23 Φεβρουαρίου 2024

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!» Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

ΟΙ καλοζωισμένες νέες γενιές στήν Ἑλλάδα ἔχουν ἀποξενωθεῖ ἀπό τήν φύση καί τήν ἀγροτική ζωή. Γιά αὐτό καί θεωροῦν ὅτι τό τρακτέρ εἶναι τό χαρακτηριστικό τῶν ἀγροτοκτηνοτρόφων, τούς ὁποίους καταχρηστικῶς ὀνομάζουν μέ συνθήματα γραμμένα στούς τοίχους τῆς πρωτευούσης «Βλάχους».

Μέ δικό τους «σῆμα κατατεθέν» τήν γκλίτσα. Αὐτούς τούς ἀγροτοκτηνοτρόφους οἱ Ἀθηναῖοι τούς ὑπεδέχθησαν μέ χειροκροτήματα χθές, ὅταν μέ τά τρακτέρ τους, συντεταγμένα, εἰσῆλθαν στήν πρωτεύουσα καί κατέλαβαν τήν πλατεῖα Συντάγματος. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου ἐπάνω στά τρακτέρ ἐπί τῶν ὁποίων ἀνέμιζαν ἑλληνικές σημαῖες, κρατοῦσαν τίς γκλίτσες τίς ὁποῖες ἐνωρίτερα κάποιοι ἀπό αὐτούς κτυποῦσαν μέ δύναμη μέσα στό μετρό! Κάτι θά πρέπει νά δοῦμε καί σημειολογικά, καθώς ἀκούσθηκαν μεταξύ τους νά λένε: «Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!». Τό μήνυμά τους ἀπευθύνετο κυρίως στό πολιτικό σύστημα καί δευτερευόντως στό οἰκονομικό πού ἀπολαμβάνει ἀφορολόγητο πετρέλαιο.

Αὐτοί ὅμως πού μποροῦν νά δοῦν τό βάθος τῆς καταστάσεως ἔβλεπαν στό χειροκρότημα τῶν Ἀθηναίων μίαν ἄλλης μορφῆς ἑνότητα. Οἱ ἀγρότες διερχόμενοι τούς δρόμους τῆς πρωτευούσης ἔσπειραν τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως, ὁ ὁποῖος βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος στήν πόλη. Στήν πόλη, πού συγκεντρώνει τόν μισό πληθυσμό τῆς Ἑλλάδος. Ὅλους αὐτούς πού οἱ οἰκογένειές τους ἐγκατέλειψαν κάποτε τίς ἐπαρχίες καί τήν πρωτογενῆ παραγωγή ἀναζητῶντας χίμαιρες.

Καί τώρα ἔχει φθάσει ὁ «κόμπος στό χτένι». Οἱ κοινές ἀγροτικές πολιτικές (ΚΑΠ) τῆς Εὐρώπης πρός τήν ὁποία προσέβλεπαν οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, χρεοκοποῦν. Τά τρακτέρ «καταλαμβάνουν» τήν μία μετά τήν ἄλλη τίς πρωτεύουσες τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ. Εἶναι οἱ περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες δέν ἐνδείκνυνται λύσεις ἀποσπασματικές καί ἐμβαλωματικές.

Ἀπαιτεῖται νέα ἐθνική ἀγροτική πολιτική μέ μακρόπνοους στόχους πού θά καταλήξει εἰς τό νά ἀποκτήσει ἐκ νέου ἡ χώρα ἐπισιτιστική αὐτάρκεια.

Τό ζήτημα εἶναι ἄν ἡ Κυβέρνησις θά κατανοήσει ἐγκαίρως τό μήνυμα τῶν ἀγροτῶν «ὄχι στήν Εὐρώπη τῶν δύο ταχυτήτων», τό ὁποῖο ἀγκαλιάζουν καί οἱ Ἀθηναῖοι. Τό πολιτικό σύστημα ἀμφισβητεῖται πανταχόθεν. Μέ ψυχραιμία καί τάξη. Καί τοῦτο δεικνύει ὅτι δέν πρόκειται γιά εὐκαιριακή ἔξαρση. Εἶναι μιά κινητοποίησις μέ διάρκεια καί βάθος. Χαρακτηριστικό εἶναι ἄλλως τε ὅτι τά τρακτέρ δέν «παρήλασαν» μπροστά στήν Βουλή μέ συνοδεία ἐπαναστατικῆς μουσικῆς. Τά τραγούδια τοῦ Μάρκου Βαμαβακάρη ἠχοῦσαν στά μεγάφωνα τοῦ συλλαλητηρίου, τραγούδια πού ἀπηχοῦν πόθους καί προσδοκίες ἑνός λαοῦ πού αἰσθάνεται προδομένος ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία του. Ἀπό τήν προσήλωσή της στίς κατευθύνσεις τῆς ΕΕ ἀπό τίς ὁποῖες οἱ ἀγρότες μας δέν εἶδαν τίποτε τό θετικό. «Κάθε φορά πού γίνεται ἀναθεώρηση τῆς ΚΑΠ, ἐμεῖς γινόμαστε φτωχότεροι. Φεύγουμε ἀπό τά χωριά καί τά χωράφια μας» ἔλεγε στήν συγκέντρωση τοῦ Συντάγματος ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀγροτῶν Κώστας Τζέλας, ἀπαριθμῶν τά αἰτήματα τοῦ κόσμου τῆς ὑπαίθρου.