7 Απριλίου 2017

Νόμιμα όλα τα «δασικά» με 100 δόσεις - Οι αλλαγές στους δασικούς χάρτες


Μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών επίλυσης των ζητημάτων που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και των αγροτικών εκτάσεων που εμφανίζονται ως δασικές ή αναδασωτέες προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στην Βουλή


Οι βασικές ρυθμίσεις αφορούν στην απλοποίηση και προώθηση διαδικασίας αιτήσεων εξαγοράς ή και χρήσης εκχερσωμένων εκτάσεων, οι οποίες θα αναστέλλουν την κύρωση του δασικού χάρτη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από τα δασαρχεία.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος του νομοσχεδίου είναι η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των δασικών χαρτών, η χορήγηση εργαλείων στους πολίτες για τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων τους και η προσαρμογή της δασικής νομοθεσίας στη σύγχρονη εποχή.


Επίσης προβλέπεται η μείωση του κόστους εξαγοράς ή και της χρήσης της έκτασης με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των δόσεων.

Προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα σε παραχωρηθείσες εκτάσεις.΄

Με βάση το σχέδιο νόμου δεν απαιτείται υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκχερσωμένες εκτάσεις μεταξύ 1975-2007 που είναι ενταγμένες στο σύστημα ΟΣΔΕ.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης του αναρτημένου δασικού χάρτη και όχι του κυρωμένου για την έκδοση απόφασης σχετικά με το δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης (δάσος ή δασική).

Επιπλέον, προβλέπεται ένταξη στους δασωμένους αγρούς των κληροτεμαχίων, των εκτάσεων με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού, αλλά και των εκτάσεων που εμφανίζονται σήμερα με αγροτική μορφή, καθώς επίσης και η τακτοποίηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων που είναι πεδινές, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες κατά το παρελθόν.

Ειδικότερα ορίζεται ότι ο δικαιούχος της επέμβασης, πλην της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υποχρεούται κατόπιν υποδείξεως της δασικής υπηρεσίας, να προβαίνει σε αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεως με εμβαδόν ίδιας επιφανείας, με εκείνο της εκτάσεως επέμβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση, λαμβάνει χώρα κατόπιν συντάξεως σχετικής μελέτης με δαπάνη του υπόχρεου και εγκρίσεως αυτής αρμοδίως από τη δασική υπηρεσία. Με την νέα ρύθμιση, όταν η έκταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση έχει εμβαδό έως και 4 στρέμματα προβλέπεται ότι ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται να καταβάλλει τίμημα για την υλοποίηση της αναδάσωσης. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσονται οι πολίτες από την σύνταξη μελετών και αναδασωτικών εργασιών που αφορούν εκτάσεις μικρού εμβαδού επιφανείας, δηλαδή επί επεμβάσεων έως 4 στρεμμάτων και παράλληλα υποχρεούνται στην καταβολή τιμήματος το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Δασική Υπηρεσία για προβεί στην αναδάσωση.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη ανακύπτει ζήτημα εξεύρεσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων από τη δασική υπηρεσία, προκειμένου να υποδειχθούν στον δικαιούχο της επέμβασης για να προβεί στις απαραίτητες εκ του νόμου εργασίες αναδάσωσης ή δάσωσης. Η αδυναμία εξεύρεσης τέτοιων εκτάσεων, εντοπίζεται ιδιαίτερα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με συνέπεια την μη έγκαιρη χρονικά έναρξη των εργασιών επέμβασης και υλοποίησης των εγκριτικών αποφάσεων, δυσχεραίνοντας την επενδυτική δραστηριότητα, η οποία ενεκρίθη βάσει του πλαισίου των επιτρεπτών επεμβάσεων επί των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται ο δικαιούχος της επέμβασης να προβαίνει εναλλακτικά σε εργασίες βελτίωσης, δασοκομικών χειρισμών προς ανόρθωση υποβαθμισμένων  δασών,   τη  λήψη   μέτρων  καθαρισμού  της παρεδαφιαίας

βλαστήσεως και του υττορόφου με σκοπό την ενδυνάμωση των δασών και τη θωράκισή τους από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, την κατασκευή ειδικών δασοτεχνικών έργων με σκοπό την πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών.

Εισάγεται πρόβλεψη ώστε εντός των εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και διατίθενται αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια, να επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Με τις λοιπές προτεινόμενες τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου βελτιώνεται η διαδικασία για τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα.

Δίδεται η δυνατότητα στους καλλιεργητές των ως άνω εκτάσεων, εφόσον δεν επιθυμούν την εξαγορά τους, να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση της κατά το άρθρο 47Β απόφασης έγκρισης επέμβασης. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να συνεχίσουν την καλλιέργεια της έκτασης χωρίς να επιβαρύνονται με την καταβολή του τιμήματος που ορίζεται για την εξαγορά της, καταβάλλοντος μόνο το αντάλλαγμα χρήσης. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία γιατί παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης της καλλιέργειας και σε όσους δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο κτήσης αλλά αποσκοπούν μόνο στην χρήση της
γης·

Κατ' εξαίρεση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, η περίπτωση εγκαταστάσεων και υποδομών αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως και των συνοδών αυτών έργων, όπως έργων οδοποιίας. Τα Αστεροσκοπεία αποτελούν ειδικές ερευνητικές εγκαταστάσεις με στόχο την αστρονομική έρευνα, οι οποίες ανήκουν και διαχειρίζονται από το Δημόσιο, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα ή άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμβάλλουν δε στην εκπροσώπηση της χώρας και συμμετοχή στη διεθνή έρευνα. Η γεωγραφική θέση και ορογραφία της Ελλάδας προσφέρουν μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη χώρα για υψηλής ποιότητας αστρονομικές παρατηρήσεις διεθνούς ενδιαφέροντος.
Λόγω της αποστολής και του προορισμού τους, επιβάλλεται η εγκατάστασή τους σε τοποθεσίες κατά κανόνα μεγάλου υψομέτρου, οι οποίες συχνά ευρίσκονται εντός περιοχών που υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Υπάρχει τεχνική και επιστημονική αναγκαιότητα για τη θέση των εν λόγω εγκαταστάσεων σε όρη ,λόφους και αδυναμία ικανοποίησης της λειτουργίας τους σε άλλες θέσεις. Ακόμη εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον από την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη των εγκαταστάσεων και υποδομών των αστεροσκοπείων και των συνοδών αυτών έργων στον κατάλογο των κατ' εξαίρεση επεμβάσεων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα λόγω και του ειδικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος, που υπηρετούν.

εισάγεται ειδική μεταβατική ρύθμιση για εγκαταστάσεις και υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και των συνοδών αυτών έργων εντός εκτάσεων υπαγομένων στη δασική νομοθεσία, οι οποίες στερούνται της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας επέμβασης. Συγκεκριμένα παρέχεται στις ως άνω εγκαταστάσεις, υποδομές και τα συνοδό αυτών έργα προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου προκειμένου να λάβουν τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος αναστέλλεται η έκδοση και εκτέλεση τυχόν εκδοθεισών πράξεων αποβολής ή επιβολής διοικητικών κυρώσεων
dikaiologitika.
Αντωνόπουλος Γιώργος