25 Μαΐου 2021

Βαφτίζουν τα έργα σε προμήθειες και... αυτό δεν είναι τυχαίο!
 Προς: κ.κ. Δημάρχους Περιφ. Β. Αιγαίου (Ως Πίνακας Αποδεκτών)

Κοιν: 1.κ.κ. Αντιδημάρχους Έργων Δήμων Περιφ. Β. Αιγαίου

2.Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων Περιφ. Β. Αιγ.

3.Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων Περιφ. Β. Αιγ.

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Βάσει της πλέον ενημερωμένης ισχύουσας νομοθεσίας (ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.782/2021), οιαδήποτε εργασία, για την εκτέλεσή της οποίας, απαιτείται η σύνταξη μελέτης και μετέπειτα παρακολούθηση από μηχανικό, αποτελεί έργο. Η προαναφερθείσα νομοθεσία, εξειδικεύοντας περαιτέρω, περιλαμβάνει πίνακες με τις εργασίες που θεωρούνται έργα. (επισυνάπτονται οι νομοθεσίες)

Κατά το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει πληροφορίες από Δήμους της Περιφερείας μας, για μια γενικευμένη τάση μετονομασίας πράξεων που εκ φύσεως αποτελούν έργα ή μεικτές συμβάσεις, σε προμήθειες. Οι συγκεκριμένες μάλιστα μελέτες προμηθειών, συντάσσονται από διάφορους «πρόθυμους εξωτερικούς συνεργάτες», οι οποίοι δεν έχουν σαφή σχέση με τους Δήμους. Οι ανωτέρω πρακτικές καταστρατήγησης του νομοθετικά προβλεπόμενου διαχωρισμού έργου – προμήθειας, είναι καταφανώς παράνομες και έχουν διττώς βλαπτικά αποτελέσματα. 

Αφενός, ελλοχεύουν σοβαρότατοι κίνδυνοι, για τη δημόσια υγεία, για την ασφάλεια των κατασκευών, αλλά και για το δημόσιο οικονομικό συμφέρον. Δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει την τεχνική αρτιότητά, αλλά και την ορθή οικονομική διαχείριση μιας κατασκευής, πέραν του αρμοδίου επιστημονικού προσωπικού (μελετητές, κατασκευαστές, δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες), που στην περίπτωση αυτή παραγκωνίζεται. Αντιθέτως, απλές εμπορικές επιχειρήσεις, καλούνται προς υλοποίηση τεχνικών εργασιών και έργων που απαιτούν ειδικές γνώσεις (μηχανικού), χωρίς να έχουν εκ του νόμου αυτό το δικαίωμα, αλλά και χωρίς να μπορούν να βεβαιώσουν την ασφαλή κατασκευή των παραδοτέων.

Αφετέρου, οι εν λόγω πρακτικές  δρουν καταφανώς σε βάρος των επιχειρήσεων του κλάδου των κατασκευών, μιας και τους στερεί πόρους, υπέρ των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ανήκουν σε ένα κλάδο πολύπαθο, που έχει δοκιμαστεί όσο λίγοι, τα τελευταία χρόνια, έχοντας πλείστες υποχρεώσεις έναντι των υπαλλήλων τους, των προμηθευτών τους αλλά και έναντι της Πολιτείας. Με την «τακτική» αυτή που ακολουθούν οι Δήμοι, αποστερούνται πόρων που δικαιωματικά ανήκουν στις κατασκευαστικές εταιρίες, όντας οι μόνες αρμόδιες για την κατασκευή έργων, μιας και εκ του νόμου είναι υποχρεωμένες να διατηρούν υψηλού επιπέδου επιστημονική στελέχωση ώστε να μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο τους, καλούνται να λειτουργήσουν τώρα, σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, έχοντας απέναντι τους απλές εμπορικές επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικά θα σας αναφέρουμε, και περιοριζόμενοι σε εργασίες που περιλαμβάνονται κατά κόρον στις επίμαχες μελέτες, ότι, οι εκσκαφικές εργασίες, οι εργασίες πλακοστρώσεων - δαπεδοστρώσεων, οι εργασίες σκυροδετήσεων, οι μεταλλικές κατασκευές, οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικών καλωδιώσεων και οι εργασίες κατασκευής υπογείων δικτύων, κατατάσσονται άνευ ετέρου στα έργα και δεν δύνανται να ανατεθούν υπό τη μορφή προμήθειας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή  στην επιλογή τρόπου ανάθεσης των διαφόρων δράσεων, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις νομοθετικές προβλέψεις, έτσι ώστε, πρωτίστως να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία, να γίνεται ορθή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και να μην δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος  Της Δ.Ε. του ΤΕΕ Π.Τ.ΒΑ. Αιγαίου  Ευστράτιος Μανωλακέλλης
Η Συντονίστρια ΣΑΤΕ Β. Αιγαίου Βασιλική Αψώκαρδου