19 Ιανουαρίου 2024

Ελεγκτικό Συνέδριο: Απορρίφθηκαν δύο εφέσεις κατά πράξεων καταλογισμού δημοσίων υπόλογων στον δήμο Χάλκης

 

Με την υπ΄αριθμ. 1557/2023 απόφαση του Δεύτερου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες οι εφέσεις κατά του καταλογισμού που τους επέβαλε ο επίτροπος στα Δωδεκάνησα του πρώην δημάρχου της Χάλκης Μιχαήλ Πατρού κι ενός δημοτικού συμβούλου!


Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιλήφθηκε της από 30.1.2020 έφεσης, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Δωδεκανήσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον υπουργό Οικονομικών, του Δήμου Χάλκης και των 6, 8, 10 και 11/2019 πράξεων του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με τις πράξεις αυτές καταλογίστηκαν υπέρ του Δήμου Χάλκης, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο μεν πρώτος μέχρι του ποσού των 35.877,20 ευρώ και ο δεύτερος μέχρι του ποσού των 8 30.763,70 ευρώ, τα οποία φέρεται να συνιστούν ελλείμματα στη χρηματική διαχείρισή του Δήμου, οικονομικών ετών 2004, 2006, 2007 και 2008, αντιστοίχως.
Προέκυψε ότι οι 6/2019 και 8/2019 προσβαλλόμενες καταλογιστικές πράξεις επιδόθηκαν στον πρώτο εκκαλούντα στις 4.10.2019 και στον δεύτερο στις 3.10.2019, ενώ οι 10/2019 και 11/2019 πράξεις επιδόθηκαν σε αμφότερους τους εκκαλούντες στις 4.11.2019 και επομένως, η εξηκονθήμερη προθεσμία άσκησης έφεσης κατά των 6/2019 και 8/2019 πράξεων εκκίνησε για τον πρώτο εκκαλούντα στις 5.10.2019 και εξέπνευσε στις 5.12.2019 και για τον δεύτερο εκκαλούντα εκκίνησε στις 4.10.2019 και εξέπνευσε στις 4.12.2019.
Προσφυγή έχουν υποβάλει και οι πρώην δήμαρχοι του νησιού Ελένη Παναγή και Λ. Λαθουράκης που καταλογίστηκαν με σημαντικά ποσά για δαπάνες που κρίθηκαν ανοίκειες μετά την ολοκλήρωση σχετικού κατασταλτικού ελέγχου για τα έτη 2000 – 2008.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Σε συνέχεια της από 26.11.2009 εντολής του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού δειγματοληπτικού ελέγχου της διαχείρισης, μεταξύ άλλων, του δήμου Χάλκης, για τα οικονομικά έτη 2000 έως 2008, ζητήθηκε από την Υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον νομό Δωδεκανήσου από το δήμο αυτό σειρά ενταλμάτων, ανά κατηγορία δαπανών.
Ο δήμος Χάλκης, με το από 27.3.2012 έγγραφο του τότε δημάρχου του, ενημέρωσε τον επίτροπο ότι από το δείγμα που ζητήθηκε δεν βρέθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα για τα οικονομικά έτη 2000 και 2001, ενώ, επίσης, δεν βρέθηκε μεγάλος αριθμός χρηματικών ενταλμάτων για τα οικονομικά έτη 2002 έως 2008.
Ακολούθως ανατέθηκε η διενέργεια ΕΔΕ σε οικονομικό επιθεωρητή ο οποίος συνέταξε το από 9.10.2013 πόρισμα. Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε καταρχάς ότι ο δήμος Χάλκης, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν διέθετε ταμειακή υπηρεσία, γι’ αυτό και για την πληρωμή κάθε δαπάνης του δήμου, διαβιβάζονταν τα χρηματικά εντάλματα στο Γραφείο Ο.Τ.Α. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Σύμφωνα δε με το από 20.9.2013 έγγραφο του εν λόγω γραφείου, τα χρηματικά εντάλματα, μετά την εξόφλησή τους, φυλάσσονταν στο γραφείο αυτό, στο κτήριο της Δ.Ο.Υ. Ρόδου και «στο τέλος κάθε οικονομικού έτους αρμόδιος υπάλληλος ή αιρετός του δήμου Χάλκης, με δική του ευθύνη, τα μετέφερε στον οικείο δήμο».
Η πρώην δήμαρχος ανέφερε ότι για όλες τις πληρωμές οποιουδήποτε ποσού τηρούνταν αυστηρά όλες οι νόμιμες διαδικασίες, που περιελάμβαναν την έγκρισή τους από τη δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, ότι ο Δήμος είναι ένας πολύ μικρός δήμος, με ελάχιστους υπαλλήλους, όλοι της κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ και ότι με δικές της ενέργειες προσλήφθηκαν τον Απρίλιο του 2010, μέσω ΑΣΕΠ, δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, εκ των οποίων ο ένας τοποθετήθηκε στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία, ότι, κατά το μεγαλύτερο μέρος της θητείας της, την ευθύνη των οικονομικών είχε υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος, όμως απεβίωσε στις 13.4.2009, και ο οποίος συνεπικουρείτο από υπάλληλο, ήδη συνταξιούχο, ότι και οι δύο αυτοί υπάλληλοι ήταν άριστοι και εκτελούσαν τα καθήκοντά τους με φιλοτιμία και υπευθυνότητα, καθώς και ότι ο δήμος Χάλκης δεν διέθετε ταμειακή υπηρεσία, γι’ αυτό και τα εντάλματα πληρωμής διαβιβάζονταν με όλα τα δικαιολογητικά τους στην ταμία της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, η οποία επίσης είναι μία άριστη υπάλληλος, και μετά την πληρωμή επέστρεφαν στο δήμο και ταξινομούνταν από τους υπαλλήλους σε φακέλους με κύρια ευθύνη του πρώτου.
Κρίθηκε ωστόσο ότι η πρώην δήμαρχος, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη της για την απώλεια των χρηματικών ενταλμάτων και των δικαιολογητικών τους, της χρονικής περιόδου 2000 – 2008, δοθέντος ότι δεν επέδειξε τουλάχιστον τη δέουσα επιμέλεια.

Από: Δαμιανός Αθανασίου


 Πηγή:www.dimokratiki.gr