25 Μαΐου 2017

Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1764/22-5-2017) η υπ’ αρ. 118/19.5.2017 Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/ 27.5.2016». Η απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος παροχή άδειας άσκησης της δραστηριότητας της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε ιδιωτικές εταιρίες κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015 («Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1764/22-5-2017) η υπ’ αρ. 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1764/22-5-2017) η υπ’ αρ. 118/19.5.2017 
118/19.5.2017 Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/ 27.5.2016»
. Η απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος παροχή άδειας άσκησης της δραστηριότητας της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε ιδιωτικές εταιρίες κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015 («Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176)).
Δείτε την απόφαση της ΤτΕ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176)).