17 Μαρτίου 2023

Προέγκριση δημοπράτησης «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Άγιος Δημήτριος – Κάτω Ράχες»

 

ΘΕΜΑ: Προέγκριση διακήρυξης του1ουυποέργου:«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Άγιος Δημήτριος – Κάτω Ράχες», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Ικαρίας, Π.Ε. Σάμου της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού, κ. Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού, κ. Γιώργου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε στην προέγκριση διακήρυξης ενός έργου στο Δήμο Ικαρίας.

Συγκεκριμένα, στην αρ.πρωτ. 798/13-03-2023 (ΑΔΑ:6ΩΧΠ4653ΠΓ-ΗΨ6) απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του υποέργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Άγιος Δημήτριος – Κάτω Ράχες», της ομότιτλης Πράξης του Δήμου Ικαρίας, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0035987871 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  537.195,11 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση-ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Άγιος Δημήτριος – Κάτω Ράχες μήκους 2.950 m, η οποία εξυπηρετεί αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τσιμεντόστρωση σε ένα μικρό μέρος της αγροτικής οδού μήκους 200 m λόγω έντονων κλίσεων, ασφαλτόστρωση σε όλο το υπόλοιπο τμήμα, κατασκευή ιρλανδικών και τριγωνικής τάφρου απορροής καθώς και την ανακατασκευή δύο πετρόκτιστων τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Μαρτίου 2023.

Το έργο Χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινάει υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ, προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων.

ΠΗΓΗ https://www.ikariaki.gr/