13 Φεβρουαρίου 2024

Έκδοση ψηφίσματος για τη μη μεταφορά του Επιχειρησιακού Κέντρου Πυροσβεστικού Σώματος από τη Σάμο στην Κρήτη.

 

Επί του δέκατου έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Ελισσαίος
Μαυρατζώτης αφού πήρε το λόγο πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος με θέμα τροπολογία βάσει της
οποίας μεταφέρεται η έδρα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου- Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του
Πυροσβεστικού Σώματος από τη Σάμο στην Κρήτη και ανέφερε τα παρακάτω:
«Η Σάμος είναι ένα νησί που έχει πληγεί διαχρονικά από μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Οι πληγές
από τις φωτιές αυτές είναι ακόμη και σήμερα ορατές. Σε αυτές προστέθηκε και ο φονικός και
καταστροφικός σεισμός του 2020. Για το λόγο αυτό, η ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας για τα
θέματα πρόληψης, αποτροπής και άμεσης επέμβασης είναι ιδιαίτερα μεγάλη.


Πριν λίγες ημέρες ενημερωθήκαμε ανεπίσημα ότι συζητείται τροπολογία βάσει της οποίας
μεταφέρεται η έδρα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου- Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του
Πυροσβεστικού Σώματος από τη Σάμο στην Κρήτη. Μια υπηρεσία που στεγάζουμε όλα αυτά τα
χρόνια στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
Καταλαβαίνετε ότι αυτή η απόφαση προκαλεί σε όλους μας ιδιαίτερη ανησυχία καθώς δημιουργεί
τεράστια ανασφάλεια αφού αναπόφευκτα θα οδηγήσει την αποδυνάμωση της κεντρικής
υπηρεσίας της Σάμου και θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στα πολύτιμα
επιχειρησιακά κλιμάκια των υπόλοιπων νησιών του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.
Θέλουμε να επισημάνουμε τον στρατηγικό γεωγραφικό ρόλο της Σάμου καθώς βρίσκεται στο
κέντρο ανάμεσα στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο που βοηθά την Πυροσβεστική Υπηρεσία για άμεσες
επεμβάσεις αλλά και δράσεις επιτήρησης και για το λόγο αυτό είχε επιλεγεί ως έδρα του
στρατηγείου.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε στο περιφερειακό συμβούλιο να υιοθετήσει το παρακάτω
ψήφισμα
Το Περιφερειακό Συμβούλιο:
α. εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του σε κάθε κίνηση που θα οδηγήσει τη μεταφορά της έδρας στην
Κρήτη που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιχειρησιακής δυνατότητας με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τηνπροστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών, αλλά και του δάσους, και
ζητά την άμεση ενημέρωση.
β. Ζητά την ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά του επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης
στην Κρήτη, την άμεση στελέχωση της Πυροσβεστικής με επαρκή προσωπικό και εξοπλισμό, τη
στήριξη εθελοντικών πυροσβετικών κλιμακίων στη Σάμο και στα νησιά μας.
Να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου για την έκδοση αντίστοιχου ψηφίσματος.»
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» κ. Αλκιβιάδη
Στεφανή ο οποίος δήλωσε την σύμφωνη άποψη του με το ανωτέρω ψήφισμα με την επισήμανση
να συμπληρωθεί ότι η στελέχωση της Πυροσβεστικής αφορά όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο τη Σάμο το όποιο και έγινε ομόφωνα δεκτό από το σώμα.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
αφού έλαβε υπόψη του το ανωτέρω ψήφισμα καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:
Επί 32 παρόντων: (δεν ήταν συνδεδεμένοι, κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα συνεδρίασης ή είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.
Χατζηκυριαζής Χρυσόστομος, Βαλσαμίδης Θεόδωρος και Χαραλάμπους Συμεών.)
Με ψήφους:
32 ΥΠΕΡ
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκδοση ψηφίσματος με θέμα: τροπολογία βάσει της οποίας μεταφέρεται η έδρα του
Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου- Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος από τη
Σάμο στην Κρήτη, και συγκεκριμένα:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο:
α. εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του σε κάθε κίνηση που θα οδηγήσει τη μεταφορά της έδρας
στην Κρήτη που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιχειρησιακής δυνατότητας με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών, αλλά και του δάσους, και
ζητά την άμεση ενημέρωση.
β. Ζητά την ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά του επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης
στην Κρήτη, την άμεση στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου με επαρκή προσωπικό και εξοπλισμό, τη στήριξη εθελοντικών Πυροσβεστικών κλιμακίων
σε όλο το Βόρειο Αιγαίο.
γ. Να εγκριθούν ανάλογα ψηφίσματα από τους υπόλοιπους δήμους του Βορείου Αιγαίου.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 13.00 και ολοκληρώθηκε στις 17.30.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ