13 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του εν λόγω τμήματος της προμήθειας ανέρχεται σε 1.155.585,50 € προ ΦΠΑ (1.352.035,04 €

 Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

δημοσίευση για την : ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ –

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΜΟΥ’’

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σύμφωνα με την με αριθμ. 240/22-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΛΔ46ΜΦΟΤΔΩΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύμβασης για


την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ’’ με τη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο διαγωνισμό, σύμφωνα

με το άρ. 269 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τους ίδιους όρους

της αριθ. 17719 / 31.12.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 22PROC009937259 2022-01-19) και της

μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας όπως εγκρίθηκαν με τις 210/2021 και

68/2021 αποφάσεις Ο.Ε. Δήμου Ανατολικής Σάμου και Δ.Σ. Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Σάμου αντίστοιχα.

Για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

σύμφωνα με το άρ. 269 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έχει εκδοθεί η με

αριθμ. Δ42/2022 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του εν λόγω τμήματος της προμήθειας ανέρχεται σε

1.155.585,50 € προ ΦΠΑ (1.352.035,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% σύμφωνα με

την μελέτη-τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με προθεσμία υποβολής προσφορών

τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης (6/9/2022 και

καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 6/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό

φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/

09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 10/10/2022 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Σάμος, 5 / 9 / 2022


 Αρ. Πρωτ. : 11491

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

FAX :

e-mail :

Δερβενακίων & Α. Αλέξη

83100

Κ. Καραγεωργίου

2273353534

2273027521

kkes@otenet.gr


 Προς : - INTERTECH S.A.

- NETWORK BUSINESS

 SOLUTIONS ΕΠΕ

- ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

- ARION PLUS


Στην προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, η οποία τους δεσμεύει για διάστημα

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,

υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:

Α) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

• Τα δικαιολογητικά του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου

2.4.3.1 της αριθ. 17719/31.12.2021 διακήρυξης. Αναφορικά με τη βεβαίωση

επίσκεψης για τη γνώση των τοπικών συνθηκών, όσοι από τους συμμετέχοντες

την έχουν ήδη εξασφαλίσει ισχύει. Για όσους συμμετέχοντες δεν διαθέτουν τη

σχετική βεβαίωση ορίζεται ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης η ../../2022 και

ώρα 11.00.

• Τα δικαιολογητικά του φακέλου της τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται στο

άρθρο 2.4.3.2 της αριθ. 17719 / 31.12.2021 διακήρυξης.

• Αναφορικά με τη βεβαίωση επίσκεψης για τη γνώση των τοπικών συνθηκών,

όσοι από τους συμμετέχοντες την έχουν ήδη εξασφαλίσει ισχύει. Για όσους

συμμετέχοντες δεν διαθέτουν τη σχετική βεβαίωση ορίζεται ημερομηνία

επιτόπιας επίσκεψης η 19/9/2022 και ώρα 11.00.

Β) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Οικονομική Προσφορά»

• Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτεται στην προσφορά και το

έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ους φάκελοους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού

του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή και αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2.5 της

σχετικής διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 17719 / 31.12.2021 διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία

σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 171625, θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.islandofsamos.gr, στην πλατφόρμα του

ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή

πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ