8 Αυγούστου 2017

ΧΥΤΑ Αν.Σάμου: Πολύ γκρίνια για το τίποτε, αφού τίποτε δε γίνεται και κάπου εκεί ανάμεσα το χωροταξικό, το Ευπαλίνειο και η Διεθνής Ένωση Σηράγγων.


 
Για την κατάντια του ΧΥΤΑ Σάμου και το αποτελείωμά του χώρου μετά από τη φωτιά της 17ης Ιουλίου, παρενέβησαν και δήλωσαν τις απόψεις τους οι παρατάξεις του δημοτικού μας συμβουλίου, «Δράση - Ενότητα - Προοπτική» και «Σαμιακή Πολιτεία».  

Χαρακτηριστικά αποκάλεσαν το ΧΥΤΑ εκκολαπτόμενη υγειονομική βόμβα ενώ αναφέρθηκαν σε πισωγύρισμα 30 ετών και κακή διαχείριση απορριμμάτων, δεδομένα τα οποία κατέληξαν στην περιβαλλοντική καταστροφή που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μια άλλη βάση δηλαδή, αν καταλάβαμε σωστά, φτου κι απ’ την αρχή.

Συγκεκριμένα προτείνουν, νέα χωροθέτηση, που θα γίνει δε μας λεν, διερεύνηση άντλησης πόρων για νέο έργο, από πού δε μας λεν, και μεταξύ αυτών πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν για συζητήσεις και διαβουλεύσεις, με ποιους δε μας λεν, και προστασία του χώρου, πως δε μας λεν. Κι όλα αυτά για να πούμε εμείς; ή κάποιοι άλλοι; «πως θέλουμε να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου».

Καλά κι ωραία ακούγονται και διαβάζονται όλα αυτά. Μήπως όμως είναι πολύ αργά για δάκρυα αφού οι προτάσεις γενικότερα των δημοτικών συμβούλων μας, προφορικές και γραπτές, οι γκρίνιες θα πούμε εμείς, μένουν στις απομαγνητοφωνήσεις  των συμβουλίων και κατόπιν στα συρτάρια, άντε και σε ανάρτηση σε κάποιο site τους;

 1. Πότε, ποιοι και πόσοι από τους ενδιαφερόμενους του Δ.Σ του Δήμου Σάμου επισκέφθηκαν το χώρο του ΧΥΤΑ πριν την καταστροφή του;
 2. Πότε, ποιοι και που κατήγγειλαν την παντελή αδιαφορία του σημερινού Δήμου στην ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ;
 3. Πότε, ποιοι και πόσοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τον εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου κ. Μάρκο Π.Φαρµακάκη, Χημικό Μηχανικό, και τη συμβολή για την εύρυθμη, πολύ περισσότερο την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργίας του χώρου;
 4. Ο κ. Φαρµακάκης ανανέωσε την περσινή με το Δήμο σύμβαση του, ύψους 19.145,28 ευρώ για την ανάληψη μεταξύ άλλων:
 • Την αρχειοθέτηση και τη στατιστική ε̟εξεργασία όλων των εργαστηριακών αναλύσεων καθώς όλων των αναλύσεων ̟εδίου ̟ου θα διενεργούνται. Πιο συγκεκριµένα, µετά την ανάλυση όλων των δειγµάτων ο Συνεργάτης θα καταχωρεί όλα τα α̟ποτελέσµατα των αναλύσεων ηλεκτρονικά στο βιβλίο καταχώρησης των µετρήσεων ό̟που θα ε̟πεξεργάζονται στατιστικά.
 • Διαδικασίες λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α (έλεγχος εισόδου, σχέδιο ̟πλήρωσης
 • Χ.Υ.Τ.Α, ηµερήσια λειτουργία)
 • Τον καθορισµό των µέτρων προστασίας σε ̟περι̟τώσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.
 • Ενηµέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Α̟ποβλήτων και την υ̟ποβολή εκθέσεων α̟ποβλήτων
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου αναφέρονται εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Που είναι αυτές; Ποιος τις έχει; Γιατί ο Αντισυµβαλλόµενος, υ̟ποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια και να µην ̟προβαίνει σε ανακοινώσεις ή δηµοσιεύσεις ο̟ποιονδή̟οτε στοιχείων και ̟πληροφοριών, εγγράφων ή άλλου στοιχείου, σχετικά µε τα ̟προβλήµατα ή τα θέµατα του ∆ήµου Σάµου, για τα ο̟ποία τυχόν έλαβε γνώση µέσω της συνεργασίας του.Εντοπίσαμε κάποιες πληροφορίες παλαιότερες, στο Πρακτικό 08/2014 της έκτακτης συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου ΟΤΑ ∆ήµων Βαθέος-Πυθαγορείου όπου σύμφωνα με τα προκύπτοντα από την οικονοµικοτεχνική µελέτη (ΑΔΑ Β52ΚΟΕ5Η-621) στις 28/01/2015 το αναλυτικό ετήσιο κόστος σε ευρώ για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάµου είχε ως εξής:  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ €397.782
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ €19.026
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ €3.103
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΝΗΛΘΕ ΣΤΑ €419.911

Αναλυτικά το ποσό δαπανήθηκε σε:

 • Για συνολική ενεργειακή κατανάλωση της µονάδας €52.515
 • Κόστος αναλώσιµων µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων €1.971
 • Κόστος συντήρησης µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων 6.662
 • Κόστος συντήρησης µονάδας διαχείρισης βιοαερίου 2.255
 • Κόστος προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 10.000
 • Κόστος συντήρησης έργων και αποκατάσταση βλαβών 37.971
 • Λειτουργικό κόστος οχηµάτων 56.858
 • Κόστος απασχολούµενου προσωπικού 134.250
 • Γραφείο, Γραµµατεία, Λογιστής 22.500
 • Λοιπά έξοδα λειτουργίας 6.800
 • Αµοιβές αιρετών 9.000
 • Μηχανογράφηση – ηλ. Εξοπλισµός 2.000
 • Ορκωτός λογιστής 7.000
 • Ιδία Συµµετοχή Προγράµµατος BIOMASS 48.000


Ενώ το προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη του κατάλληλου συστήµατος διαχείρισης, δηλαδή τα παραγόµενα απορρίµµατα δόθηκαν κατά προσέγγιση, όπως:

 • Η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ στη Νήσο Σάµο, είναι της τάξης των 12.868,280 τόνων/ έτος και αδρανών 4.393.770 τόνων/ έτος.
 • Ο δείκτης παραγωγής ΑΣΑ ανά κάτοικο είναι της τάξης των 357,45 κιλών/κάτοικο/έτος ή 0,98 κιλά/κάτοικο/ηµέρα.
 • Ο δείκτης παραγωγής Αδρανών είναι 122,04 κιλά/κάτοικο/έτος ή 0,33 κιλά/κάτοικο/ηµέρα.
Το έτος 2012 ο τότε Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέθεσε σε εργολάβο εργασίες πυρασφάλειας του χώρου ποσού €4.400 με ΦΠΑ.  

Ωστόσο, δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε αντίστοιχα, δημοσιευμένα, στοιχεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής για το ΧΥΤΑ Αν.Σάμου, εκτός βέβαια από τον προαναφερόμενο συμβαλλόμενο και την πρόταση «Νησιά μηδενικών αποβλήτων» του κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου και του μελετητή κ. Ν. Σελλά, στέλεχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ε.ΠΕ.Μ. – Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών – Α.Ε., η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ το Γενάρη του 2016 και ως άλλοι μάντεις, σχολιάσαμε τότε εκτενώς.


Κύριε Φαρμακάκη, όταν προκύπτει τόσο μεγάλη περιβαλλοντική και κοινωνική καταστροφή, αφού εμείς ρυπαίνουμε αλλά πληρώνουμε ακόμη και εσάς, τότε είστε υποχρεωμένος να πάρετε θέση και να μας παρουσιάσετε, έστω μέσω των ενδιαφερόμενων δημοτικών συμβούλων μας, τις ενέργειες, προτάσεις, εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σας.


Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ενστερνιζόμαστε τις ανησυχίες σας, αλλά δε μπορούμε να παραβλέψουμε ότι στην ανακοίνωσή σας για να μη μιλήσουμε για πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες δε μας λέτε ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ! Επιπλέον, σε τυχόν νέα χωροθέτηση του ΧΥΤΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ!

Όσο για το χωροταξικό που αναφέρατε σε συνδυασμό με τη νέα χωροθέτηση του ΧΥΤΑ αν και συμφωνούμε, παρόλα αυτά μη ξεχνάτε ότι κι αλλαγή να επέλθει στην Ειδική Χωροταξική Μελέτη Σάμου, το νησί μας δε θ αλλάζει σκουπιδότοπο κάθε τρεις και λίγο γιατί κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι άλλοι παίρνουν θέση... μετά εορτής.

Η ανάδειξη του τεραστίου σημασίας, αρχαίου μνημείου, του Ευπαλίνειου Ορύγματος και της σημαντικότητάς του σε Διεθνές επίπεδο ως σημείο αναφοράς και ταυτότητας πολιτισμού για τη Σάμο, δεν αρκεί να μένει σε αιτήματα και απαντήσεις από και προς τη Διεθνή Ένωση Σηράγγων. Άλλωστε το συνέδριο που προτείνει η Ένωση δεν πρέπει, για ευνόητους λόγους, να «διαμείνει» μόνο στα «πέριξ» του Πυθαγορείου. Πρέπει να συνδεθεί με όλο το νησί μας, την κουλτούρα μας, τη γεύση μας. Να ταξιδέψει και να μας ταξιδέψει.

Γι΄ αυτό το αξιοθαύμαστο έργο «Ευπαλίνειο Όρυγμα» αξίζει να καθίσετε όλοι στο τραπέζι της συλλογικότητας, όποια διάσταση κι εάν καταλάβει σε αριθμό θέσεων και πέρα από πολιτικές και κομματικές πεποιθήσεις. ΚΑΝΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!