23 Μαΐου 2024

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι Οι 1,3 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις έχουν προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ οφείλουν να ελέγξουν το περιεχόμενο της δήλωσης που τους κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία.

Υπό το φόβο λαθών και ενδεχομένως παραλείψεων καθώς είναι η πρώτη φορά που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα οριστικοποιήσει φορολογικές δηλώσεις, καλεί τους συγκεκριμένους φορολογούμενους να ελέγξουν τα στοιχεία καθώς και το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης που θα λάβουν.

Η διαδικασία του ελέγχου και των διορθώσεων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη 1η Ιουλίου διαφορετικά η φορολογική διοίκηση θα τη θεωρεί οριστικοποιημένη. Πάντως και όπως προκύπτει από την απόφαση της ΑΑΔΕ οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 26 Ιουλίου να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο διορθώνοντας τα στοιχεία. Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει την αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης στους φορολογούμενους που η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει τις δηλώσεις τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι
1. Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.

2. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

3. Η ΑΑΔΕ κοινοποιεί ψηφιακά, την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE και αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

4. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία.

5. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

6. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει τη δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών.

7. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

8. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

9. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, μπορεί να προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

10. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.