19 Μαΐου 2018

Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων με εκπτώσεις έως τον Απρίλιο του 2019-«Παράθυρο» για μεταβιβάσεις υπό όρους


Έως τις 9 Οκτωβρίου 2018 παρατείνεται η έκπτωση του 20% για όσους πολίτες θέλουν να υποβάλλουν φάκελο για τακτοποίηση αυθαιρέτου στον νόμο 4495/17. Ειδικότερα, οι μειώσεις και επιβαρύνσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου και η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:


α) κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του 4495/17
έως τις 8.10.2018,
β) κατά 10%, αν το αυθαίρετο υπαχθεί στο νόμο από τις 9.10.2018 έως τις 8.4.2019,
γ) κατά 10% αν ο αυθαιρετούχος υποβάλει μελέτη στατικής επάρκειας, οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας (προβλεπόταν ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής).
Αντίστοιχα, το πρόστιμο αυξάνεται για όσους δεν υποβάλλουν εγκαίρως φάκελο τακτοποίησης. Έτσι, για υπαγωγή στον νόμο από τις 9 Απριλίου έως τις 8 Οκτωβρίου του 2019 το πρόστιμο θα έχει καπέλο 10%. Και το ποσό, θα προσαυξάνεται κατά 20% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον νόμο μετά τις 9 Οκτωβρίου του 2019. Προσαυξημένο κατά 10% θα πληρώσουν το πρόστιμο όσοι διατηρούν αυθαίρετα σε προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα.
Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις».
«Παράθυρο» για μεταβιβάσεις αυθαιρέτων υπό όρους
«Παράθυρο» που επιτρέπει τη μεταβίβαση αυθαιρέτων ανοίγει με τροπολογία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα η νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε μεταβίβαση ή αγοραπωλησία ακινήτου, στο οποίο υπάρχει παράνομη κατασκευή ή έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Πλέον, της συγκεκριμένης διάταξης θα εξαιρούνται ορισμένα ακίνητα με οικοδομική άδεια και ήπιες αυθαιρεσίες. Με άλλα λόγια, θα επιτρέπεται η μεταβίβαση και σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στις εξής περιπτώσεις:

 – σε κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά παράβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας/άδειας
δόμησης, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται τα στοιχεία της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμματος κάλυψης/δόμησης, και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού,
 – σε ακίνητα που εκτελούνται εργασίες μικρής κλίμακας (αντλητικές εγκαταστάσεις, κατασκευή ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία, δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή με εντολή της αρχαιολογικής υπηρεσίας κλπ) χωρίς έκδοση έγκρισης.
 – σε κατασκευές όπου εκτελούνται εργασίες ή υπάρχουν εγκαταστάσεις κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού.
Οι νέες ρυθμίσεις μπήκαν εμβόλιμες στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες Παρασκευή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την  «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» και αφορούν δεκάδες τροποποιήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Πλήρωσε τον ΕΦΚΑ για να χτίσεις
Σε αυτές περιλαμβάνεται ρύθμιση που θέτει ως άμεση προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας την εξόφληση του ΕΦΚΑ από τον ιδιοκτήτη. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, πρέπει η αρμόδια υπηρεσία δόμησης στον έλεγχο για την έκδοση της άδειας, να ελέγξει τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλομένων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, αλλά και του ΕΦΚΑ του ιδιοκτήτη. Σήμερα η νομοθεσία προβλέπει έλεγχο των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου (υπέρ Δημοσίου, Δήμου, ΕΦΚΑ) αφού έχει εκδοθεί η οικοδομική αδεία.
Οριστική νομιμοποίηση για αυθαίρετα με παραβάσεις έως 20%
Επίσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα οριστικής νομιμοποιήσεις – και όχι αναστολή από την κατεδάφιση για 30 χρόνια όπως ισχύει σήμερα – μετά την υπαγωγή στον 4495/17, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου όσων αυθαιρέτων δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας.
Οικοδομική άδεια …εκ των υστέρων
Παράλληλα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν ένα νέο είδος άδειας, την «άδεια νομιμοποίησης». Πρόκειται για οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας που εκδίδεται, μετά την εκτέλεση εργασιών ή κατασκευών ή αλλαγών χρήσης χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης διοικητικής πράξης. Στόχος της άδειας νομιμοποίησης είναι να νομιμοποιηθούν οι εργασίες και οι κατασκευές που έγιναν, εφόσον είναι σύμφωνες είτε με τις ισχύουσες διατάξεις (κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας νομιμοποίησης) ή με εκείνες που ίσχυαν, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των κατασκευών.
Επίσης, το υπουργείο καταργεί το όριο προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ που ισχύει για την έγκριση συγκεκριμένων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Αφορά δοκιμαστικές τομές εδάφους και εκσκαφή με εντολή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για στεγαστικές ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού, αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα, κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων (όπως χωνευτήρι κλπ.), εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, κατασκευή ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία, υπόγειους σταθμούς διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων, εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, στέγαστρα και προστεγάσματα κλπ.
Το πρόστιμο στο μισό
Με μειωτικό συντελεστή 0,50 θα υπολογίζεται το πρόστιμο για τη νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ), επιφάνειας έως 50 τετραγωνικών μέτρων. Το ίδιο ισχύει σήμερα για εκείνες που βρίσκονται στα υπόγεια, τα οποία αποτελούν αυτοτελή χώρο.
Και πολλές θολές διατάξεις
Στις δεκάδες άσχετες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος υπάρχουν και ορισμένες που χρήζουν ερμηνειών. Τουλάχιστον «θολή» μπορεί να χαρακτηριστεί η ρύθμιση που αναφέρει ότι αιτήσεις για οικοδομικές άδειες (εξαιρεί την κατηγορία 3), οι οποίες δεν εκδίδονται εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους, απορρίπτονται και τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας, χωρίς να δίνονται άλλες διευκρινίσεις.
Επίσης, στο άρθρο 106 προστίθεται ένα εδάφιο που αναφέρει ότι όταν για το ίδιο ακίνητο ή ιδιοκτησία υποβάλλεται ταυτόχρονα υπαγωγή για νομιμοποίηση ενός τμήματος και διατήρηση του υπολοίπου, εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης, με την προϋπόθεση τα δύο τμήματα του ακινήτου να μην έχουν στατική εξάρτηση. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται παράβολο για όλο το αυθαίρετο και πρόστιμο για την επιφάνεια που δεν νομιμοποιείται…
Υποχρέωση ανάμιξης βενζίνης με βιοκαύσιμα από το 2019
Με το Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου ενσωματώνονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της χρήσης νέων προηγμένων βιοκαυσίμων που δεν παράγονται από εδώδιμες καλλιέργειες, ώστε να επιτευχθεί έως το 2020 υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης των συγκεκριμένων βιοκαυσίμων.
Επίσης, μεταξύ άλλων θεσπίζεται η υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης με βιοκαύσιμα και ειδικότερα με αυτούσια βιοαιθανόλη ή με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης, με έναρξη το 2019. Στόχος είναι η προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της αύξησης συμμετοχής των βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές.
Πηγή Το ΒΗΜΑ