7 Αυγούστου 2021

Στον αέρα οι τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων

 Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ΦΕΚ με τις λεπτομέρειες για τις μελέτες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς υπέγραψε την απόφαση καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών «Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων».

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της απόφασης:

I. ΑΡΧΕΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΠΣ
I.1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΤΠΣ


Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, και εκπονούνται σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) ενός Δήμου. Μπορεί επίσης να καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσοτέρων Δ.Ε. ομόρων Δήμων. Εντάσσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου στο σύνολο των επιπέδων του χωρικού σχεδιασμού, εναρμονιζόμενα με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό και παρέχουν σαφείς κατευθύνσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό δευτέρου επιπέδου. Τα ΤΠΣ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις (και κατά περίπτωση κατευθύνσεις) για την επίτευξη των σκοπών τους.

Τα ΤΠΣ διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τις χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την ορθολογική οργάνωση του χώρου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4447/2016 ως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτών των βασικών αρχών, τα ΤΠΣ:

ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση με τον καθορισμό στο σύνολο του εξωοικιστικού χώρου ορθολογικών χρήσεων γης και όρων δόμησης συμβατών με τα τοπικά χαρακτηριστικά,
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου, στο κτιριακό απόθεμα και στον υπαίθριο δημόσιο χώρο,
αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της έξυπνης πόλης,
επιδιώκουν τη διαχείριση της γης ως φυσικού πόρου με φειδώ, με επεκτάσεις των σχεδίων των πόλεων μόνον όπου αυτό δικαιολογείται από τον παρατηρούμενο ή αναμενόμενο λόγω των πληθυσμιακών τάσεων κορεσμό τους. Παράλληλα επιδιώκουν την προώθηση νέων προτύπων οικιστικής ανάπτυξης που δεν περιορίζονται στην εκ των υστέρων πολεοδόμηση ήδη διαμορφωμένων ατύπως οικιστικών ζωνών, βάσει των αρχών της συμπαγούς και συνεκτικής πόλης,
υποστηρίζουν τη δημιουργία ισχυρής και ισορροπημένης παραγωγικής βάσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού και παρέχουνεπαρκή γη για την χωροθέτηση των αναγκαίων οικονομικών δραστηριοτήτων και ιδίως αυτών που αντιστοιχούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, καθώς και μέσω της αξιοποίησης ανενεργών και εγκαταλελειμμένων χρήσεων,
διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανταγωνιστικότητα των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης,
προστατεύουν τους διαθέσιμους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, ως αυτοτελείς αξίες και παράλληλα, τους εντάσσουν στην αναπτυξιακή διαδικασία,
προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα,
προωθούν την πρόληψη της Κλιματικής Αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους,
προωθούν την κοινωνική συνοχή, τη δίκαιη κατανομή πόρων και την άρση αποκλεισμών χωρικού χαρακτήρα,
I.2. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η μελέτη των ΤΠΣ θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του διαστήματος που προβλέπεται από την παρ. 1α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) άλλως, ελέγχεται η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των στοιχείων της, προ- κειμένου μα μην καθίσταται παρωχημένη πριν την έγκριση του ΤΠΣ και να επιτρέπει ην γρήγορη ανταπόκριση στις ταχέως μεταβαλλόμενες εξελίξεις.

Ι.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΠΣ

Τα ΤΠΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και δια- γραμμάτων, με τα οποία καθορίζονται:

το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη,
τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών,
οι χρήσεις γης,
οι όροι και περιορισμοί δόμησης,
οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις,
τα μεταφορικά (για την μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές,
η ιεράρχηση του οδικού δικτύου,
ο σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων,
η προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών,
η γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή μελέτης.
Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, επιπλέον καθορίζουν:

Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ),
Ζώνες Ειδικών Πολεοδομικών Κινήτρων,
περιοχές και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων,
μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών,
καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

ΙΙ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΠΣ ΔΟΜΗ
ΙΙ.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η εκπόνηση των ΤΠΣ αποτελεί σύνθετο έργο που περιλαμβάνει αφενός, διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των απαραίτητων μελετών και αφετέρου, συμμετοχικές διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και κοινωνικής διαβούλευσης επί του περιεχομένου του ΤΠΣ οι οποίες διασφαλίζουν το δημοκρατικό προγραμματισμό στο τοπικό επίπεδο των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και τον οριζόντιο συντονισμό της διοίκησης.

Κεντρικό πυρήνα των διαδικασιών αποτελεί η κατάρτιση των απαραίτητων μελετών και ειδικότερα:

Κύρια Μελέτη ΤΠΣ η οποία προσδιορίζει μέσω ρυθμίσεων και κατευθύνσεων την στρατηγική χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής περιοχής. Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται και τυχόν συμπληρωματικές μελέτες ή τεχνικές Εκθέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σχεδιασμού της εκάστοτε Δ.Ε. (π.χ. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, πυρκαγιάς, Χάρτες Αξιολόγησης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση, Μελέτη καθορισμού ΖΥΣ, κ.λπ.). Για τις μελέτες αυτές εφαρμόζονται οι ειδικότερες κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές.
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων από την Κύρια Μελέτη ΤΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων. Η μελέτη αυτή εκπονείται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.
Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας ως υποστηρικτική της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ, σε κλίμακα 1:25000 για το σύνολο της περιοχής μελέτης και 1:10000 για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της υπ’ αρ. 37691/12.09.2007 (Β’ 1902) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον η περιοχή δεν καλύπτεται από μελέτη της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
Μελέτη προσωρινής οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων, εντός των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών μέσω του ΤΠΣ ως υποστηρικτική της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4258/2014).
Τα παραδοτέα της μελέτης συνίστανται σε κείμενα, πίνακες, διαγράμματα και χάρτες.

ΙΙ.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΠΣ

Η μελέτη και η έγκριση του ΤΠΣ συντελείται σε δύο φάσεις. Η 1η φάση αφορά την εκπόνηση της μελέτης και η 2η την έγκρισή της.

Η 1η φάση (εκπόνηση της μελέτης), διακρίνεται σε δύο Στάδια, ως εξής:

1ο Στάδιο: περιλαμβάνει τη διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης, τη συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, τη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης και την αρχική πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και όρων δόμησης.

2ο Στάδιο: περιλαμβάνει την τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης, την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και την οριστικοποίηση της πρότασης.

Η 2η φάση περιλαμβάνει τις διαδικασίες έγκρισης της μελέτης.

ΙΙ.3. ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα Στάδια της μελέτης διαρθρώνονται θεματικά ως εξής:

1ο ΣΤΑΔΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ – ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Διάγνωση της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ αναλύει και αξιολογεί τα χωρικά δεδομένα της Δ.Ε. και συνδέει τα τοπικά δεδομένα με τις πολιτικές και τις χωρικές τους επιπτώσεις στο εσωτερικό της ΔΕ αλλά και σε σχέση με τον ευρύτερο δημοτικό, ενδοπεριφερειακό και διαπεριφερειακό χώρο. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία από τυχόν υφιστάμενες κυκλοφοριακές μελέτες και Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Παράλληλα με την Κύρια Μελέτη ΤΠΣ εκπονούνται:

τα αντίστοιχα κεφάλαια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κάθε σενάριο,
η Προκαταρκτική Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας,
τυχόν άλλες μελέτες και τεχνικές εκθέσεις εφόσον κρίνεται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στη συνολική μελέτη του ΤΠΣ.
Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο (2) Ενότητες:

Ενότητα 1: «Ανάλυση χωρικών δεδομένων» Η Ενότητα 1 αποσκοπεί:

στην καταγραφή, επεξεργασία και σχολιασμό βασικών χωρικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες για τη διατύπωση της πρότασης χωρικής οργάνωσης κάθε Δημοτικής Ενότητας και των οικισμών της, και
στον εντοπισμό των τάσεων και προοπτικών χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης των οικισμών της ΔΕ.
Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης καταγραφή και καταχώριση των δεδομένων, είναι απαραίτητο οι οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες (Υ.ΔΟΜ.) να παρέχουν το ισχύ- ον πολεοδομικό καθεστώς των περιοχών της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η Ενότητα 1 περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

Α1. Ένταξη στον ευρύτερο χώρο
Α2. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία
Α3. Χωρική οργάνωση ΔΕ
Α4. Πολεοδομική οργάνωση οικιστικών περιοχών και περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Α5. Κυκλοφοριακή οργάνωση όλων των δικτύων μετακινήσεων των οικιστικών περιοχών
Α6. Καταγραφή χώρων πρασίνου, φυσικών σχηματισμών – περιοχών και υδάτινων διαδρομών
Α7. Καταγραφή στοιχείων κλίματος – μικροκλίματος και προβλημάτων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
Α8. Αναγνώριση δικτύου διαχείρισης έκτακτων αναγκών (οδεύσεις διαφυγής, χώροι καταφυγής κ.λπ.)
Ενότητα 2 «Αξιολόγηση χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης και επιλογή του επικρατέστερου (αρχική πρόταση)»

Η Ενότητα 2 αποσκοπεί:

στη συσχέτιση των κατευθύνσεων του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού, άλλων πολιτικών που αλληλεπιδρούν με αυτόν, και των εισροών από τις υποστηρικτικές μελέτες, με τα τοπικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί στην Ενότητα 1,
στην αξιολόγηση των δεδομένων της Ενότητας 1 και την εξαγωγή συμπερασμάτων,
στον προσδιορισμό εναλλακτικών σεναρίων και τον εντοπισμό των υφιστάμενων Πλεονεκτημάτων / Δυνατοτήτων και των Μειονεκτημάτων / Κινδύνων στην περιοχή μελέτης στη βάση κριτηρίων βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης για κάθε εναλλακτικό σενάριο,
στην τεκμηρίωση επιλογής του επικρατέστερου σεναρίου.
Η Ενότητα 2 περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

Α9. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και συμπεράσματα
Α10. Ανάπτυξη σεναρίων και επιλογή επικρατέστερου:
Εναλλακτικά σενάρια χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης
Πρόταση επικρατέστερου σεναρίου βασικών επιλογών
2ο ΣΤΑΔΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ

Το 2ο Στάδιο έχει ως στόχο την οριστική διατύπωση της Πρότασης του ΤΠΣ, όπως αυτή απορρέει από το τελικώς επιλεγέν σενάριο, με βάση την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης επί της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ και της ΣΜΠΕ και τις σχετικές κατευθύνσεις της επίβλεψης της μελέτης.

Το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο (2) Ενότητες:

Ενότητα 1: «Χωρικές κατευθύνσεις»

Στην Ενότητα 1 «Χωρικές κατευθύνσεις» παρουσιάζονται με επιχειρησιακό χαρακτήρα για το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας οι επιλογές του επικρατέστερου σεναρίου και το χωρικό πρότυπο σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση στη συνέχεια ενός δομικού σχεδίου, κατευθυντήριου χαρακτήρα. Στο χωρικό πρότυπο περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία της χωρικής οργάνωσης και τα προγραμματικά μεγέθη, ενώ στο δομικό σχέδιο τα στοιχεία αυτά οργανώνονται χωρικά, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις διαφορετικές πορείες του σχεδιασμού των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, με στόχο την ομογενοποίηση και τον συντονισμό του σχεδιασμού.

Η Ενότητα 1 «Χωρικές Κατευθύνσεις» περιλαμβάνει το ακόλουθο κεφάλαιο:

Π1. Χωρικό πρότυπο, προγραμματικά μεγέθη και δομικό σχέδιο

Ενότητα 2: «Αναλυτικές ρυθμίσεις – Πρόγραμμα εφαρμογής»

Στην Ενότητα 2 «Αναλυτικές ρυθμίσεις – Πρόγραμμα εφαρμογής», προσδιορίζονται αναλυτικά οι χωρικές ρυθμίσεις και κατευθύνσεις για τη Δ.Ε. Παρουσιάζεται η συνολική πρόταση της ρύθμισης του χώρου, όπως θα ισχύσει μετά την έγκριση του ΤΠΣ, ανεξάρτητα αν αυτή προκύπτει από ρυθμίσεις που καθορίζονται εξ αρχής, ή από ρυθμίσεις που διατηρούνται ή τροποποιούν/αναθεωρούν υφιστάμενες.

Βασικό στοιχείο της Ενότητας 2 αποτελεί η πρόταση του πολεοδομικού κανονισμού, που περιλαμβάνει τις χρήσεις γης, καθώς και πολεοδομικά μεγέθη που αφορούν σε:

αρτιότητα
συντελεστή δόμησης, μέσο σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας και δυνητικά τελικό για συγκεκριμένα τμήματα της πολεοδομικής ενότητας
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου. Επισημαίνεται ότι:
Α. Η πρόταση του πολεοδομικού κανονισμού στις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές συνιστά γενικό πλαίσιο σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας, το οποίο δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω, κατά την εκπόνηση και έγκριση του Ρ.Σ.Ε.

Β. Στις περιοχές με ισχύουσες διοικητικές πράξεις πολεοδομικού χαρακτήρα όπως ατομικές πράξεις γενικού περιεχομένου ή διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα (πχ ρυμοτομικό σχέδιο, πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών κ.λπ.), εφόσον από τα δεδομένα της ανάλυσης προκύπτουν ασυμβατότητες ή διαπιστώνονται προβλήματα, η πρόταση του πολεοδομικού κανονισμού δύναται να είναι λεπτομερέστερη με σκοπό την αποκατάστασή τους, μέσω της αναθεώρησης των ισχυουσών ρυθμ σεων.

Η Ενότητα 2 περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

Π2. Χωρική οργάνωση Δημοτικής Ενότητας
Π3. Σχεδιασμός και ρυθμίσεις οικιστικών υποδοχέων και περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Π4. Κυκλοφοριακή οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας
Π5. Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Π6. Σχεδιασμός προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
Π7. Κατευθύνσεις σε άλλους σχεδιασμούς και πολιτικές (υπερκείμενου και υποκείμενου επιπέδου)
Π8. Πρόγραμμα εφαρμογής.
II.4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές έχουν ως πεδίο εφαρμογής μια (1) Δημοτική Ενότητα. Στην περίπτωση που στη μελέτη περιλαμβάνονται περισσότερες της μιας Δημοτικής Ενότητας ενός δήμου, ακολουθούνται οι ίδιες προδιαγραφές με διάκριση μεταξύ των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων. Υπάρχει δυνατότητα ορισμένα τμήματα του κειμένου να είναι ενιαία, όπου αυτό απορρέει από τη φύση τους, αλλά επαναλαμβάνονται στο κατάλληλο σημείο του κειμένου για κάθε επιμέρους δημοτική ενότητα ούτως ώστε να παρέχεται μια συνολική εικόνα της μελέτης.
Κατ’ αναλογία, αλλά με τις αναγκαίες προσαρμογές εφαρμόζεται η ίδια προσέγγιση αν στη μελέτη περιλαμβάνονται δημοτικές ενότητες από όμορους δήμους. Στο πλαίσιο της αγωνιστικής διαδικασίας για ανάθεση εκπόνησης μελέτης ΤΠΣ, και ειδικότερα στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης, είναι δυνατόν να προβλέπεται εμβάθυνση σε συνιστώσες του σχεδιασμού, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Δημοτικής Ενότητας, όπως ο προϋπάρχων πολεοδομικός σχεδιασμός, ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός, ο βαθμός αστικότητας, η ένταση της αυθαίρετης δόμησης, η νησιωτικότητα, η αναπτυξιακή φυσιογνωμία, η τρωτότητα σε φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και η ύπαρξη περιοχών που διέπονται από ειδικά θεσμικά πλαίσια.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΠΣ
ΙΙΙ.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας εκπόνησης της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ αποτελεί ο συντονισμός της με τη ΣΜΠΕ αλλά και τις υποστηρικτικές μελέτες και η ενσωμάτωση στη διαδικασία εκπόνησής της των συμμετοχικών διαδικασιών / διαβουλεύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης των μελετών, η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του ΤΠΣ εκτυλίσσεται σε δύο Φάσεις: στην Α’ Φάση – Εκπόνηση και στη Β’ Φάση – Έγκριση, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα ροής, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ.

Αναλυτικότερα, οι Φάσεις αυτές διαρθρώνονται ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Η Α’ Φάση, όπως αναλύεται στις ενότητες II.2 και II.3, εκπονείται σε δύο (2) Στάδια, στα οποία περιλαμβάνεται και η πρώτη παρουσίαση και δημοσιοποίηση στον οικείο Δήμο των πορισμάτων και των προτεινόμενων σεναρίων. Η παρουσίαση αυτή διενεργείται κατά τη διάρκεια του 1ου Σταδίου, όταν υπάρξει επαρκής ωριμότητα της μελέτης για τα προαναφερόμενα θέματα, σε συνεννόηση με την επιτροπή επίβλεψης και το Δήμο.

Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει:

την πρώτη παρουσίαση και δημοσιοποίηση στον οικείο Δήμο των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης,
την επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου (αρχική πρόταση),
την παραλαβή του 1ου σταδίου της Μελέτης του ΤΠΣ από την Αναθέτουσα Αρχή.
Συνεπώς, παράλληλα με το 1ο στάδιο της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ εκπονούνται σε ένα στάδιο:

η ΣΜΠΕ βάσει των προδιαγραφών της ΚΥΑ 107017/2006, (ΦΕΚ B΄1225)
η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της υπ’ αρ. 37691/12.09.2007 (Β’ 1902) απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και για τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά
η ενσωμάτωση προτάσεων/στοιχείων λοιπών υποστηρικτικών μελετών και Τεχνικών Εκ- θέσεων (π.χ. προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων)
Το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει:

Την άποψη της Αρχής Σχεδιασμού επί της αρχικής πρότασης. Στην περίπτωση αλλαγών από την Αρχή Σχεδιασμού, οι αλλαγές αυτές ενσωματώνονται στην Μελέτη του ΤΠΣ πριν την τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης.
Την τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης των ΜΠΣ/ ΣΜΠΕ.
Την αξιολόγηση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης.
Την εισήγηση της έγκρισης της ΣΜΠΕ.
Τη διαμόρφωση οριστικής πρότασης 2ου σταδίου.
Το Σχέδιο ρυθμίσεων του προωθούμενου προεδρικού διατάγματος του ΤΠΣ
Την παραλαβή του 2ου σταδίου και ολοκλήρωση της μελέτης
Β’ ΦΑΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ

Η Β’ Φάση περιλαμβάνει:

Την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας στο ΚΕΣΥ- ΠΟΘΑ
Τη γνωμοδότηση ΚΕΣΥΠΟΘΑ
Την οριστική έγκριση της μελέτης.
ΙΙΙ.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΠΣ

(ο μελετητής κατά την κρίση του δύναται να προσθέσει κεφάλαια ή υποκεφάλαια υπό την ονομασία «Πρόσθετα θέματα» ώστε να περιληφθούν περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα)

ΙΙΙ.2.1. Κεφάλαια

Η Κύρια Μελέτη ΤΠΣ περιέχει τα εξής κεφάλαια:

Α1 – Ένταξη στον ευρύτερο χώρο Α2 – Αναπτυξιακή φυσιογνωμία

Α3: Χωρική οργάνωση δημοτικής ενότητας

Α4: Πολεοδομική οργάνωση οικιστικών περιοχών και περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Α5: Κυκλοφοριακή οργάνωση όλων των δικτύων με- τακινήσεων των οικιστικών περιοχών

Α6: Καταγραφή χωρών πράσινου υφιστάμενων και θεσμοθετημένων, φυσικών σχηματισμών – περιοχών και υδάτινων διαδρομών

Α7: Καταγραφή στοιχείων κλίματος – μικροκλίματος και προβλημάτων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή

Α8: Αναγνώριση δικτύου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών (οδεύσεις διαφυγής, χώροι καταφυγής κ.λπ.)

Α9: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και συμπεράσματα Α10: Ανάπτυξη σεναρίων και επιλογή επικρατέστερου σεναρίου Π1: Χωρικό πρότυπο, προγραμματικά μεγέθη και δομικό σχέδιο Π2: Χωρική οργάνωση δημοτικής ενότητας

Π3: Σχεδιασμός και ρυθμίσεις οικιστικών υποδοχέων και περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Π4: Σχεδιασμός προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Π5: Κατευθύνσεις για άλλους σχεδιασμούς και πολίτικες

Π6: Πρόγραμμα εφαρμογής

ΙΙΙ.2.2. Περιεχόμενο Κεφαλαίων Α1 έως Α10 (Διάγνωση – Εναλλακτικά Σενάρια – Αρχική πρόταση)

Ενότητα 1: Ανάλυση χωρικών δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 – ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

Περιεχόμενα:

Α1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ (ΔΕ και υπερκείμενα επίπεδα) Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα – Οικισμός

Α1.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα –Οικισμός Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το κείμενο του κεφαλαίου):

ΧΑΡΤΗΣ Α1α – ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ
Το περιεχόμενο και η κλίμακα αυτού αφήνεται στην κρίση του μελετητή

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά την κρίση του μελετητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Περιεχόμενα:

Α2.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα -Οικισμός.

Α2.1.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ.

A2.1.2 ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Α2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα και κατά περίπτωση Οικισμός.

Α2.2 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Α2.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟΥΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΑΔΩΝ)

Α2.2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΔΗΛΩΘΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Α2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το αντίστοιχο περιγραφικό κείμενο του κεφαλαίου):

ΧΑΡΤΗΣ Α2α – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Το περιεχόμενο και η κλίμακα αυτού αφήνεται στην κρίση του μελετητή ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά την κρίση του μελετητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3: ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟ- ΤΗΤΑΣ

Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα Περιεχόμενα:

Α3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Α3.1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ Η ΜΕΙΚΤΕΣ) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ Κ.ΛΠ., ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗ – ΛΑΤΟΜΕΥΣΗ Κ.ΛΠ.)

Α3.1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Χερσαία εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών
Θαλάσσια εγκατάσταση ιχθυοκαλλεργειών
Άλλες μεμονωμένες σημαντικές μονάδες Α’γενούς τομέα
Μονάδες μεταποίησης Α1 και Α2 (κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15)
Μονάδες SEVESO [ένδειξη]
Αποθήκες και Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής
Άλλες Μεμονωμένες Σημαντικές Μονάδες Β΄γενούς Τομέα
Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής του- ριστικής υποδομής
Σημαντικές αυτοτελείς (εκτός καταλυμάτων) Ειδικές Υποδομές Τουρισμού
Άλλες μεμονωμένες Σημαντικές Μονάδες Γ΄γενούς Τομέα
Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Θρησκευτικοί χώροι
Διοίκηση
Χώροι συνάθροισης κοινού / Συνεδριακά κέντρα
Υπεραγορές, Πολυκαταστήματα, Εμπορικά κέντρα
Κτήρια στάθμευσης – Χώροι στάθμευσης
Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (με υποδιαιρέσεις)
Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ
Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Κοιμητήρια, ΚΑΝ
Σωφρονιστικά καταστήματα – φυλακές – κέντρα κράτησης
Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.
Ιππόδρομος.
Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.
Καζίνο.
Α3.1.3 ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΩΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Συγκεντρώσεις κατοικίας Α’ ή Β’ (συμπεριλαμβάνονται και συγκεντρώσεις κτισμάτων σε νόμιμους οικισμούς χωρίς όρια)
Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ)   του ν. 3982/2011
Άτυπες Συγκεντρώσεις Εφοδιαστικής (ΑΣΕ)
Άτυπες Τουριστικές Συγκεντρώσεις (ΑΤΣ)
Συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων ή μεμονωμένα πολύ μεγάλα αυθαίρετα κτίσματα
Α3.1.4 ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Α3.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α3.2.1 ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:

Ζώνες ΕΧΠ Υδατοκαλλιεργειών
Ζώνες ΕΧΠ Βιομηχανίας
Ζώνες ΕΧΠ ΑΠΕ
Ζώνες ΕΧΠ [που θα εγκριθούν μελλοντικά]
Ζώνες από το ΠΧΠ (κατ’ επιλογή)
Ζώνες Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων
Α3.2.2 ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ) ΜΟΡΦΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Όριο εγκεκριμένων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ν.2508/1997 ή ΤΠΣ ή ΕΠΣ
Όριο ΕΠΣ με προέγκριση
Όριο εγκεκριμένων ΖΟΕ
Α3.2.2.1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΟΙΚ)

Σχέδια Πόλης ή Πολεοδομικές Μελέτες ή ΡΣΕ (Α και Β κατοικία)
Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια
Περιοχές προς πολεοδόμηση βάσει εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου πρώτου επιπέδου
Οικισμοί προ του 1923 (οριοθετημένοι ή μη)
Οικισμοί < 000 κατ. (οριοθετημένοι ή μη)
Οικισμοί χαρακτηρισμένοι ως στάσιμοι (π.δ. 06/1982, Δ’ 588 ή με άλλες διατάξεις) ή κατολισθαίνοντες ή μεταφερόμενοι
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί/Ιδιωτικές πολεοδομήσεις του ν.1947/1991/ΠΕΡΠΟ/ ΠΠΑΙΠ/ΕΠΠΑΙΠ
Άλλες εγκεκριμένες ΟΙΚ με ίδιο νομικό καθεστώς (φορέας – νομοθεσία)
Κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, χώροι πρασίνου, Φυσικές περιοχές – φυσικοί σχηματισμοί, Υδάτινες Διαδρομές
ΖΑΑ
Περιοχές Α και Β κατοικίας ΖΟΕ
ΟΙΚ που αποτελούν τμήματα συνεχόμενου οικιστικού ιστού που εκτείνεται και εκτός της ΔΕ (πολεοδομικά συγκροτήματα, μητροπολιτικές ζώνες)
A3.2.2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠEΔ) (ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ Η ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ)

Περιοχές τουρισμού – αναψυχής (π.δ. 59/2018 άρ. 5)
Χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης (π.δ. 59/2018 άρ. 8)
Περιοχές χονδρεμπορίου (π.δ. 59/2018 άρ. 9)
Τεχνοπόλεις – Τεχνολογικά Πάρκα (π.δ. 59/2018 άρ. 10)
Χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης (π.δ. 59/2018 άρ. 11)
Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατομεία – Μεταλλεία) (π.δ. 59/2018 άρ.13, ειδ. χρήση 25)
Επιχειρηματικά Πάρκα (ν.3982/2011 και προγενέστερα ανάλογα θεσμικά πλαίσια: ΒΕΠΕ, ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ)
Μεταλλευτικοί χώροι και μεταλλεία
Λατομεία ενεργά/ανενεργά (ένδειξη)
Αιολικά Πάρκα
Φ/Β Πάρκα
ΠΟΑΠΔ
ΠΟΤΑ, Σύνθετα Τουριστική Καταλύματα (ΣΤΚ)
Παραθεριστικά-Τουριστικά Χωριά και άλλες περιοχές πολεοδόμησης από ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΣΟΑ
Ζώνες ανάπτυξης ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΣΟΑ
Περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ (ν.2508/1997 άρ. 4 παρ.3 δεύτερο εδ.)
Περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων προς πολεοδόμηση από ΤΠΣ, ΕΠΣ (ν.4447/2016, άρ.9.2)
Ζώνες Λιμένων αρ. 18 ν. 2971/2001
Α3.2.2.3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (ΠΕΚ)

Εθνικοί Δρυμοί
Μνημεία της φύσης
Υγρότοποι RAMSAR
Μικροί Υγρότοποι
Αισθητικά Δάση / Περιαστικά Δάση
ΤΙΦΚ (ΥΠΠΟ)
ΠΕΠ από ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ν.2508/1997
Ζώνες προστασίας που προκύπτουν από άλλα εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης
Περιοχές/Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Περιοχές/Ζώνες Προστασίας της Φύσης
Ζώνες διαχείρισης ειδών και οικοτόπων
Ζώνης βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων
Περιοχές Δικτύου NATURA 2000 χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης
Εθνικά Πάρκα
ΚΑΖ
Δάση και δασικές εκτάσεις
Από κυρωμένους δασικούς χάρτες
Από αναρτημένους δασικούς χάρτες
Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
Αιγιαλός, παραλία, παράκτια/παραποτάμια/παραλίμνια ζώνη
Παραδοσιακοί Οικισμοί, Παραδοσιακά τμήματα πόλεων (Ιστορικά Κέντρα)
Αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι
Οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι
Προσωρινά οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι (ν. 3028/2002 άρ. 12 παρ. 2)
Αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, κηρυγμένοι χωρίς οριοθέτηση
Ζώνες Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων /Ιστορικών Τόπων/Μνημείων
Α3.2.2.4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕΧ)

Γεωργική Γη
Κτηνοτροφικές ζώνες
ΠΟΑΥ
Α3.2.2.5 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ, ΤΟΠΙΑ Η ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Α3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Α3.3.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Λιμνοδεξαμενές (Ύδρευση – Άρδευση)
Φράγματα Λιμνοδεξαμενών
Σήραγγες εκτροπής ( Ύδρευση)
Κύριες Πηγές ύδρευσης
Κύριες Γεωτρήσεις ύδρευσης
Μονάδες αφαλάτωσης
Ύδρευση: Υδατόπυργοι, Δεξαμενές, Αντλιοστάσια
Βασικό δίκτυο ύδρευσης
Βασικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
Αποδέκτης λυμάτων
Βασικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
ΕΕΛ (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων)
ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)
ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)
Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα)
Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων
ΧΑΔΑ για αποκατάσταση
Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Α3.3.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΥΤ (Κέντρα Υψηλής Τάσης) – Σταθμοί – Υποσταθμοί ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ
Εναέριο Δίκτυο Μεταφοράς Ρεύματος Υψηλής Τάσης (≥ 66 kV)
Υπόγειο Δίκτυο Μεταφοράς Ρεύματος Υψηλής Τάσης (≥ 66 kV)
Υποθαλάσσιο δίκτυο Μεταφοράς Ρεύματος
Αγωγοί Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης και συναφείς εγκαταστάσεις
Αγωγοί Πετρελαίου και συναφείς εγκαταστάσεις
Βασικό Δίκτυο Τηλεθέρμανσης
Θερμοηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας (Λιγνίτη, Κάρβουνο, Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο)
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας ≥ 15 ΜW
Φράγματα ΥΗ Σταθμών ≥ 15MW
Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) ≥ 4 MW
Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας από Βιοκαύσιμα
Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας από Γεωθερμία
Αιολικά Πάρκα ≥ 5 MW
Φωτοβολταϊκά Πάρκα ≥ 2 MW
Ηλιοθερμικά Πάρκα
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας
Α3.3.3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ψηφιακές υποδομές
Βασικά τηλεπικοινωνιακά κέντρα
Βασικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών (Οπτικές ίνες)
Βασικές Ραδιοφωνικές – Τηλεοπτικές Εγκαταστάσεις
Πάρκα κεραιών
Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το κείμενο του κεφαλαίου):

ΧΑΡΤΗΣ Α3.θ – ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ Α3.π – ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κλίμακα 1:50000 ή 1:25000 σε συνάρτηση με το μέγεθος της ΔΕ και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επίβλεψης ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ κατά την κρίση του μελετητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Επίπεδο αναφοράς: Οικιστικές περιοχές και Περιοχές παραγωγικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Περιεχόμενα:

Α4.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΖΩΝΗ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Α4.1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Α4.1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕ-

ΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Α4.1.3 ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ Δ ΜΗΣΗ

Α4.1.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α4.2 ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α4.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Α4.3.1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΟΙΚ)

Α4.3.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΔ)

Α4.3.3 ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΔ) ΕΝΤΟΣ Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Α4.3.4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (ΠΕΚ) ΕΝΤΟΣ Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΙΚ ΚΑΙ ΠΕΔ

Α4.3.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΧ), ΟΠΩΣ

ΠΕΠΔ, ΖΟΕ ΚΛΠ, ΕΝΤΟΣ Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΙΚ ΚΑΙ ΠΕΔ

Α4.3.6 ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ

ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΙΚ ΚΑΙ ΠΕΔ

Α4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ), ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΣΗΜΑ- ΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Α4.5 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α4.5.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α4.5.2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

Α4.5.3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΑ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

Α4.5.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ [ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΠΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΖΥΣ]

Α4.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Α4.6.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Α4.6.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Α4.6.3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Α4.7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, Η ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΠΣ] ΟΠΩΣ ΣΒΑΚ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Κ.ΛΠ.

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το αντίστοιχο κείμενο του κεφαλαίου):

ΧΑΡΤΗΣ Α4.θ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ-ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,

ΧΑΡΤΗΣ Α4.ρ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ – ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,

ΧΑΡΤΗΣ Α4.π ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,

Κλίμακα 1:10000, ή 1:5000 για αστικά συγκροτήματα (κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο)

Στο χάρτη Α4.θ απεικονίζονται οι χρήσεις που έχουν καθοριστεί από το πρώτο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού ή ισοδύναμο σχεδιασμό.

Στο χάρτη Α4.ρ καταγράφονται οι χρήσεις που τυχόν έχουν καθοριστεί από το δεύτερο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού (πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια, ρυμοτομικά σχέδια εφαρμογής, ειδικά διατάγματα…) (ο χάρτης υποβάλλεται μόνον όταν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός).

Χάρτης Α4.π καταγράφονται οι υφιστάμενες χρήσεις (πραγματική κατάσταση)

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: κατά την κρίση του μελετητή πλην του υποχρεωτικού Πίνακα Α (Παράρτημα Β)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ- ΟΧΩΝ

Περιεχόμενα:

Α5.1 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

ΔΔΜ: οδικό δίκτυο (core και comprehensive)
Εθνικό οδικό δίκτυο (βασικό, δευτερεύον, τριτεύον)
Επαρχιακό οδικό δίκτυο (βασικό, δευτερεύον, τριτεύον)
ΡΟΛΟΣ ΟΔΩΝ

Οδικό Δίκτυο Εθνικής Σημασίας (από ΠΧΠ)
Οδικό Δίκτυο Ενδοπεριφερειακής Σημασίας (από ΠΧΠ)
Δημοτικό/Κοινοτικό οδικό δίκτυο
Ήπια κινητικότητα μεγάλης κλίμακας
Ποδηλατόδρομοι
Ευρωπαϊκά και εθνικά μονοπάτια
Α5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

Α5.3 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Α5.4 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Α5.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δημοτικό/Κοινοτικό οδικό δίκτυο
Ήπια κινητικότητα (χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι, υλοποιημένοι πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, π δηλατόδρομοι, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, κλπ)
Ανισόπεδος κόμβος ή μείζων ισόπεδος κόμβος
Στοιχεία φόρτου, μείζονα σημεία συμφόρησης
Χαρακτηριστικά υφιστάμενου καθεστώτος στάθμευσης
Α5.6 ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α5.7 ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΜΜ και ΜΣΤ

Α5.8 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΛΟΙΠΟ)

Δ.Δ.Μ.: Σιδηροδρομικό Δίκτυο (core και comprehensive)
Σιδηροδρομικό δίκτυο (ενεργό)
Σιδηροδρομικό δίκτυο (ανενεργό)
Προαστιακό Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Σιδηροδρομικός σταθμός
Α5.9 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΕΡΑ -ΘΑΛΑΣΣΑΣ)

Δ.Δ.Μ.: Λιμένας (core και comprehensive)
Λιμένας Περιφερειακής Σημασίας (από ΠΠΧΣΑΑ)
Λιμένας Δημοτικής Σημασίας
Δ.Δ.Μ.: Αερολιμένας (core και comprehensive)
Αερολιμένες
Ελικοδρόμιο (με άδεια Υ.ΠΑ.Α.)
Υδατοδρόμιο
Α5.10 ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το αντίστοιχο περιγραφικό κείμενο του κεφαλαίου):

ΧΑΡΤΗΣ Α5 –ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Κλίμακα 1:10000, ή 1:5000 για αστικά συγκροτήματα (κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο)

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ κατά την κρίση του μελετητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ – ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Περιεχόμενα:

Α6.1 ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α6.1.1 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α6.1.2 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α6.1.3 ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΑ- ΣΙΝΟ

Α6.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Α6.2.1 ΟΡΕΙΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΒΟΥΝΑ, ΛΟΦΟΙ)

Α6.2.3 ΑΙΓΙΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Α6.3 ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Α6.3.1 ΠΟΤΑΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΗ

Α6.3.2 ΡΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑ ΖΩΝΗ

Α6.3.3 ΛΙΜΝΕΣ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΖΩΝΗ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το αντίστοιχο περιγραφικό κείμενο του κεφαλαίου)

ΧΑΡΤΗΣ Α6 – ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Κλίμακα 1:10000, ή 1:5000 για αστικά συγκροτήματα (κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο)

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ κατά την κρίση του μελετητή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΣ – ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Περιεχόμενα:

Α7.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Α7.1.1 ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Α7.1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ‘Η/ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το αντίστοιχο περιγραφικό κείμενο του κεφαλαίου)

ΧΑΡΤΗΣ Α7 – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Κλίμακα 1:10000, ή 1:5000 για αστικά συγκροτήματα κατά την κρίση του μελετητή ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ κατά την κρίση του μελετητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α8: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Κ.ΛΠ.)

Περιεχόμενα:

Α8.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κίνδυνοι καταστροφών
Ζώνες υφαλμύρωσης
Ζώνες ερημοποίησης
Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ)
Περιοχές κατάντη φραγμάτων τεχνητών λιμνών
Συγκεντρώσεις κατοικίας με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
Παράκτιες ζώνες ευάλωτες στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας
Ζώνες διάβρωσης
Ζώνες ασφάλειας μονάδων SEVESO
Ζώνες ασφάλειας υποδομών (Υδροληψίες, Δίκτυα μεταφοράς ενεργείας, Λατομεία, κ.λπ.)
Περιοχές Προστασίας Ποταμών, Ρεμάτων, Λοιπών Υδάτινων Επιφανειών και Υδροληψίας
Λατομικές Ζώνες και Περιοχές Επιφανειακής Εξόρυξης για Αποκατάσταση
Υποδομές και παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Κατάλληλοι χώροι (υπαίθριοι και στεγασμένοι) προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας σε περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής
Εναλλακτικές οδεύσεις απομάκρυνσης πολιτών και μέτρα εξασφάλισής της
Δομές κράτησης του άρ. 31 του ν. 3907/2011
Άλλες υποδομές ασφάλειας
Α8.1.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ -ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ- ΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172058/2016 («ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ») (Β΄354)

Α8.1.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «SEVESO ΙΙΙ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΥΤΩΝ (ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ)

Α8.1.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (Π.Χ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΠ)

Α8.1.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑ

Α8.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Α8.2.1 ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)

Α8.2.2 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Κ.ΛΠ.

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το αντίστοιχο περιγραφικό κείμενο του κεφαλαίου)

ΧΑΡΤΗΣ Α8 – ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στοιχεία χάρτη:

Τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμοί, κ.α.)

Τρωτότητα σε τεχνολογικές καταστροφές και άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κινδύνου της ανθρώπινης υγείας.

Ψηφιακή Καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην κοινοτική οδηγία πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων «SEVESO ΙΙΙ» – Ζώνες προστασίας με βάση τον βαθμό ευπάθειάς τους.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές που μπορεί να επηρεάζονται σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, οδικό δίκτυο κ.λπ.).

Καταγραφή τυχόν οργάνωσης δικτύου πρόληψης και διαχείρισης έκτακτων αναγκών Κλίμακα 1:10000, ή 1:5000 για αστικά συγκροτήματα κατά την κρίση του μελετητή.

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ κατά την κρίση του μελετητή.

Ενότητα 2: Αξιολόγηση χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών και λοιπών δεδομένων (εισροές από τις παράλληλα εκπονούμενες Μελέτες και Τεχνικές Εκθέσεις), διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης και επιλογή του επικρατέστερου (αρχική πρόταση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα και κατά περίπτωση Οικισμός

Περιεχόμενα:

Α9.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α9.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Α9.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Π.Χ. ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΒΑΚ Κ.Α.), ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ

Α9.4 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ / ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α9.5 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΜΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ

Α9.6 ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α9.6.1 ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Α9.6.2 ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Α9.6.3 ΣΜΠΕ

Α9.6.4 ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, Η ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΠΣ] ΟΠΩΣ ΣΒΑΚ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 4662/2020), Κ.Α.

Α9.7 Aνάλυση SWOT

Α9.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ (οι παρακάτω πίνακες συνοδεύουν το κείμενο του κεφαλαίου):

Πίνακες SWOT και

Πίνακας Α (βλ. Παράρτημα Β)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα:

Α10.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Α10.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α10.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Α10.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 5ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ 15ΕΤΙΑΣ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα:

ΧΑΡΤΕΣ Σ10.1, Σ10.2,… ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2, κ.λπ.

Στοιχεία χάρτη: Εναλλακτικά σενάρια (1, 2, κ.λπ.).

Περιεχόμενο και κλίμακα ελεύθερα κατά την κρίση του μελετητή

Πίνακες: κατά την κρίση του μελετητή.

ΙΙΙ.2.3: Περιεχόμενο Κεφαλαίων Π1 έως Π6 (Πρόταση)

Ενότητα 1: Γενικές χωρικές κατευθύνσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π1: ΧΩΡΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα Περιεχόμενα:

Π1.1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π1.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Π1.2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΩΝ

(ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΠΣ)

Π1.2.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΧΩΡΗ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ.

Π1.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΩΝ

Π1.2.4 ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Π1.3 ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Π1.3.1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ

Π1.3.2 Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Π1.3.3 ΣΜΠΕ

Π1.3.4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Π.Χ. ΣΒΑΚ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Κ.ΛΠ.)

Π.1.4 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το κείμενο του κεφαλαίου):

ΧΑΡΤΗΣ Π1 – ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Κλίμακα 1:50000 ή 1:25000 σε συνάρτηση με το μέγεθος της ΔΕ και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επίβλεψης.

Ενότητα 2: Αναλυτικές ρυθμίσεις – Πρόγραμμα εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π2: ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα Περιεχόμενα:

Π2.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ- ΤΑΣ

Π2.1.1 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Π2.1.2 ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π2.2 ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Π2.2.1 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΟΙΚ)

Π2.2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΔ)

Π2.2.3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (ΠΕΚ), ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Π2.2.4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΧ) ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Π2.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Π2.3.1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Π2.3.2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Π2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Π2.4.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Π2.4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Π2.4.3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Π2.5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π2.5.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Π2.5.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Π2.5.3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙ- ΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Π2.5.4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Π2.5.5. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Π2.5.6. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

Π2.5.7. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Π2.5.8 ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Π2.5.9 ΔΙΚΤΥΑ ΜΜΜ

Π2.5.10. ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Π2.5.11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π2.5.12. ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το αντίστοιχο κείμενο του κεφαλαίου)

ΧΑΡΤΗΣ Π2 – ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ) -ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κλίμακα 1:50000 ή 1:25000 σε συνάρτηση με το μέγεθος της ΔΕ και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επίβλεψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Επίπεδο αναφοράς: Οικιστικοί υποδοχείς και περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕ

Περιεχόμενα:

Π3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΟΙΚ και ΠΕΔ)

Π3.1.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Π3.1.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Η΄ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Π3.2 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π3.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Π3.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Π3.3.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Π3.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΖΩΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΖΥΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το άρθρο 72 του ν. 4495/2016.

Π3.5 ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Π3.5.1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Π3.5.2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.

Π3.5.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ

Π3.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π3.6.1. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π3.6.2. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Π3.6.3. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

Π3.6.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Π3.6.5 ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Π3.6.6 ΔΙΚΤΥΑ ΜΜΜ

Π3.6.7. ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Π3.6.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π3.6.9. ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Π3.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Π3.7.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ)

Π3.7.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕ)

Π3.7.3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα (οι παρακάτω χάρτες και πίνακες συνοδεύουν το κείμενο του κεφαλαίου):

ΧΑΡΤΗΣ Π3 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ),

Κλίμακα 1:10000, ή 1:5000 για αστικά συγκροτήματα (κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο)

Ο χάρτης περιλαμβάνει στοιχεία εξωγενή ως προς το συγκεκριμένο ΤΠΣ (π.χ. χαρτογραφικού υποβάθρου, διοικητικά όρια), επικαιροποιημένα αν τυχόν τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης του ΤΠΣ, και στοιχεία αρμοδιότητας πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, προϋπάρχοντα και διατηρούμενα ή καθοριζόμενα για πρώτη φορά από τη μελέτη του ΤΠΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β και Γ (βλ. Παράρτημα Β) και λοιποί, κατά την κρίση του μελετητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Επίπεδο αναφοράς: Δημοτική Ενότητα Περιεχόμενα:

Π4.1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ- ΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Π4.2. ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Π4.3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Π4.4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Π4.5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΣ ΣΕ ΜΕΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Χάρτες – Πίνακες – Διαγράμματα: κατά την κρίση του μελετητή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π5: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Περιεχόμενα:

Π5.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Π5.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Π5.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ/ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π5.4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Π5.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΜΟΡΩΝ ΔΕ

Π5.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιεχόμενα:

Π6.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Π6.2 ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ (βλ. Παράρτημα Ε)

Π6.3 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

IV. Αναλυτικό περιεχόμενο χαρτών Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Στη μελέτη του ΤΠΣ περιέχονται ‘’υποχρεωτικοί’’ χάρτες με καθορισμένο αναλυτικό περιεχόμενο για τα κεφάλαια Α3, Α4, Π2, Π3 των οποίων το αναλυτικό περιεχόμενο επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Για τα λοιπά κεφάλαια πέραν των υποχρεωτικών χαρτών η επιλογή είναι κατά περίπτωση στη κρίση του μελετητή ως ακολούθως οργανωμένη.

V. Γεωχωρικά δεδομένα
Για τα Στάδια της Ανάλυσης και της Πρότασης της κάθε μελέτης, ορίζεται πλήθος θεματικών επιπέδων (layers) (βλ. Παράρτημα Δ) για τα αρχεία διανυσματικής πληροφορίας (vector) που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη της μελέτης,

Τα θεματικά επίπεδα θα συνοδεύονται απο κατάλογο/ πίνακα ιδιοτήτων ενσωματώνοντας το σύνολο της περιγραφικής πληροφορίας που κρίνεται απαραίτητη για την χαρτογραφική απεικόνισή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιγραφικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των γεωχωρικών θεματικών επιπέδων (layers) που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης σε μορφότυπο. shp (με τα αναγκαία συνοδευτικά αρχεία). Τα αρχεία θα παραδοθούν με βάση τις διατάξεις (εφαρμοστικές και τεχνικές οδηγίες) που αφορούν άμεσα στη μεθοδολογία παραγωγής και οργάνωσης των συνοδών γεωχωρικών δεδομένων, όπως εκάστοτε προβλέπεται κατά το χρόνο υποβολής κάθε παραδοτέου.

Το προβολικό σύστημα που θα αποδοθεί το σύνολο των παραδοτέων ψηφιακών θεματικών επιπέδων και χαρτών (vector – raster) θα είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ ‘87).

Οι ελληνικοί χαρακτήρες, που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μορφές των δεδομένων, θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 928 και η κωδικοποίηση (code page) θα είναι σε ISO8859-7.

Η χαρτογραφική απεικόνιση γίνεται με χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S). Το σύνολο των παραδοτέων θα πρέπει να διατίθενται με ανοικτά πρότυπα και να λαμβάνονται υπόψη τις διατάξεις του ν. 3882/2010 και το σύνολο της νομοθεσίας για τα δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

VI. Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις
Από της δημοσιεύσεως της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. 27016/06/06/2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του ν. 4447/2016 (Α΄ 241)» (Β’ 1975) με εξαίρεση των μελετών των οποίων έχει ήδη δημοσιευτεί η διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησής τους υπό το καθεστώς ισχύος της ως άνω απόφασης.

VII. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ μαζί με τα παραρτήματα από εδώ
https://news.b2green.gr/