19 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ «ΟΜΕΡΤΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ.Μήπως για αυτό τον λόγο δεν απαντάει στα ερωτήματα ο συντονιστής του ΚΕΕΛΠΝΟ γιατρός Μανόλης Λογοθέτης

Εκτεθειμένος ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Σάμο συντονιστής του ΚΕΕΛΠΝΟ στο κέντρο μεταναστών γιατρός Μανόλης Λογοθέτης


Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να «αξιοποιήσει» κονδύλια από το πρόγραμμα AMIF της ΕΕ για την περίθαλψη των προσφύγων διοχετεύοντάς τα στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ χρη­σι­μο­ποιεί τα κον­δύ­λια αυτά για να προ­χω­ρή­σει σε προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού με τις γνω­στές αι­σχρές ελα­στι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις.

Έτσι, αντί να ενι­σχυ­θούν τα ΚΥ και τα νο­σο­κο­μεία του ΕΣΥ για να προ­σφέ­ρουν δω­ρε­άν, δη­μό­σια, κα­θο­λι­κή και σύγ­χρο­νη πε­ρί­θαλ­ψη τόσο στους πρό­σφυ­γες όσο και σε όλον τον πλη­θυ­σμό της χώρας, η κυ­βέρ­νη­ση επι­λέ­γει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και το προ­σφυ­γι­κό ως ακόμα ένα πρό­σχη­μα συ­νέ­χι­σης και επέ­κτα­σης του λα­θρε­μπο­ρί­ου υγειο­νο­μι­κής ερ­γα­σί­ας μέσω του αμαρ­τω­λού ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ. 


Αυτό το λα­θρε­μπό­ριο έρ­χε­ται ως πλευ­ρά του γε­νι­κό­τε­ρου παρ­δα­λού πο­λύ­μορ­φου «τσίρ­κου» ελα­στι­κών προ­σω­ρι­νών ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων στην δη­μό­σια πε­ρί­θαλ­ψη : επι­κου­ρι­κοί για­τροί που τώρα πια μι­σθο­δο­τού­νται μέσω ... ΕΣΠΑ, επι­κου­ρι­κοί νο­ση­λευ­τές, ερ­γο­λα­βι­κοί ερ­γα­ζό­με­νοι, ερ­γα­ζό­με­νοι με ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, υγειο­νο­μι­κοί με συμ­βά­σεις ερ­γα­σί­ας μέσω της ΑΕΜΥ Α.Ε., κλπ, κλπ ... Μπο­ρεί η κυ­βέρ­νη­ση να «τσα­κώ­νε­ται» με την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ περί των σκαν­δά­λων του ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ, όμως το ΜΕ­ΓΑ­ΛΥ­ΤΕ­ΡΟ σκάν­δα­λο του αμαρ­τω­λού ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ (το λα­θρε­μπό­ριο υγειο­νο­μι­κής ερ­γα­σί­ας με ελα­στι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις) συ­νε­χί­ζε­ται και επε­κτεί­νε­ται καθώς σε αυτό φυ­σι­κά ΣΥΜ­ΦΩ­ΝΟΥΝ όλα τα μνη­μο­νια­κά κόμ­μα­τα.

Στις συμ­βά­σεις όμως που απαι­τεί το ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ να υπο­γρά­φουν οι για­τροί που υπο­τί­θε­ται πως θα ασχο­λη­θούν με την πε­ρί­θαλ­ψη των προ­σφύ­γων μέσω των κον­δυ­λί­ων του AMIF, υπάρ­χει και μια άλλη πε­ρισ­σό­τε­ρο αμαρ­τω­λή πλευ­ρά. Στις συμ­βά­σεις αυτές υπάρ­χει ει­δι­κή «υπο­χρέ­ω­ση εχε­μύ­θειας» (!) όπου ο για­τρός υπο­χρε­ού­ται να υπο­γρά­ψει πως θα «τηρεί αυ­στη­ρά το απόρ­ρη­το ... οποιασ­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρί­ας, γε­γο­νό­τος κλπ που αφο­ρούν στο ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ και στους, συ­νερ­γα­ζό­με­νους με αυτό, φο­ρείς των οποί­ων έλαβε γνώση εξαι­τί­ας ή με αφορ­μή την πα­ρού­σα (ερ­γα­σία), και να μην με­τα­δί­δει αλλά και να εμπο­δί­ζει ή να μην διευ­κο­λύ­νει την με­τά­δο­σή τους σε οποιον­δή­πο­τε τρίτο» (!!). Μά­λι­στα, εξ αρχής διευ­κρι­νί­ζε­ται πως ο ... «όρκος σιω­πής» δεν αφορά μόνο την «διάρ­κεια της πα­ρού­σας σύμ­βα­σης έργου» αλλά «και οπο­τε­δή­πο­τε μετά την λήξη της» (!!!).

Με απλά λόγια, αν ο / η για­τρός δει ΑΘΛΙΟ­ΤΗ­ΤΕΣ στην δια­βί­ω­ση των προ­σφύ­γων ή δει απα­ρά­δε­κτη με­τα­χεί­ρι­σή τους από την ΕΛΑΣ και την Frontex ή δει επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον τους από ακρο­δε­ξιές συμ­μο­ρί­ες  ή δει ανού­σια επι­κοι­νω­νια­κά σόου (όπως στα νησιά που πολ­λές φορές στη­νό­ταν κο­ντέϊ­νερ με το σήμα του ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ, το οποίο απο­μα­κρυ­νό­ταν μόλις ... έφευ­γαν οι κά­με­ρες χωρίς να εξε­τα­στεί ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ πρό­σφυ­γας) ή δει διά­φο­ρες ΜΚΟ να αλω­νί­ζουν ανε­ξέ­λεγ­κτες ή δει γε­νι­κά οτι­δή­πο­τε, δε­σμεύ­ε­ται ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ να μην το ... απο­κα­λύ­ψει (!!!!).

Τέ­τοια «ομερ­τά» ΟΥΤΕ Η ΣΙ­ΚΕ­ΛΙ­ΚΗ ΜΑΦΙΑ ...

Το αμαρ­τω­λό ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ ψυχή και σώ­μα­τι στην απάν­θρω­πη πο­λι­τι­κή της ΕΕ για το προ­σφυ­γι­κό. Αυτός προ­φα­νώς είναι ένας ακόμα λόγος που κυ­βέρ­νη­ση και ΕΕ απο­φεύ­γουν όπως ο διά­ο­λος το λι­βά­νι να έχουν υπό την ευ­θύ­νη τους την πρω­το­βάθ­μια πε­ρί­θαλ­ψη των προ­σφύ­γων οι δη­μό­σιες δομές, και διο­χε­τεύ­ουν τα σχε­τι­κά κον­δύ­λια στις ΜΚΟ και στο ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ : για να εξα­σφα­λί­ζουν πέπλο σιω­πής στην αθλιό­τη­τα και στην απαν­θρω­πιά.

ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ, ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΑ, ΣΥΓ­ΧΡΟ­ΝΗ, ΙΣΟ­ΤΙ­ΜΗ ΚΑΙ ΚΑ­ΘΟ­ΛΙ­ΚΗ ΠΕ­ΡΙ­ΘΑΛ­ΨΗ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΗ­ΘΥ­ΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟ­ΣΦΥ­ΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕ­ΤΑ­ΝΑ­ΣΤΕΣ – ΜΕ ΕΝΙ­ΣΧΥ­ΣΗ ΤΩΝ ΝΟ­ΣΟ­ΚΟ­ΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΠΡΟ­ΣΛΗ­ΨΕΙΣ ΜΟ­ΝΙ­ΜΟΥ ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΙ­ΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑ­ΤΙ­ΚΗ ΧΡΗ­ΜΑ­ΤΟ­ΔΟ­ΤΗ­ΣΗ

/rproject