, ὥστε νά διανείμει χωρίς ἀντικειμενικά κριτήρια τά 72 δισ. εὐρώ τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως». Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἡ Κομμισσιόν ἐγκαλοῦσε τήν Κυβέρνηση γιά χιλιάδες ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις γιά παραβίαση τοῦ ἐνωσιακοῦ δικαίου μέ ἔγγραφο πού ἀποκαλύψαμε.

Στήν πρώτη μας σελίδα εἴχαμε μάλιστα φιλοξενήσει τίς φωτογραφίες μερικῶν ἀπό τούς ἐπισπεύδοντες Ὑπουργούς, ὅπως τοῦ κυρίου Σκυλακάκη, τοῦ κυρίου Τσιάρα καί ἄλλων. Τότε μέλος τῆς Κυβερνήσεως κάλεσε τόν διευθυντή τῆς ἐφημερίδος, Σάββατο βράδυ, ἀπό τά κυβερνητικά ἕδρανα –ἦταν οἱ μέρες πού συνεζητεῖτο ὁ προϋπολογισμός στήν Βουλή– καί τοῦ εἶπε ὅτι οἱ συνάδελφοί του Ὑπουργοί ἀποροῦν μέ ὅσα γράφει ἡ ἐφημερίς στήν πρώτη σελίδα της, ὅτι δέν γνωρίζουν ἤ δέν ἔχουν ἐνημερωθεῖ γιά ἐπικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία καί ὅτι τό δημοσίευμα ἀνήκει στήν σφαῖρα τῆς φαντασίας… Τούς ἀπαντήσαμε ὅτι …θά ἐνημερωθοῦν σύντομα γιά τήν ἐπικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία τοῦ ἐπιτελικοῦ κράτους τοῦ Μεγάρου Μαξίμου πού δικαιολογημένως ἀγνοοῦσαν. Μόνον ὁ ἐπισπεύδων κύριος Σκυλακάκης τήν ἐγνώριζε. Ἦταν 18 Δεκεμβρίου. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι πού μᾶς διέψευδαν, ψήφισαν στίς 4 Φεβρουαρίου αὐτό πού εἴχαμε προαναγγείλει πρωτοσελίδως μέ λεπτομέρειες καί ὑπέγραψαν τόν νόμο! Ἡ «Ἑστία» δέν ὑπνοβατεῖ ὅταν ἀποκαλύπτει τούς σχεδιασμούς τῆς Κυβερνήσεως μέ ἔγκυρο ρεπορτάζ, ὅπως μᾶς κατηγόρησαν κάποιοι, προσφάτως, κάποιοι ἀνόητοι. Αὐτοί κοιμοῦνται ὄρθιοι…

Ὅπως ἀπεδείχθη, ἡ Κυβέρνησις νομοθέτησε στόν ἀπώτατο χρόνο τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου τῶν ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεων στά 1,7 ἑκατομμ. εὐρώ, γιά νά χρησιμοποιήσει τό ἐπιχείρημα, πώς ὅποιος διαφωνεῖ ναρκοθετεῖ τήν ἀπορρόφηση κρίσιμων γιά τήν ἐθνική οἰκονομία κοινοτικῶν καί ἄλλων πόρων. Στήν πραγματικότητα ὅμως διανέμει τήν πίττα προεκλογικῶς. Μέ τό πολιτικό ἀζημίωτο βεβαίως: τήν ὑποστήριξη τῶν μεγάλων ὁμίλων τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας στήν ἐπανεκλογή της. Τώρα, ἄν μέ αὐτό τόν τρόπο καταργεῖται ὁ ἐλεύθερος ἀνταγωνισμός καί αὐτό δέν εἶναι καί πολύ φιλελεύθερο, λεπτομέρειες! Ὅπως καί μέ τίς ὑποκλοπές, «αὐτά πάντα γίνονταν»…

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ