31 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ ΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

1. Επικαιροποίηση της αριθμ 20/2022 απόφασης Δ.Σ περί Οργανισμού Εσωτερικής

Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με το Π.Δ 85/2022 ΦΕΚ 232 τ’

Α’/17-12-2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου

(Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)».

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Σχεδιασμός Λειτουργίας της Δομής Στάσιμο Εμπόριο στην Κοινότητα Σαμίων.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

3. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και ΕΟΤ για το

έργο «Διαφημιστική προβολή Δήμου Ανατολικής Σάμου για το έτος 2023-2024».

Εισηγητής: Κάιλα Δέσποινα Αντιδήμαρχος.4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Δήμου

Δυτικής Σάμου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την Τουριστική προβολή Σάμου.

Εισηγητής: Κάιλα Δέσποινα Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2023».

Εισηγητής: Αρβανίτη Παρασκευή πρόεδρος ΝΠΔΔ

6. Ανανέωση συμβάσεων της πράξης «Δομές παροχής Βασικών αγαθών Κοινωνικό

Παντοπωλείου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου

Ανατολικής Σάμου οικ. έτους 2023.

Εισηγητής Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος – Οικονομική Επιτροπή.

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΣ ΚΑΙ

ΝΓ) ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

10. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβης του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ &

ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβης του έργου ΫΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 642574c5ce2fb304ebc42249 στις 30/03/23 14:39

3

12. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης των υπηρεσιών 1. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΜΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΟ

ΒΑΘΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» & 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΜΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών