20 Ιουλίου 2017

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Ποια καταφανή αδικία πρέπει να αντιμετωπίσει για στελέχη των ΕΔ


Με επιστολή τους στελέχη των ΕΔ προερχόμενα από ΑΣΣΥ καταγέντες το 1990, ζητούν να αρθεί η αδικία σε βάρος τους σε σχέση με την βαθμολογική εξέλιξη νεοτέρων Αξιωματικών που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 (Α’160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α’279).

Ζητούν αυτή η αποκατάσταση να γίνει μέσω του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή.

Όλο το κείμενο με το αίτημά τους αλλά και την προτεινόμενη λύση:

Ανοικτή επιστολή


Η παρούσα επιστολή αποσκοπεί στο να αναδείξει, εκ νέου το ζήτημα της δυσμενούς και διακριτής μεταχείρισης που επέφερε η ψήφιση του Ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α’134), των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις ΕΔ το έτος 1990, σε σχέση με την βαθμολογική εξέλιξη νεοτέρων Αξιωματικών που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 (Α’160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α’279).

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 705/1977 «Περί στρατεύσεως των Ελληνίδων» ΦΕΚ Α’ 279 επετράπη η εθελουσία κατάταξη Ελληνίδων γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτές μπορούσαν να μονιμοποιούνται με το βαθμό που έφεραν κατά τη μονιμοποίησή τους εντασσόμενες στο αριστερό των υπηρετούντων μονίμων ομοιόβαθμων τους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη οργανικών θέσεων. Περαιτέρω η προαγωγή τους διέπεται από το Ν. 1911/1992 στο άρθρο 23 παρ. 1. Όπου επικυρώνεται δηλαδή η ένταξή τους στο αριστερό και πίσω από τον τελευταίο ομοιόβαθμό του προερχόμενο από ΑΣΣΥ συνάδελφο.

Μεταγενέστερα, με το άρθρο 22 παρ. 7 του Ν. 2109/1992 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α`), με την οποία υπήρξε μερική εξίσωση των εθελοντριών του Ν. 705/1977 με τους άρρενες συναδέλφους τους του Ν. 445/1974.

Περαιτέρω ο ίδιος νόμος στο άρθρο 7 του Ν.Δ. 445/1974 προσέθεσε την παράγραφο 10 ως ακολούθως : «10. Οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977 προάγονται στον επόμενο βαθμό, αφού ολοκληρωθεί η προαγωγή των ομοιοβάθμων τους μονίμων Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών, οι οποίοι απέκτησαν, στο ίδιο ημερολογιακό έτος, τον αντίστοιχο βαθμό». Πρόκειται για ελάχιστο όρο τήρησης της ισότητας και αποφυγής της ισοπέδωσης. Εξυπακούεται ότι αποκλείεται προεχόντως και η ανατροπή της Ιεραρχίας με την προνομιακή κατά προτεραιότητα προαγωγή των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών σε βάρος των ήδη ενταγμένων στην ίδια επετηρίδα στελεχών αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Έτσι από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι απαράβατος ειδικός όρος προαγωγής των εθελοντριών γυναικών του Ν. 705/1977 είναι η προηγούμενη προαγωγή του τελευταίου ομοιόβαθμου Στελέχους που προηγήθηκε στην επετηρίδα. Πρόκειται για το δόγμα διοίκησης που ισχύει σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η ενδεχόμενη ανατροπή του, δηλαδή η εκ πλαγίου προαγωγή Στελεχών που δεν προέρχονται από παραγωγική σχολή και εισήλθαν στις Ένοπλες Δυνάμεις πολύ αργότερα με διαγωνισμό, ανατρέπει κάθε έννοια Ιεραρχίας και θέτει θρυαλλίδα διάλυσης της συνοχής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έχουμε όμως την άποψη ότι όταν στο άρθρο 28 του Ν. 3883/2010 ο ίδιος ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση προαγωγής τους και τη συμπλήρωση των ειδικών προς τούτο όρων περιλαμβάνει δε προεχόντως και την προαγωγή των νεότερων του στην επετηρίδα ομοιόβαθμων Στελεχών.

Πολύ λίγο χρειάζεται να τονιστεί, ότι τα κρούσματα εμπαιγμού και ειρωνείας υπό μορφήν αστεϊσμού αποκτούν αυξητικές τάσεις. Εν τοις πράγμασι πρόκειται για προσβολή της ανθρώπινης επαγγελματικής οντότητας και αξιοπρέπειας.

Με αφορμή λοιπόν το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», Άρθρο 04 – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3383/2010 το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 05 Απριλίου 17, που αναφέρει «Μετά την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.3883/2010 (Α’ 167) προστίθεται παράγραφος 4Α, ως εξής: «Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015, απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ» και λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος (506 τον αριθμό) σχολίων, αρκετά σημαντικός αριθμός για να αναδείξουν διακλαδικά την αναγκαιότητα της τροποποίησης του εν λόγω άρθρου αλλά και που αναδεικνύουν το μέγεθος της αδικίας σε συνδυασμό με τις εκατοντάδες μη υπηρεσιακές αναφορές θιγόμενων Αξκών στις οικίες Διευθύνσεις, οι οποίες τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και αναγνώρισης των προϊσταμένων αλλά και των υφισταμένων τους, ευελπιστούμε πως η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ που εάν κάτι την χαρακτηρίζει είναι η ευαισθησία που δείχνει για το προσωπικό της, έχει εντοπίσει και αποδεχθεί την πιθανή παράληψη του νομοθέτη, θα προβεί στις ανάλογες τροποποιήσεις, έτσι ώστε να επανέλθει, κατά λογική και νομική αναγκαιότητα με επίκληση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και αναλογικότητας, η διασάλευση της αρχαιότητας που σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ προβαδίζουν στην ιεραρχία.

Η λύση αυτή για τους ΑΣΣΥ καταγέντες το 1990 έχει ηθικό χαρακτήρα, θα αντιληφθούν ότι η πολιτεία δεν τους έχει ξεχάσει, συμπαραστέκεται με το αίσθημα του δικαίου και νομοθετεί ότι είναι δυνατόν στους δύσκολους καιρούς που βιώνει η χώρα μας

Με εκτίμηση καταταγέντες ΑΣΣΥ 1990

militaire.gr