7 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ εργασίας. Τι ισχύει και τι πρέπει να (μην)κάνετε. Είναι όλες αυτοδίκαια άκυρες σε 30 μέρες.

 

Στο Άρθρο 104 (Δυνητική θέση σε αργία – Αναστολή άσκησης καθηκόντων) του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.3 του 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11/05/2015) στην παράγραφο 2 ορίζεται:
«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. 

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας».
ΣΥΝΕΠΩΣ: Οι αναστολές που δόθηκαν από προισταμένους, προέδρους κλπ. σε δημόσιες υπηρεσίες και δήμους κι αφορούν δημοσίους υπαλλήλους ή εργαζόμενους σε ΟΤΑ και ιδιώτες ιατρούς, υγειονομικούς κλπ. (που ανήκουν σε ιατρικούς κι άλλους συλλόγους Δημοσίου Δικαίου)(ν.4820/2021 αρ.206) είναι ΑΥΤΟΜΑΤΑ άκυρες, εάν δεν επικυρωθούν με θετικές γνωμοδοτήσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, για την εμπλοκή των οποίων πρέπει να σας ενημερώσουν επίσημα, για να ασκήσετε το δικαίωμά σας παρέμβασης με υπομνήματα κλπ.
Επειδή, τα πειθαρχικά για να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και για 1000άδες υποθέσεις, χρειάζονται 1000χρόνια, ΟΛΕΣ οι αναστολές που δόθηκαν, ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ μόνες των σε 30 μέρες από την ημέρα που δόθηκαν, χωρίς εσείς να κάνετε τίποτα και θα πληρωθείτε κανονικά.
Τις έδωσαν μόνο για να σας φοβίσουν.
Είναι τρελλοί και κωμικοί. Μην τσιμπάτε. Μαιμού είναι όλα
Και μην ξεχνάτε. Ιδρύστε νέους πρόσθετους ιατρικούς συλλόγους στις περιφέρειές σας, επιπλέον των υφισταμένων ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ. Το προβλέπει ο νόμος (δείτε σχετική ανάρτησή μου).
Δημ. Αντωνίου, ιατρός