26 Αυγούστου 2022

Λογιάδης :Στη Βουλή το θέμα της εξαίρεσης της παραμεθορίου από τις ειδικές ενισχύσεις του Αναπτυξιακού νόμου

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022, περιορισμοί και εμπόδια

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τη δημοσίευση του φάνηκε προσφιλής προς της

επενδύσεις και ότι είχε ως σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Διαπιστώνεται όμως, με βάση τις τελευταίες ανακοινώσεις, ότι κατά την εφαρμογή του θα

διαφοροποιείται σημαντικά. Θα επιφέρει περιορισμούς και εμπόδια τα οποία

ενδεχομένως θα δρουν αποτρεπτικά στην όποια επιχειρηματική προσπάθεια στη χώρα μας.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση που ανακοινώθηκε είναι η μείωση του μέγιστου ποσού

των ενισχύσεων που θα χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο από τα 10.000.000€ ,που

ορίζει ο νόμος, σε μόλις 3.000.000€ για το κίνητρο της επιδότησης και έως 5.000.000€ για

το κίνητρο των φοροαπαλλαγών. Αναλυτικότερα, ο Ν. 4887/2022 αναφέρει στο Άρθρο 12

αυτού ότι «1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν

μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με εξαίρεση όσα

από τα καθεστώτα του Μέρους Β΄ ορίζουν είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο ποσό, με την

επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ. και της παρ. 5 του άρθρου 30.» .

Ομοίως στα επιμέρους άρθρα του Μέρους Β΄ που αναλύουν τις προϋποθέσεις των

καθεστώτων ενίσχυσης, όπως παράδειγμα το άρθρο 75 που αφορά το καθεστώς της

Μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες

ημέρες, αναφέρει « 5. Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο

του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)

ευρώ.». Στην εφαρμογή του νόμου, που θα είναι η προκήρυξη των καθεστώτων, πως

προκύπτει ότι το ποσό αυτό θα μειωθεί στο 1/3 του αρχικώς οριζόμενου.

Να σημειωθεί δε στο σημείο αυτό ότι, με βάση τον νόμο 4399/2016 και τις Προκηρύξεις του

καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», από το 2016 και συγκεκριμένα με τη

δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ 3377/Β /19-10-2016 οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενίσχυση έως 5.000.000€ με τη μορφή επιδότησης ανά

επενδυτικό σχέδιο (Άρθρο 11 παρ.3). Το ίδιο ίσχυε και στη δεύτερη προκήρυξη του ίδιου

καθεστώτος τον Απρίλιο του 2018, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1272/ Β/10-4-2018 (Άρθρο

11 παρ.3). Αντίστοιχα το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού

νόμου 4399/2016 προέβλεπε όρια ενίσχυσης στα 10.000.000€ για όλες τις επιχειρήσεις και

για όλα τα είδη κινήτρων μετά την 6η πρόσκληση με αριθμό ΦΕΚ Β 3640/01-09-2020,

άρθρο 11 παράγραφος 3) και στα 5.000.000€ στις προηγούμενες πέντε προκηρύξεις που

είχαν δημοσιευθεί από το 2016 έως το 2020. Η μείωση λοιπόν του ποσού ενίσχυσης δεν

είναι μόνο σε σχέση με τον δημοσιευμένο νέο αναπτυξιακό νόμο, αλλά και σε σχέση με τον

προηγούμενο που δημιούργησε επενδύσεις τα τελευταία έξι χρόνια.

Πρέπει παράλληλα να τονίσουμε ότι, ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ), στον οποίο

στηρίζονται όλες οι Κρατικές ενισχύσεις των χωρών της Ε.Ε., δεν βάζει κανένα περιορισμό

στο συνολικό ύψος ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων. Ο περιορισμός λοιπόν των ορίων

της συνολικής χρηματοδότησης είναι ελληνικό φαινόμενο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η

χώρα να μην ακολουθήσει κατά γράμμα τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να βάζει μόνη της

περιορισμούς στην χρηματοδότηση των επενδύσεων; Θεωρεί ότι δεν χρειάζονται ενίσχυση

οι ελληνικές περιφέρειες; Ότι εσφαλμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση της θεωρεί μειονεκτικές; Δεν

πρέπει να ανέβει το ΑΕΠ των περιφερειών και άρα το ΑΕΠ της χώρας μας; Οι περιορισμοί

στα ποσοστά ενίσχυσης και στα συνολικά ποσά ενίσχυσης δεν βοηθούν προς αυτή την

κατεύθυνση, αντίθετα θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερες αντιθέσεις σε σχέση με τα άλλα

κράτη μέλη που πιθανότατα θα εκμεταλλευθούν στο έπακρο την όποια ευχέρεια ενίσχυσης

τους δίνει η Ε.Ε. Δεν είναι δυνατό να επέλθει σύγκλιση μειώνοντας τα ποσοστά ειδικά σε

επενδύσεις που θα υλοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου. Αν σε αυτό προστεθεί και ο

περιορισμός των 3.000.000€ ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο, η επιλογή άλλης χώρας για

επενδύσεις μάλλον θα είναι μονόδρομος για τους επίδοξους επενδυτές. Πιθανότατα θα

προτιμήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου σε άλλη χώρα της Ε.Ε. που η

ένταση της ενίσχυσης θα είναι μεγαλύτερη και με τη μορφή επιδότησης ή σε μια χώρα με

φθηνό νόμισμα και εργατικό δυναμικό, όπως η γειτονική μας Τουρκία.

Μια ακόμα διαφοροποίηση που φαίνεται ότι θα αποτελέσει πρόβλημα κατά την προκήρυξη

των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου είναι ότι το τμήμα της παραμεθορίου που

αποτελεί το σύνολο των νησιών του Αιγαίου που συνορεύουν με την Τουρκία, δεν έχει

συμπεριληφθεί στις ειδικές περιοχές του νόμου 4887/2022 ώστε να λαμβάνουν τις ειδικές

ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική διαφοροποίηση

είναι η ανακοίνωση του Υπουργού ότι θα απαιτηθεί έγκριση δανείου εντός 45 ημερών από

την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου. Τα

τραπεζικά ιδρύματα δεν δίνουν έγκριση δανείου ούτε καν σε έργα που έχουν αναρτηθεί οι

οριστικοί πίνακες ένταξης τους αν δεν έχει δημοσιευθεί η ατομική απόφαση υπαγωγής τους

και δυστυχών υπάρχουν ατομικές αποφάσεις υπαγωγής που δεν έχουν δημοσιευθεί εδώ

και δυο χρόνια. Πως λοιπόν οι ίδιες τράπεζες θα δώσουν τώρα εγκρίσεις σε έργα που δεν

έχουν καν αποτέλεσμα γνωμοδότησης;

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Εν κατακλείδι θα συμβάλλετε στην αύξηση των πόρων του Αναπτυξιακού Νόμου καθώς οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και θα πρέπει να

ενισχυθούν, ειδικά τώρα που διανύουμε ίσως την πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για την

ελληνική κοινωνία;

Θα τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου προς ωφέλεια του

συνόλου των επιχειρηματιών;

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα δίνουν έγκριση δανείου σε έργα που έχουν αναρτηθεί οι

οριστικοί πίνακες ένταξης τους αν δεν έχει δημοσιευθεί η ατομική απόφαση υπαγωγής τους

και δυστυχών υπάρχουν ατομικές αποφάσεις υπαγωγής που δεν έχουν δημοσιευθεί εδώ

και δυο χρόνια;

Γιατί τμήμα της παραμεθορίου που αποτελεί το σύνολο των νησιών του Αιγαίου που

συνορεύουν με την Τουρκία, δεν έχει συμπεριληφθεί στις ειδικές περιοχές του νόμου

4887/2022 ώστε να λαμβάνουν τις ειδικές ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης