4 Ιουλίου 2017

Ο Δήμαρχος Σάμου και οι υπόχρεοι δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης γιατί δεν δημοσιεύουν το πόθεν έσχες; Δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα «πόθεν έσχες» αιρετών ΑΡΚΕΤΏΝ ΔΗΜΩΝ στη οικεία ιστοσελίδα τους

Υπόχρεοι δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης είναι οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι πρόεδροι και τα μέλη, των δημοτικών συμβουλίων, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι γενικοί διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων.

Εφόσον ο φορολογούμενος διαπιστωθεί σε οποιονδήποτε έλεγχο, ότι δεν υπέβαλε, ως όφειλε, δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, θα κληθεί να την υποβάλει εκπρόθεσμα και να εξηγήσει γραπτώς τους λόγους μη υποβολής της.

Παράλληλα, εκδίδεται εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε προσαύξηση περιουσίας του ελεγχόμενου η οποία και δεν συμπεριλήφθηκε σκοπίμως στην δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Εκτός του οικονομικού ή ποινικού σκέλους του φορολογικού ελέγχου, στην περίπτωση που διαπιστωθεί δόλος κατά την παράλειψη υποβολής δήλωσης, ο υπόχρεος βαρύνεται πρόσθετα με μια σειρά κυρώσεων και προστίμων.