8 Ιουλίου 2017

Απορρίφτηκε η προσφυγή του κ. Στεφάνου για αποκατάσταση του Σταδίου Ποδοσφαίρου Καρλοβάσου ΣάμουΘΕΜΑ:  Ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου Στεφάνου κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 26/13-06-2017-Ορθή Επανάληψη(ΑΔΑ: 644ΙΟΚΚ2-Τ98) απόφασης Προέδρου του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.» Σάμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε ως νόμω αβάσιμη την από 16-06-2017(περιελθούσα στην Υπηρεσία μας αυθημερόν) ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου Στεφάνου του Θωμά κατά της υπ’ αριθ. 26/2017-Ορθή Επανάληψη(ΑΔΑ: 644ΙΟΚΚ2-Τ98) απόφασης του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Σάμου(Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.),

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την παρούσα πράξη εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση, ανάρτηση στο διαδίκτυο ή λήψη γνώσης αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006-Δ.Κ.Κ.(ΦΕΚ 114 Α’/30-06-2006), που εδρεύει στην Υπηρεσία μας στην Μυτιλήνη, στην Οδό Κουντουριώτου 77, Τ.Κ. 81 131-ΛΕΣΒΟΣ
Προς κ. Κωνσταντίνο Στεφάνου του Θωμά Καρλόβασι Σάμου, 83200-ΣΑΜΟΣ
Κοινοποίηση Δήμο Σάμου Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα Τ.Κ. 83100-ΕΝΤΑΥΘΑ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ   Δρ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
 των άρθρων 214 (“Αρχές”) παρ. 1 και 2, 227 (“Ειδική διοικητική προσφυγή-Αιτήσεις θεραπείας”) παρ. 1α΄, 1β΄, 2 και 238 (“Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.”) παρ. 1 και 4 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07.06.2010),  των άρθρων 28 και 28Α (“Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης”) του ν. 4325/2015 “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 47/τ. Α΄/11.05.2015),  του άρθρου 24 του π.δ. 143/2010 “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου” (Φ.Ε.Κ. 236/τ. Α΄/27.12.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/26.05.2017/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Νικόλαου Θεοδωρίδη του Αποστόλου ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου». 2. Την από 16-06-2017(περιελθούσα στην Υπηρεσία μας αυθημερόν) ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου Στεφάνου του Θωμά κατά της υπ’ αριθ. 26/2017-Ορθή Επανάληψη(ΑΔΑ: 644ΙΟΚΚ2-Τ98) απόφασης του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Σάμου(Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.), περί απευθείας ανάθεσης για την παροχή της εργασίας «Αποκατάσταση-Συντήρηση του Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου Καρλοβάσου»

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 149/19-06-2017 έγγραφο του ανωτέρω δημοτικού ν.π.δ.δ. περί παροχής απόψεων, σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 35636/19-06-2017 ημέτερου. 4. τα περιελθόντα στοιχεία φακέλου της υπόθεσης.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 (“Αρχές”) παρ. 1 και 2 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/07.06.2010), ορίζεται ότι: “1. Στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το Κράτος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. 2. Η εποπτεία δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οικονομική αυτοτέλειά τους”. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 (“Ειδική διοικητική προσφυγή-Αιτήσεις θεραπείας”) παρ. 1α΄ του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι: “Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής”. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β΄του ως άνω άρθρου του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι: “Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου”. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι: “Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί”. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 231 (“Υποχρέωση συμμόρφωσης”) του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι: “1.΄Ολα τα όργανα των δήμων και των περιφερειών, συλλογικά και μονομελή, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 228 του παρόντος. 2. Την υποχρέωση της παραγράφου 1 έχει και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων”. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 (“Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.”) παρ. 1 και 4 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι: “1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που

ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση…4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος”. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 (“Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης”) παρ. 1 του ν. 4325/2015 “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 47/τ. Α΄/11.05.2015), ορίζεται ότι: “1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87). Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Η συνιστώμενη θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αυτές που προβλέπονται για τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά. Έως ότου διοριστεί ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας νοείται, από το διορισμό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης”. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 143/2010 “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου” (Φ.Ε.Κ. 236/τ. Α’/27.12.2010), ορίζεται ότι: “Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου”. Επειδή η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εκδίδεται εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών του άρθρου 227 (“Ειδική διοικητική προσφυγή-Αιτήσεις θεραπείας”) του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/07.06.2010) από τη λήψη της πράξης και των στοιχείων που προβλέπονται από το νόμο για την έκδοσή της και είναι κρίσιμα για τη διάγνωση της υπόθεσης, τα οποία ζητήθηκαν εμπροθέσμως από την υπηρεσία μας. Επειδή με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. 26 με αριθ. πρωτ. 141/1306-2017 σε Ορθή Επανάληψη(ΑΔΑ: 644ΙΟΚΚ2-Τ98) απόφαση της Προέδρου του δημοτικού ν.π.δ.δ. «Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.» Σάμου, περί απευθείας ανάθεσης της εργασίας «Αποκατάσταση-Συντήρηση του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Καρλοβάσου, λόγω ανάθεσης σε ανάδοχο που-κατά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος-υπέβαλε ακριβότερη προσφορά. Επειδή σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επειδή προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: (i) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, (ii) η προθεσμία και (iii) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης. Επειδή, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 1002/2007), το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του προσφεύγοντα κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Για την ύπαρξη του έννομου συμφέροντος, κατά τα ανωτέρω, δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο και άμεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως προς τον προσφεύγοντα, μόνον εφόσον δημιουργεί γι’

αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών-προσφεύγων (ΣτΕ 2717/2007, Ολ. ΣτΕ 971/1998, Ολ. ΣτΕ 2856/1985, Ολ. ΣτΕ 2855/1985). Κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και προκειμένου το έννομο συμφέρον να είναι προσωπικό, μεταξύ της προσβαλλόμενης πράξης και του προσφεύγοντος πρέπει να υπάρχει ειδική σχέση, η οποία θίγεται κατά τρόπο βλαπτικό είτε από την προσβαλλόμενη πράξη είτε από την παράλειψη από οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, δηλαδή τούτο να συνδέεται άμεσα με την βλάβη που υφίσταται ο αιτών (ΣτΕ 2998/1998, 2305/1995). Περαιτέρω, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, δηλαδή τη βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη να υφίσταται προσωπικώς ο ίδιος ο αιτών-προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο με το οποίο ο αιτών συνδέεται ή συνδεόταν με ορισμένη σχέση (ΣτΕ 605/2008). Τέλος, πρέπει να είναι ενεστώς, δηλαδή η βλάβη να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης ή της συντέλεσης της παράλειψης, όσο και κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης ακύρωσης (ΣτΕ 4045/1996). Συμφέρον μέλλον ή ενδεχόμενο (ΣτΕ 2449/1980) και αόριστο ή απλώς προσδοκώμενο ή παρελθόν καθιστά την προσφυγή απαράδεκτη. Επειδή, ο προσφεύγων υπέβαλε προσφορά για την ανάληψη του επίμαχου έργου και μετά ταύτα, με την προσβαλλομένη δεν κατέστη ανάδοχος, έχει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση της προσφυγής. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α΄του άρθρου 227 (“Ειδική διοικητική προσφυγήΑιτήσεις θεραπείας”) και 238 (“Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.”) παρ. 1 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/07.06.2010), ως έναρξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για την υποβολή ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον εν προκειμένω του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης τίθεται η επομένη από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή τη γνώση αυτής. Επειδή η προσβαλλομένη εκδόθηκε στις 13-06-2017, η δε κατ’ αυτής προσφυγή περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 16-06-2017, επομένως, έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Επειδή, η προσβαλλομένη έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Επειδή, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, η εξεταζόμενη προσφυγή έχει κατατεθεί παραδεκτώς, συνεπώς γίνεται τυπικώς δεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

Επειδή ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει μόνο τους λόγους που προβάλλονται με την προσφυγή και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της πράξης, οι οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα. Επειδή στην από 16-06-2017 ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι: «Ενίσταμαι και προσφεύγω κατά της ανωτέρω αποφάσεως της Προέδρου του ΔΟΠΠΟΝΑΣ Δήμου Σάμου για την απευθείας ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση-Συντήρηση του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Καρλοβασίου Σάμου”, διότι: 1. Εκ παραδρομής δεν ανεφέρθη στην προσφορά μου, αλλά διευκρινίστηκε προφορικώς και προσκομίζεται μαζί με την παρούσα, η βεβαίωση περί απαλλαγής μου από καθεστώς ΦΠΑ, γεγονός που καθιστά αυτοδικαίως την προσφορά μου προσφορότερη και μικρότερη, καθόσον η προσφορά μου της τάξεως των 14.720 ευρώ πλέον ΦΠΑ που είχα παραδώσει στον ΔΟΠΠΟΝΑΣ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ευρίσκομαι νομίμως σε καθεστώς απαλλαγής του ΦΠΑ όπως προκύπτει και από την βεβαίωση που

προσκομίζω συνημμένα, αποτελεί σαφώς καλύτερη προσφορά από την προσφορά Ιωάννη Σερασκέρη η οποία μαζί με τον ΦΠΑ είναι της τάξεως των 16.450 ευρώ, και συνεπώς η Πρόεδρος όφειλε να αναθέσει στην επιχείρησή μου το συγκεκριμένο έργο, καθόσον προκύπτει άμεση ωφέλεια για τον Δήμο της τάξεως των 1730 ευρώ. 2. Διότι η πρόσκληση έγινε τηλεφωνικώς και όχι εγγράφως και με δημοσιότητα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με συνέπεια να υπάρξει ελλιπής πληροφόρηση για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο». Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 («Ορισμοί») του ν. 4412/16(ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζεται ότι: «1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1)…2)…3)…31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328, 32)… Επειδή περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116(«Επιλογή των διαδικασιών») του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ειδικότερα ότι: «1. Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού. 2. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.» Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 118(«Απευθείας ανάθεση») του ιδίου νόμου, ορίζουν ότι: «1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.3…» Τέλος, κατά το άρθρο 120(«Έναρξη διαδικασία σύναψης σύμβασης») πάντα του ν. 4412/16, προβλέπεται ότι: «1…2…3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.» Επειδή από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι για τις περιπτώσεις συμβάσεων εκτιμωμένης αξίας μικρότερης του ποσού των 20,000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, οι φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται να προσφεύγουν στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων δημοσιότητα ή συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό της διενέργειας της ανάθεσης, αλλά έρευνα αγοράς και διαβούλευση με ένα ή περισσότερους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους. Ο χρόνος της έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης εκκινεί με την αποστολή της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς. Επειδή το συνολικό ποσό της εκτιμώμενης αξίας της επίδικης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (17.621,77 €) σύμφωνα με την από 25-04-2017 θεωρημένη Τεχνική Έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, νομίμως το Νομικό Πρόσωπο επέλεξε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα περιελθόντα στοιχεία φακέλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, εξέδωκε τις αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 6/17-05-2017(ΑΔΑ: 6ΗΞ5ΟΚΚ2-ΥΨΘ) περί έγκρισης υποβληθέντων πρωτογενών αιτημάτων/ εισηγήσεων για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, και 7/18-05-2017(ΑΔΑ: 7ΗΗ4ΟΚΚ2-Η26) περί ψηφίσεως πιστώσεων. Περαιτέρω, η Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. εξέδωκε την υπ’ αριθ. πρωτ. 41/01-06-2017(ΑΔΑ: ΩΘΘΗΟΚΚ2-ΞΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ(17.622,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης και απηύθυνε την υπ’ αριθ. πρωτ. 119/31-05-2017 πρόσκληση σε τέσσερεις(4) οικονομικούς φορείς για υποβολή οικονομικής προσφοράς και πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικού μητρώου. Στους αποδέκτες οικονομικούς φορείς συμπεριλαμβανόταν και ο προσφεύγων. Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν πέντε(5) οικονομικοί φορείς. Επειδή, από τα περιελθόντα στοιχεία φακέλου και από αντιπαραβολή των υποβληθεισών προσφορών, προκύπτει ότι ο μεν τελικώς επιλεχθείς ανάδοχος υπέβαλε προσφορά κόστους 16.450,00 €, στο οποίο, καθ’ ερμηνεία των γραφομένων, συμπεριλαμβανόταν ΦΠΑ 17%. Ο δε προσφεύγων υπέβαλε προσφορά ύψους 14.720,00 με την ιδιόχειρη προσθήκη «+ΦΠΑ», από την οποία επίσης καθ’ ερμηνεία των γραφομένων, συνήγετο ότι, στο ανωτέρω ποσό, έπρεπε να συνυπολογιστεί επιπλέον ΦΠΑ 17%. Υπό τα δεδομένα αυτά, έπειτα από την αποφορολόγηση, η καθαρή προσφορά του τελικώς επιλεχθέντος αναδόχου, ανερχόταν στο ποσό των 14.059,83 €( 16.450,00 : 1,17 = 14059,83), και ήταν σαφώς χαμηλότερη των 14.720,00 € του προσφεύγοντος. Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη, το δημοτικό ν.π.δ.δ. «Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.» ως αναθέτουσα αρχή, εξέδωκε την υπ’ αριθ. 26/141/13-06-2017-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Προέδρου, που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 644ΙΟΚΚ2Τ98, και με την οποία ανέθεσε το έργο στον ανθυποψήφιο του προσφεύγοντος. Επειδή σύμφωνα με τον πρώτο ισχυρισμό του προσφεύγοντος, η ως άνω απόφαση του νομικού προσώπου πρέπει να ακυρωθεί, διότι η επιχείρησή του τελεί σε καθεστώς νόμιμης απαλλαγής ΦΠΑ, και επομένως η οικονομική προσφορά του, ανερχομένη σε συνολικό ύψος 14.720,00 €, είναι συμφερότερη εκείνης του τελικώς επιλεγέντος οικονομικού φορέα. Όμως, ο προσφεύγων γνώριζε, λόγω της οικονομικής δραστηριότητάς του, ότι τελεί σε καθεστώς νόμιμης απαλλαγής από τον ΦΠΑ, και επομένως όφειλε να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, και να μην αναγράψει ιδιοχείρως τη σημείωση «+ΦΠΑ» στην προσφερομένη τιμή ή, έστω, να διευκρινίζει στην προσφορά του ότι τυγχάνει της ανωτέρω απαλλαγής. Εξάλλου, και το έντυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) που επικαλείται και προσκόμισε κατά την υποβολή της προσφυγής του, εκδόθηκε από το TAXISnet στις 1506-2017, σε χρόνο δηλαδή μεταγενέστερο της έκδοσης της προσβαλλομένης, και σε κάθε περίπτωση ανεπίκαιρα. Επειδή κατά το δεύτερο ισχυρισμό του προσφεύγοντος, η πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς έγινε τηλεφωνικώς και όχι εγγράφως και με δημοσιότητα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με συνέπεια να υπάρξει ελλιπής πληροφόρηση για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ωστόσο, του ν. 4412/16, προκύπτει ότι η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν προϋποθέτει ευρεία δημοσιότητα, αλλά έρευνα αγοράς και διαβούλευση με οικονομικούς φορείς της επιλογής της αναθέτουσας αρχής. Από τα περιελθόντα στοιχεία φακέλου επίσης, προκύπτει ότι και έγγραφη πρόσκληση προηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή (η υπ’ αριθ. πρωτ. 119/31-05-2017 πρόσκληση της Προέδρου του «Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.»), και επαρκής συναγωνισμός αναπτύχθηκε, καθώς προσκλήθηκαν μεν τέσσερεις(4) οικονομικοί φορείς, όμως υπεβλήθησαν πέντε(5)

οικονομικές προσφορές, μία(1) εκ των οποίων από φορέα εκτός Νήσου Σάμου, οι δε προσφερόμενες τιμές ανά φορέα διέφεραν καταφανώς μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, και ο δεύτερος ισχυρισμός του προσφεύγοντος πρέπει να κριθεί απορριπτέος και η υπό κρίση προσφυγή να απορριφθεί στο σύνολό της ως νόμω αβάσιμη. Για όλους τους ανωτέρω λόγους:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε ως νόμω αβάσιμη την από 16-06-2017(περιελθούσα στην Υπηρεσία μας αυθημερόν) ειδική διοικητική προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου Στεφάνου του Θωμά κατά της υπ’ αριθ. 26/2017-Ορθή Επανάληψη(ΑΔΑ: 644ΙΟΚΚ2-Τ98) απόφασης του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Σάμου(Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.), Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την παρούσα πράξη εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση, ανάρτηση στο διαδίκτυο ή λήψη γνώσης αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006-Δ.Κ.Κ.(ΦΕΚ 114 Α’/30-06-2006), που εδρεύει στην Υπηρεσία μας στην Μυτιλήνη, στην Οδό Κουντουριώτου 77, Τ.Κ. 81 131-ΛΕΣΒΟΣ
Προς κ. Κωνσταντίνο Στεφάνου του Θωμά Καρλόβασι Σάμου, 83200-ΣΑΜΟΣ
Κοινοποίηση Δήμο Σάμου Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα Τ.Κ. 83100-ΕΝΤΑΥΘΑ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ   Δρ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Αναρτήθηκε από Νίκος Οικονόμου