31 Αυγούστου 2022

Ξεκινούν οι εγγραφές για ΙΕΚ Βοηθού Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου

 

Ανακοινώνουμε ότι, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το τμήμα
ΙΕΚ Βοηθού Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, σύμφωνα
με το ΦΕΚ 2712/B/1-6-2022 και την υπάριθμ.Γ6α/Γ.Π.23735/24-5-2022
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας ( ορισμός ειδικοτήτων που
θα λειτουργήσουν στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας).


Στο Α΄εξάμηνο εγγράφονται απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι
ισότιμων τίτλων .Στο Γ΄εξάμηνο εγγράφονται οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ανάλογης
ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους-
Τάξη μαθητείας με απαλλαγή απ΄τα μαθήματα που έχουν ήδη διδαχθεί.
Για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων
καταρτιζομένων υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 και η έκδοση
των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30 η Σεπτεμβρίου 2022.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ και
εγγραφής στο ΙΕΚ αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση
2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών ( απολυτήριο ή πτυχίο ).
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ( απαιτείται μόνο για
μοριοδότηση εργασιακής εμπειρίας )
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή
τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ελάχιστον
επιπέδου Β1 όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν.4763/2020
(Α΄254).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στη γραμματεία του ΔΙΕΚ καθημερινά 8.00πμ έως 2.00μμ. από 1 η
Σεπτεμβρίου έως και 15 η Σεπτεμβρίου.
Δ/νση: Μαλαγάρι Σάμου ( πρώην Μαυρογένειος Σχολή ).
Τηλ.2273024500 , email: teenosil@yahoo.gr
ΣΑΜΟΣ 30/8/2022
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ
Γ.Ν ΣΑΜΟΥ