8 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΣάμουΣας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  11η του μηνός Μαΐου   2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  10206/05-05-2017,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Άρθρο 67, Ν.3852/10.

1. Αίτημα του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καρλοβασίου
     στην    περιοχή Ταμπάκικα.
     Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητα Ζωής - Τεχνικές Υπηρεσίες.
2. Εκδίκαση ενστάσεων επί της  τροποποίησης σχεδίου πόλεως στη θέση Αλωνάκι.
     της Δ/Κ Καρλοβασίων.
     Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητα Ζωής - Τεχνικές Υπηρεσίες.
3. Αίτημα της δημοτικής παράταξης  «Ανατροπή» για συζήτηση περί μη ύπαρξης
     δημοτικού σφαγείου στο Δήμο.
     Εισηγητής:  Χατζηχριστοδούλου Χρήστος δημοτικός σύμβουλος.
4. Αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου για μεταφορά παροχών Ηλεκτρικού
     ρεύματος στον πολλαπλό Λογαριασμό του Δήμου Σάμου.
     Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος πρόεδρος ΝΠΔΔ.
5. Έγκριση της υπ’   αριθμ. 10/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με
      θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος και
      προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2017.
      Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος πρόεδρος ΝΠΔΔ.
6. Έγκριση της υπ’   αριθμ. 6/2017 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου
      Σάμου με   θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
      Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
7. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 17/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ. με
      θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος και
      προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2017.
      Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού
      Σάμου με θέμα: Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού      
      προγράμματος και   προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2017.
      Εισηγητής:
9. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ.
      Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.
10. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Δ’ τριμήνου 2016 (περ 1/1 έως 31/12/2016)
      για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016.
      Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Οικονομική Υπηρεσία
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) Δήμου Σάμου  οικ. έτους 2017.
      Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Οικονομική Υπηρεσία
12. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης κλιμακίου του Δήμου Σάμου στην Ιταλία στα πλαίσια των
     διαδικασιών αδελφοποίησης Δήμου Σάμου με το Δήμο  Κρότωνα Ιταλίας.
      Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλείας Δημήτρης
13. Έγκριση δαπάνης για ετήσια συνδρομή στη ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών.
      Εισηγητής:  Γ.Γ Βασιλείας Δημήτρης
14. Έγκριση  δαπάνης φιλοξενίας  για την υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής
     /Οδοντιατρικής που πραγματοποιεί ο Οργανισμός το Χαμόγελο του Παιδιού,  σε
     συνεργασία με τον Οδοντιατρικό σύλλογο Σάμου  στο νησί μας.
     Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτρης
15. Σύσταση επιτροπής για την επεξεργασία και την κατάθεση πρότασης για την επιλογή
     δηλωτικού σήματος του Δήμου Σάμου.
     Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
16. Κατανομή 1ης Δόσης λειτουργικών δαπανών σε Α’ βάθμια και Β΄βάθμια Σχολική
     Επιτροπή Δήμου Σάμου.
     Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος πρόεδρος Επιτροπής παιδείας.
17. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
      Εισηγητής: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
18. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών ή  πρόσκαιρων αναγκών της
   Δ/σης  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σάμου..
   Εισηγητής: : Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
19. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Κατασκευή ολοήμερου νηπιαγωγείου
    Μαραθοκάμπου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»   Άξονος
    προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού με τίτλο
    «Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»  καθώς και έγκριση μελέτης και
    τευχών δημοπράτησης.
    Εισηγητής:  Τεχνικές Υπηρεσίες.
20. Πρόταση αναμόρφωσης προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»  σχετικά με το έργο Ανέγερση
    Δημαρχείου (Πυθαγορείου).
    Εισηγητής: Τμήμα Προγραμματισμού- Τεχνικές Υπηρεσίες.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
    ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ»
    Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
      ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
      ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
          Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
23. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αγροτική Οδοποιίας Σάμου – Τμήμα
    Μαραθοκάμπος, Σπηλιά Πυθαγόρα».
    Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.
24. Αίτημα της Κ/Ξ ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ – ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ για παράταση
    εργασιών του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΟΥ  
    ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ»
    Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες
25. Ορισμός προέδρου της επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΣΑΜΟΥ»
    Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
26. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
    παροχών –  συνδέσεις δικτύου ύδρευσης πόλης Σάμου».
    Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
27. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
    ΔΙΚΤΥΟ  ΛΕΚΚΑΣ».
    Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
28. Ορισμός μελών  για την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4
    του Π.Δ 236/84 .
     Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
29. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
    υπηρεσίας κατασκευή μικρογραφιών ομοιωμάτων σκαφών για το Μουσείο Ναυπηγικών
    και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου.
    Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών.
30. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
    υπηρεσίας «Ανακατασκευή Τσερνικοπεράματος «Μεταμόρφωση» για το Μουσείο
    Ναυπηγικών και  Ναυτικών τεχνών του Αιγαίου.
    Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών
31. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
    Υπηρεσίας  «Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη» τύπου σακολέβα για το Μουσείο
    Ναυπηγικών και  Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου
    Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών.
32. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
    υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών για τις Γραφιστικές Μουσειακές παραγωγές –
    Εκτυπώσεις και παραγωγή Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Εφαρμογών..
     Εισηγητής:: Τμήμα Προμηθειών.
33. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
    προμήθειας  «Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Μουσείο Ναυπηγικών
    και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου.
    Εισηγητής: Τμήμα  προμηθειών.
34. Ανάθεση σε τρίτους και διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
    προμηθείας «Εξοπλισμός Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σάμου για βελτίωση
    λειτουργίας τους».
    Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών
35. Αίτημα επιχορήγησης του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ηραίον για την
    διοργάνωση του IREON MUSIC (ROCK) FESTIVAL.
    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
36. Έγκριση παραχώρησης του κατασκηνωτικού χώρου ΠΡΙΝΙΑ στο σώμα Ελληνικού
    οδηγισμού- τοπικό τμήμα ΚαρλοβΆσου,  καθώς και στην ομάδα του Πολιτιστικού
    Αθλητικού Συλλόγου ΚΟΥΡΟΣ.
     Εισηγητής: .Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.- Αμυρσώνης
    Κων/νος  πρόεδρος Δ.Σ
37. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 76/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Μελέτη κυκλοφοριακών
    ρυθμίσεων – έλεγχος αμφιδρόμησης οδού Καλλιστράτους.
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου
38. Έγκριση απόφασης της ΕΠΖ με θέμα:  Εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Σάμου
      για την επικαιροποίηση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Πυθαγορείου Σάμου.
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.
39. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 10/2017 απόφαση  της ΕΠΖ με θέμα:  Εισήγηση σχετικά με τον
     καθορισμό  χώρου στάσης – στάθμευσης (πιάτσα ταξί) στον οικισμό Κοκκαρίου.
     Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.
40. Έγκριση της υπ’  αριθμ.  83/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Εισήγηση- τεχνική μελέτη
    για  τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 (Αμεα) στη Δ/Κ Καρλοβασίων του Δήμου Σάμου
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου
41. Έγκριση της υπ’ αριθμ’. 11/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα εισήγηση τεχνικών
    υπηρεσιών του Δήμου  Σάμου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Ηραίον της
    Δ/Κ Παγώνδα.
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου
42. Έγκριση της υπ’  αριθμ..  12/2017 απόφασης της ΕΠΖ  με θέμα Εισήγηση Τεχνικών
    Υπηρεσιών Δήμου Σάμου για κυκλοφορία λεωφορείων και ογκωδών οχημάτων – βυτίων
    καυσίμων (Δ/Κ  Πυθαγορείου)
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.
43. Έγκριση της υπ’  αριθμ. 13/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Εισήγηση τεχνικών
     υπηρεσιών Δήμου Σάμου για ρύθμιση ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων τους
    θερινούς μήνες (Δ/Κ Πυθαγορείου)
    Εισηγητής:  Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου
44. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Εισήγηση της τεχνικής
      υπηρεσία Δήμου Σάμου για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης στη Δ/Κ
      Πυθαγορείου.
      Εισηγητής:: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου  
45. Έγκριση της υπ, αριθμ, 19/2017 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :
    Τοποθέτηση σταθερών εμποδίων (κολωνάκια) σε τμήμα πεζοδρομίου της οδού Παύλου
    Κουντουριώτου.
         Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.
46. Έγκριση τοποθέτησης ειδικού διαχωριστικού  στην πλατεία Μανολατών (Αίτημα  
    Αναστασίου Καλή).
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου
47. Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016.
    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου
48. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος γεώτρησης Περρή.
49. Μετακινήσεις Δήμαρχου Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.