9 Ιουνίου 2017

Ακυρώθηκε απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου


Με απόφαση, που έλαβε κατά πλειοψηφία η επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 και δημοσίευσε στην «Διαύγεια» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 268/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή δράσεων ενταγμένων στο εγκεκριμένο τριετές σχέδιο τουριστικής προβολής του Νοτίου Αιγαίου.

Η επιτροπή έκρινε συγκεκριμένα ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), δεδομένου ότι πρόκειται για Σωματείο, δεν περιλαμβάνεται στους φορείς που δύνανται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.
Έκρινε ακόμη ότι αν ήθελε θεωρηθεί εφικτή η συμμετοχή του ΣΕΤΕ στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση, θα καθίστατο κατ’ ουσίαν μοναδικός αντισυμβαλλόμενος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον υλοποιεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου και των δράσεων της.
Επιπλέον κρίθηκε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου δεν μπορεί να συμμετέχει στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση, καθώς περιορίζεται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος, της σύμβασης αυτής, ενώ η συμμετοχή του δεν αποτελεί τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας για την εφαρμογή προγράμματος, που η ίδια του έχει αναθέσει.
Περαιτέρω, η εν λόγω χρηματοδότηση δε συνάδει με τους σκοπούς του Περιφερειακού Ταμείου, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 190 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Με 5 αποφάσεις της ίδιας επιτροπής απορρίφθηκαν εξάλλου ισάριθμες προσφυγές για την ακύρωση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που άσκησε ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος.
Πιο συγκεκριμένα απορρίφθηκαν οι προσφυγές του κ. Κόκκινου κατά των υπ’ αρίθμ. 99/2017, 644/2016, 701/2016, 606/2016 και 563/2016  αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τη σκοπιμότητα ή μη των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών, για την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Πηγή:www.dimokratiki.gr