17 Μαΐου 2017

«Επιβραβεύονται» οι καταληψίες παραλιών με την νέα ΚΥΑ!


Σκανδαλώδη ρύθμιση υπέρ καταληψιών και καταπατητών αιγιαλού και παραλίας, πέραν και έξω από τη νομοθετική τους εξουσιοδότηση και καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων του Συντάγματος και του νόμου 2971/2001 περί προστασίας του κοινόχρηστου χώρου, εξέδωσαν τρεις υπουργοί της Κυβέρνησης με κοινή τους απόφαση για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017)!!


Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ, που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης, η υφυπουργός Οικονομικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου και ο αναπληρωτής υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, προβλέπεται ειδική χαριστική ρύθμιση μόνο για το έτος 2017 υπέρ εκείνων, που έχουν καταλάβει αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο στον αιγιαλό και στην παραλία και επιτρέπει την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με τίμημα προσαυξημένο κατά 20%!
Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερβαίνει μάλιστα τις διατάξεις για την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης χρήσεως αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας και ουσιαστικά νομιμοποιεί τους καταληψίες.
Πρόκειται εξάλλου για μια προνομιακή μεταχείριση των παρανομούντων έναντι εκείνων που με νόμιμες διαδικασίες αιτούνται την μίσθωση χώρων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαγωνισμών, ενώ το γεγονός ότι η ρύθμιση είναι αόριστη ως προς τον χρόνο της κατάληψης επιτρέπει σε οποιονδήποτε οποτεδήποτε να εγκατασταθεί αυθαίρετα στον κοινόχρηστο χώρο φέτος και εν συνεχεία να τον… μισθώσει!! Ουσιαστικά καλούνται οι πολίτες να παρανομήσουν!!
Το γεγονός έχει προκαλέσει ήδη θόρυβο σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς ουσιαστικά ζητείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας να παρανομήσουν και να υπογράψουν μισθώσεις σε καταληψίες!!
Στο επίμαχο άρθρο της ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:
«Άρθρο 7
Αντάλλαγμα
Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης προσδιορίζεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της ίδιας θέσης των 5 τελευταίων ετών και σε περίπτωση ανυπαρξίας (νέα σύμβαση παραχώρησης) των ομόρων με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα, ως προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών.
Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον υπέρ ου προς το ελληνικό δημόσιο.
Το αντάλλαγμα καθορίζεται από τους εξής:
1. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και εγκρίνεται από την ΠΔΔΠ.
2. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών:
15462 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1636/12.05.2017 2α. Για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της έδρας των. Π.Δ.Δ.Π, εισηγείται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄ και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π.
2β Για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της έδρας των Α.Γ.Δ.Π., εισηγείται ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΑΓ και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π.
3. Το υπέρ του δημοσίου ποσοστό ανταλλάγματος ορίζεται:
α. Στην περίπτωση που η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους κοινόχρηστους χώρους διενεργείται από τους Δήμους το αντάλλαγμα υπέρ του δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ανταλλάγματος εκάστης σύμβασης παραχώρησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία το δικαίωμα απλής χρήσης έχει παραχωρηθεί σε τρίτους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε 30% επί του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος, το οποίο καταβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρ. 13 της παρούσας.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ίδιοι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους, οι οποίοι κοινοποιούνται στις αρμόδιες ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ εντός μηνός από την έγκρισή τους.

Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαίωμα έχει μεταβιβαστεί, από τον Δήμο, σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, το υπέρ του δημοσίου αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί η ίδια η δημοτική ανώνυμη εταιρεία από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους κοινόχρηστους χώρους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τον Δήμο. Η δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 οφείλει να κοινοποιεί τον ισολογισμό της στο οικείο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας εντός μηνός από την έκδοσή του.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, στη συνέχεια φροντίζει άμεσα για την σύνταξη σχετικού χρηματικού καταλόγου με τα ποσά του ανταλλάγματος και τον αποστέλλει για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του εδαφίου β’, του άρθρου 15 της παρούσας.
β) Στην περίπτωση που η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης διενεργείται από τις ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται στο 50% υπέρ του δημοσίου.

4. Για το υπέρ του δημοσίου ποσοστό (είτε αυτό καταβάλλεται εφάπαξ είτε σε δόσεις) εκδίδεται οίκοθεν σημείωμα από την Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Δημόσιας Περιουσίας στο ΚΑΕ 2224 και το διπλότυπο /τα διπλότυπα είσπραξης αναγράφονται – επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.
5. Είναι δυνατή η καταβολή του συνολικού ανταλλάγματος μετά από αίτηση σε δόσεις, οι οποίες θα αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης, ως εξής:
Για τις συμβάσεις παραχώρησης από την ισχύ της παρούσας μέχρι 31.12.2017 η καταβολή γίνεται εφάπαξ.
Για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31.12.2018 η καταβολή μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης και η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2018.
Για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31.12.2019 η καταβολή μπορεί να γίνει σε τρεις δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης, η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2018 και η τρίτη δόση μέχρι 31.3.2019.
Αναλογικά η καταβολή των δόσεων εφαρμόζεται ως ανωτέρω και για τις νέες παραχωρήσεις απλής χρήσης που θα συναφθούν στα έτη 2018 και 2019.

Το υπέρ του δημοσίου αντάλλαγμα ακολουθεί κατά το ίδιο ποσοστό (30% ή 50%) τις δόσεις και ο υπέρ ου η παραχώρηση οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δόσης, να υποβάλει το διπλότυπο καταβολής του στη Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οιπαραχωρούμενοι χώροι.
6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει,λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.
7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι συμβάσεις παραχώρησης με πλήρη στοιχεία, μέσω του οποίου γίνεται η συστηματική παρακολούθηση καταβολής τουανταλλάγματος, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εσόδων και η δημιουργία μητρώου αξιών τιμών των παραχωρούμενων χώρων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης το πρωτόκολλο αυθαίρετης χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση να αιτιολογείται η διαφορά. Είναι δυνατός ο συμβιβασμόςσύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 115α του π.δ. 11/1929,μέχρι ποσοστό 25%, κλιμακούμενο ως εξής:
• για ποσό από 2.001 έως 6.000 ευρώ μείωση κατά 5%
• για ποσό από 6.001 έως 12.000 ευρώ μείωση κατά 10%
• για ποσό από 12.001 έως 18.000 ευρώ μείωση κατά 15%
• για ποσό από 18.001 έως 24.000 ευρώ μείωση κατά 20%
• για ποσό από 30000 ευρώ και άνω μείωση κατά 25%.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποδεικνύεται ότι έχει καταλάβει αυθαίρετα το χώρο πριν τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης επιτρέπεται, μόνο για το έτος 2017 η σύναψη σύμβασης εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις, καταβάλλοντας στο καθορισθέν μίσθωμα, προσαύξηση ύψους 20% επί του συνόλου του ετήσιου ανταλλάγματος».
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 4 της ίδιας ΚΥΑ, ενώ με προηγούμενες αποφάσεις αναγνωριζόταν προτιμησιακό δικαίωμα για την μίσθωση αιγιαλού και παραλίες μεταξύ άλλων σε εστιατόρια και μπαρ, τώρα πλέον το προτιμησιακό δικαίωμα περιορίζεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε κέντρα αναψυχής (αορίστως). Πηγή:www.dimokratiki.gr