17 Ιανουαρίου 2023

Πρόστιμο 60.000 ευρώ από την ΑΔΑΕ στη Vodafone για παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών

 

Παραβιάστηκε το απόρρητο των επικοινωνιών συνδρομητή, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Το σκεπτικό της απόφασης

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) επέβαλε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στη Vodafone για παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Διαύγεια, πρόκειται για περιστατικό αντικατάστασης κάρτας sim κινητής τηλεφωνίας συνδρομητή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με αποτέλεσμα την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του θιγόμενου συνδρομητή, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, την 07-05-2021 πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα της εταιρείας αντικατάσταση κάρτας sim, κατόπιν αιτήματος προσώπου που έφερε εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό του συνδρομητή, εκδοθείσα με τη χρήση κωδικών taxis (μέσω gov.gr). Πλην όμως, κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησής του, δεν τηρήθηκε η σχετική διαδικασία της εταιρείας που προέβλεπε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αριθμό σύνδεσης για τον οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα αντικατάστασης κάρτας sim. Η εν λόγω αντικατάσταση της κάρτας sim του συνδρομητή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπως προέκυψε, είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του θιγόμενου συνδρομητή, δεδομένου ότι, για το διάστημα που ίσχυε η αντικατάσταση μέχρι την επαναφορά του αριθμού της τηλεφωνικής σύνδεσης του συνδρομητή στην κάρτα sim που κατείχε, ήτοι από 07-05-2021 και ώρα 11:06:57 έως 07-05-2021 και ώρα 12:54:18, η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας του θιγόμενου λειτουργούσε σε κάρτα sim μη δικαιούμενου προσώπου.
Το πλήθος των εισερχόμενων και εξερχόμενων επικοινωνιών της εν λόγω σύνδεσης κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν: 2 εισερχόμενες κλήσεις, 2 εξερχόμενες κλήσεις, 25 εισερχόμενα sms και 2 καταγραφές χρήσης υπηρεσίας δεδομένων.

Από την πλευρά της η Vodafone με έγγραφο υπόμνημά της δεν αμφισβητεί κατ’ αρχήν τα πραγματικά περιστατικά, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κανένας απολύτως δόλος, ούτε αμέλεια από πλευράς της ως προς την εξυπηρέτηση του εν λόγω αιτήματος αντικατάστασης κάρτας sim, καθώς ο συγκεκριμένος υπάλληλος εξαπατήθηκε από το τρίτο πρόσωπο που προσκόμισε εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του συνδρομητή, αιτούμενος την αντικατάσταση της κάρτας sim αυτού.

Αναφορικά, εξάλλου, με την παράλειψη του υπαλλήλου να καλέσει τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο αφορούσε το αίτημα, η εταιρεία αρνείται ότι αυτό συνετέλεσε στην παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του συνδρομητή, αναφέροντας επί λέξει στο έγγραφο υπόμνημά της ότι: «δεν τελεί σε κάποια προφανή αιτιώδη συνάφεια με το επίδικο περιστατικό και δεν είναι κρίσιμο για τη διαπίστωση τυχόν ευθύνης της εταιρείας για την κατά τα ανωτέρω αποδιδόμενη παράβαση.».

Η ΑΔΑΕ δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις της Vodafone, τονίζοντας ότι η μη εφαρμογής εκ μέρους του υπαλλήλου της εταιρείας της ισχύουσας διαδικασίας, αποτελεί σφάλμα του υπαλλήλου, για το οποίο ευθύνεται η ελεγχόμενη εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να μην οφείλεται σε υπαιτιότητά του, έστω και από αμέλεια.

Η ΑΔΑΕ αναφέρει ότι για το τελικό πρόστιμο ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, η βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης, καθώς και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

ΠΗΓΗ https://left.gr/news