30 Μαρτίου 2023

Ποια χρέη μπορούν να επανενταχθούν σε ρύθμιση έως 120 δόσεις

 

Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νέου νόμου, καθορίζονται με εγκύκλιο. Ποια χρέη αποκλείονται από την επανένταξη. Τι ισχύει για την ασφαλιστική ενημερότητα και ποια αναγκαστικά μέτρα είσπραξης «παγώνουν».

 Παραδείγματα.
Περίπου 250.000 ρυθμισμένες οφειλές σε 120 ή 72 δόσεις, οι οποίες έπαψαν να εξυπηρετούνται τον Φεβρουάριο του 2023, μπορούν να επανενταχθούν σε ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα υποβάλλει αίτηση, όταν η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιηθεί.

Ήδη, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εξέδωσε χθες, εγκύκλιο με την οποία ξεκαθαρίζει ότι η υποβολή του σχετικού αιτήματος για ρυθμίσεις που χάθηκαν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου και αποτυπώθηκαν στην μηχανογραφική ροή του ΚΕΑΟ στις 16/02/2023, πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου.

Παράλληλα βέβαια, θα πρέπει να καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης.

Μετά την αναβίωση της ρύθμισης, οι ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης. Στην πράξη, η ρύθμιση αναβιώνει με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της κάθε ρύθμισης για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.

Σε περίπτωση που στο ενδιάμεσο έχουν δημιουργηθεί και νέες οφειλές, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση τω 24 δόσεων, έως 31/7/2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται. Η υπαγωγή της νέας οφειλής σε πάγια ρύθμιση επιτρέπεται ακόμη και εάν ο οφειλέτης έχει απωλέσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, κατά παρέκκλιση του σχετικού νόμου που στην πράξη, απαγορεύει την υπαγωγή οφειλών από ρύθμιση που χάθηκε, σε νέα ρύθμιση.

Προσοχή. Εξαιρούνται από την δυνατότητα αναβίωσης των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, οφειλές που μετά την απώλεια υπάχθηκαν σε ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού. Έτσι, για παράδειγμα οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημα του εντάχθηκε στη β’ φάση του εξωδικαστικού μηχανισμού, δε μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία αναβίωσης της παλαιότερης ρύθμισης. Αντίθετα, οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημα του εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση οφειλών δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης να επανενταχθεί στην παλαιότερη και προφανώς ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Επαναφορά και των 72 δόσεων
Εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που δυσκολεύονται να τηρήσουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, μολονότι ως προς τις λοιπές τους ασφαλιστικές υποχρεώσεις παραμένουν συνεπείς, έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως 72 μηνιαίων δόσεων.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022. Επίσης στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν έως τις 31/7/2023:

Οφειλέτες που εκτός από τις οφειλές 9/21-12/22, είχαν και προηγούμενες τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση μέχρι την 01/11/2021.
Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως 72 δόσεις.
Οφειλέτες που αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων COVID και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές μπορούν να εντάξουν τις οφειλές 9/21-12/22 σε έως -72- δόσεις του νέου νόμου.
Οφειλέτες με πάγια ρύθμιση που περιλαμβάνει οφειλές περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 και τηρείται την 01/02/2023, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές αυτές στη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων.
Και σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και μέχρι 31/7/2023, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης πρέπει παράλληλα να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση.

Επίσης, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης. Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με το ισχύον επιτόκιο. Σημειώνεται βέβαια, ότι από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.

Αιτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η εγκύκλιος ορίζει ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Απώλεια ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης και στην περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών οφειλών. Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτελέσματα:

την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
την επιδίωξη της είσπραξής της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
Για τους οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση σύμφωνα με το νέο νόμο και τηρούν τους όρους της ρύθμισης:

Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Πιο συγκεκριμένα, για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης,
Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, ενώ η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης.
Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της ρύθμισης.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού δύναται να χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Ρούλα Σαλούρου

ΠΗΓΗ https://www.euro2day.gr/