17 Ιουλίου 2022

Υπουργείο Υγείας: Επικαιροποιεί τις οδηγίες Covid για την Κρουαζιέρα Με εγκύκλιό του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προχωρά σε επικαιροποίηση στις οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια.

Η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος έχει ως εξής (σ.σ. δημοσιεύεται αυτούσιο το κείμενο, αλλά και το ηλεκτρονικό αρχείο για τους πίνακες και τα παραρτήματα, λόγω της φύσης της):


“ΣΧΕΤ:
1. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 24416 (Β’2194/ 04-05-2022) ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων», ως ισχύει.

2. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34692 (Β’3004/ 14-06-2022) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00, ως ισχύει.

3. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ. 68051/01-11-2021 Εγκύκλιος με θέμα: «Επικαιροποίηση στις οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια» ΑΔΑ: Ψ14Η465ΦΥΟ-Κ03.

4. Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30062/26-05-2022 Εγκύκλιος με θέμα: «Επικαιροποίηση των βασικών υγειονομικών απαιτήσεων των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» ΑΔΑ: 99ΚΥ465ΦΥΟ-1ΡΦ

5. Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019),

6. Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic)

7. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).

8. Η ηλεκτρονική Αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τελευταία επικοινωνία το από 28-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με την επικαιροποίηση των οδηγιών ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια.

9. To από 03-06-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δ/νσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτυλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την την επικαιροποίηση των οδηγιών ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετ.(5),(6),(7) και (8), επικαιροποιείται η σχετ. (3) Εγκύκλιος ως ακολούθως:

Το παρόν παρέχει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής του SARS-CoV-2 στα κρουαζιερόπλοια, της μετάδοσής του κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και κατά τη διάρκεια του πλου. Επιπλέον παρέχει οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση πιθανού κρούσματος COVID-19 μεταξύ των ταξιδιωτών (σε επιβάτες και πλήρωμα).

Οι ακόλουθες οδηγίες αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για τη μετάδοση του SARS-CoV-2 (μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων ή μέσω επαφής) και βασίζονται σε οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) και της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).

Ορισμοί

Αναρρώσαντες: Επιβάτες ή πλήρωμα το οποίο έχει αναρρώσει από επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2 και έχουν παρέλθει λιγότερο από 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικής εξέτασης (μοριακό τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ). Αποδεικτικό ανάρρωσης: Πιστοποιητικό ανάρρωσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή άλλο έγγραφο το οποίο εκδόθηκε από αρμόδια υπηρεσία στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά· β) ημερομηνία γέννησης· γ) νόσος ή νοσογόνος παράγοντας από την/τον οποία/-ο έχει αναρρώσει ο πολίτης: COVID-19 (SARS- CoV-2 ή μία από τις παραλλαγές του)· δ) ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος δοκιμασίας (μοριακό τεστ ή ταχύ αντιγονικό τεστ)· ε) κράτος μέλος ή τρίτη χώρα όπου διενεργήθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος· στ) εκδότης του πιστοποιητικού· ζ) έναρξη ισχύος του πιστοποιητικού· η) λήξη ισχύος του πιστοποιητικού (κατ’ ανώτατο όριο 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος δοκιμασίας)· θ) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού ή άλλος τρόπος για την επιβεβαίωση της ανάρρωσης, όπως στοιχεία επικοινωνίας με τον εκδότη του πιστοποιητικού. Αποδεικτικό διαγνωστικού ελέγχου: Πιστοποιητικού διαγνωστικού ελέγχου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή άλλο έγγραφο το οποίο εκδόθηκε από αρμόδια υπηρεσία στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά· β) ημερομηνία γέννησης· γ) στοχευόμενη νόσος ή στοχευόμενος παράγοντας: COVID-19 (SARS-CoV-2 ή μία από τις παραλλαγές του)· δ) είδος διαγνωστικού ελέγχου· ε) ονομασία διαγνωστικού ελέγχου (προαιρετικό για διαγνωστικό έλεγχο NAAT)· στ) κατασκευαστής του διαγνωστικού ελέγχου (προαιρετικό για διαγνωστικό έλεγχο NAAT)· ζ) ημερομηνία και ώρα συλλογής του δείγματος του διαγνωστικού ελέγχου· θ) αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου· ι) κέντρο ή εγκατάσταση διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου (προαιρετικό για ταχύ αντιγονικό τεστ) ια) κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα όπου διενεργήθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος· ιβ) εκδότης του πιστοποιητικού· ιγ) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού ή άλλος τρόπος για την επιβεβαίωση του διαγνωστικού ελέγχου, όπως στοιχεία επικοινωνίας με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Αποδεικτικό εμβολιασμού: Πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ή άλλο πιστοποιητικό στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά· β) ημερομηνία γέννησης· γ) στοχευόμενη νόσος ή στοχευόμενος παράγοντας COVID-19 (SARS-CoV-2 ή μία από τις παραλλαγές του)· δ) εμβόλιο / προφυλακτική αγωγή κατά της COVID-19· ε) όνομα προϊόντος εμβολίου κατά της COVID-19· στ) κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή παρασκευαστής του εμβολίου κατά της COVID-19· ζ) αριθμός σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων καθώς και συνολικός αριθμός δόσεων της σειράς· η) ημερομηνία εμβολιασμού, με αναφορά της ημερομηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης (πιστοποιητικά που κατέχονται από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω τα οποία αναφέρουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού γίνονται δεκτά μόνον εάν δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από 270 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης της εν λόγω σειράς)· θ) κράτος μέλος εμβολιασμού ή τρίτη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός· ι)εκδότης του πιστοποιητικού· ια) μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού ή άλλος τρόπος για την επιβεβαίωση του εμβολιασμού όπως στοιχεία
επικοινωνίας με τον εκδότη του πιστοποιητικού ή του εμβολιαστικού κέντρου. Ως εμβολιασμένα άτομα θεωρούνται αυτά τα οποία πληρούν τον ορισμό «Εμβολιασμένο άτομο» παρακάτω.
Εμβολιασμένο άτομο: Κάθε επιβάτης ή μέλος του πληρώματος το οποίο κατέχει αποδεικτικό εμβολιασμού και έχουν περάσει τουλάχιστον 14 μέρες αλλά όχι περισσότερες από 270 μέρες από την λήψη της τελευταίας δόσης της αρχικής σειράς εμβολιασμού ή το άτομο αυτό έχει λάβει αναμνηστική δόση (εξαιρέσεις υπάρχουν για άτομα κάτω των 18 ετών όπως αναφέρεται στον ορισμό «Αποδεικτικό εμβολιασμού»). Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται να κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και δεν θα πρέπει να προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της εμβολιαστικής κάλυψης επιβατών του πλοίου. Ο εμβολιασμός με διαφορετικά εμβόλια είναι αποδεκτός.. Αποδεκτά εμβόλια θεωρούνται αυτά που περιλαμβάνονται στις λίστες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Δείτε όλη την εγκύκλιο  ΕΔΩ

Πηγή money-tourism.gr