13 Ιουλίου 2017

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό


Με πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό».
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:1. Κωστοπούλου Γεωργία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, του ΥΠΕΝ, ως Πρόεδρος.2. Γρηγορίου Ελένη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α, της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, του ΥΠΕΝ.3. Ξιφαράς Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΤα Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:1. Παπαδημητρίου Δημήτριος του Παναγιώτη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του ΥΠΕΝ, ως Αντιπρόεδρος.2. Βρεττός Σταμάτης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α, της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, του ΥΠΕΝ.3. Μπούρας Κωνσταντίνος Μηχανικός Περιβάλλοντος.

Το έργο της Επιτροπής είναι:Α) Η σύναψη σύμβασης με φυσικό αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για τη θέσπιση νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΕΧΠ Τουρισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4447/2017 «Χωρικός σχεδιασμός –Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».Β) Η σύμβαση περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης της τουριστικής δραστηριότητας, την αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων των προηγούμενων ΕΧΠ για τον Τουρισμό και τη διατύπωση, βάσει των πορισμάτων της ανάλυσης-αξιολόγησης, πρότασης νέου ΕΧΠ Τουρισμού.Γ) Ειδικότερα όσον αφορά στην πρόταση νέου ΕΧΠ Τουρισμού, η σύμβαση περιλαμβάνει τη διατύπωση εναλλακτικών στρατηγικών κατευθύνσεων (σεναρίων) και την αξιολόγηση τους ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την αποδοτικότητά τους για την επίτευξη των τιθέμενων στρατηγικών στόχων βάσει χωροταξικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών κριτηρίων. Το βέλτιστο σενάριο διάρθρωσης της τουριστικής δραστηριότητας θα αποτελέσει και βάση της πρότασης νέου ΕΧΠ Τουρισμού.