23 Ιουλίου 2022

Επιτάχυνση για τις ΑΠΕ: Το ΥΠΕΝ ζητά από τις δασικές αρχές να γνωμοδοτούν εντός 15 ημερών για τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων Οδηγίες στις δασικές αρχές απέστειλε το ΥΠΕΝ με την οποία ζητά οι αποφάσεις τους που αφορούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων να υποβάλλονται εντός 15 ημερών.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

"Προς επίσπευση της ακολουθητέας γνωμοδοτικής αδειοδοτικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αντιστοίχου κατηγορίας έργων ή δραστηριοτήτων εφαρμοζομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, προκειμένου εκδόσεως αποφάσεως της παραγράφου 4 της ανωτέρω διάταξης, συνδυαστικά των οριζομένων στην διάταξη του άρθρου 47 ν. 4915/2022, και εν προκειμένω λόγω αναγκαιότητας περαίωσής της εντός των χρονικών δεσμεύσεων, παραθέτουμε συμπληρωματικά της ανωτέρω σχετικής οδηγίας, τα κάτωθι:

Κατόπιν υποβολής του σχετικού φακέλου στην οικεία δασική Αρχή ήτοι: Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, η υπηρεσία γνωμοδοτεί άμεσα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, αποστέλλοντας τη γνωμοδότηση στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής ή στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κατά αντιστοιχία κατηγορίας έργου, κοινοποιώντας τη γνωμοδότησή της στις ιεραρχικά υπερκείμενες Δασικές Υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας της προκειμένου η γνωμοδότησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (εφόσον διαφοροποιείται επ’ αυτής), να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο περαίωσης της γνωμοδοτικής αδειοδοτικής διαδικασίας.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους". 

ΠΗΓΗ https://energypress.gr/