20 Ιουλίου 2017

Εύγε Δήμαρχε της Σάμου βάλε και το αυτοκίνητο του δήμου στο δωμάτιο σου όχι μόνο στον κήπο σου

Επειδή ορισμένοι ανόητοι γεροξεκούτηδες της πολιτικής λένε διάφορες ανοησίες περί φτηνής αντιπολίτευσης και διάφορα άλλα ξεράσματα τους λέμε πρώτο δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα για να κάνουμε αντιπολίτευση και δεύτερο το ρεπορτάζ στηρίζεται στα άρθρα του νόμου εκτός και αν δεν ισχύει και ισχύει ο νόμος της ζούγκλας αυτός για τα ζώα τα τετράποδα και δίποδα

Μιλάνε και αυτοί που έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση ......

 Αυστηρός έλεγχος και επιβολή ποινών στους παραβάτες των κανόνων χρήσης, κίνησης και κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού), των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα


Περιήλθε σε γνώση μας. τόσο από αναφορές των Υπηρεσιών Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων, όσο και από επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες για τις οποίες έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, ότι πολύ συχνά διαπράττονται σοβαρές παραβάσεις των κανόνων που ρυθμίζουν τη χρήση, κίνηση, κυκλοφορία και έλεγχο των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α' και β' βαθμού), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ν.δ. 2396/ 1953 και εκτέλεση αυτού Υπουργικών αποφάσεων κ.λ.π.).
Χαρακτηριστικές παραβάσεις που επισύρουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες είναι οι περιπτώσεις: της χρησιμοποίησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από μη δικαιούμενα πρόσωπα, της χρησιμοποίησης περισσοτέρων υπηρεσιακών αυτοκινήτων, υπό προσώπων που δικαιούνται να χρησιμοποιούν ένα και μόνο αυτοκίνητο, της παράλειψης να φέρουν μαζί τους τα συνοδευτικά έγγραφα («διαταγή πορείας» και «δελτίο κίνησης»), της στάθμευσης και διανυκτέρευσης του αυτοκινήτου παρανόμως σε μη ασφαλή δημόσιο χώρο, με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών ζημιών, της κίνησης του αυτοκινήτου όχι μόνο εκτός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας, αλλά και στο εξωτερικό, η μεταφορά, ή στάθμευση έμπροσθεν νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, η χρήση των αυτοκινήτων για μετάβαση σε παραλίες ή υπεραγορές, η μεταφορά προσώπων, δικαιούχων και μη, σε εξοχικές κατοικίες κ.λ.π. Επίσης, πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων χρησιμοποιούν παράνομα κρατικά αυτοκίνητα, προκειμένου να τους μεταφέρουν από την οικία τους στην υπηρεσία ή και για προσωπικές ακόμα εξυπηρετήσεις των ιδίων και των οικογενειών τους. Ακόμη παρατηρείται το φαινόμενο να χρησιμοποιούνται, κατά προκλητικό τρόπο, μεγάλου κυβισμού και πολυτελή αυτοκίνητα από τις υπηρεσίες τόσο των υπουργείων όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα γι' απλές διακινήσεις εγγράφων.
Οι σοβαρές αυτές παραβάσεις έχουν ως συνέπεια την παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος με την αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών, σε περίοδο μάλιστα εφαρμογής αυστηρού προγράμματος λιτότητας και εντεύθεν την εύλογη πρόκληση του λαϊκού αισθήματος.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπίτρεπτων τούτων φαινομένων και των προκυπτόντων απαράδεκτων προβλημάτων ανακύπτει άμεση και επείγουσα ανάγκη να σας υπενθυμίσουμε και πάλι, τις απορρέουσες από τις ανωτέρω κανονιστικές διατάξεις υποχρεώσεις σας, οι οποίες απαρέγκλιτα πρέπει να τηρούνται, καθώς και να επιστήσουμε την προσοχή σας στις ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες που υπέχουν οι παραβάτες και που με μεγάλη αυστηρότητα, και χωρίς καμιά εξαίρεση, εφεξής θα διώκονται

Ι.  Υπηρεσίες- Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτου. Απαγορεύσεις - Περιορισμοί - Οδηγοί
1. Ποιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., ν.π.δ.δ, κ.λ.π. ως και ποια πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα κρατικά ή μη, έχουν ορισθεί με τις υπ' αριθ. ΓΥ2783/1989 (ΦΕΚ.Β' 730), ΓΎ3 139/89, (ΦΕΚ.Β' 801), ΓΥ2226/90 (ΦΕΚ.Β' 288), 5788/4387/90 (ΦΕΚ.Β' 387), 1603/9134/95 (ΦΕΚ.Β' 245), 696/3876/98 (ΦΕΚ.Β' 170)* αποφάσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 περιπτ. α' του ν.δ. 2396/1968. Η χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων αυτών γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και μόνο, των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών και των Προσώπων. Κάθε Πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσης ενός, και μόνο, υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
Απαγορεύεται δε ρητά η χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων αυτών:
(α) για εξυπηρέτηση σκοπών ξένων από εκείνους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί το αυτοκίνητο, (β) για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ασχέτων προς την Υπηρεσία, (γ) για μεταφορά ξένων ατόμων ή μελών οποιονδήποτε οργανώσεων, ή συγγενών (και φίλων) του Υπαλλήλου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή του οδηγού, (δ) η οδήγηση από άλλον, εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό (βλ. άρθρο 1 ν.δ. 2396/53 και απόφαση μας Γ.Υ. 2783/89, υπό στοιχ. Ε'), (ε) η κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της εξυπηρετούμενης Υπηρεσίας του Δημοσίου, ΟΤΑ, Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, (στ) η κυκλοφορία τις Κυριακές και εορτές, καθώς και από 22ας μέχρι μισής ώρας προ της ανατολής του ηλίου κάθε εργάσιμης ημέρας.
Εξαιρέσεις από τους παραπάνω υπό (ε) και (στ) περιορισμούς προβλέπονται για ορισμένες Υπηρεσίες στην παρ. 4 του αρθρ. 2 του ν.δ. 2396/53. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση των πιο πάνω απαγορεύσεων επιτρέπεται η κυκλοφορία ορισμένου αυτοκινήτου, αλλά ύστερα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχής (βλ. παρ. 5 του παραπάνω αρθρ. 2 και Π.Δ. 347/1986, ΦΕΚ Α' 154).
Προσοχή. Οι μετά από ειδική έγκριση εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας των οικείων Νομαρχιών κινήσεις των οχημάτων πρέπει να κοινοποιούνται και σε μας για ενημέρωση.
2. Προϋποθέσεις νόμιμης κυκλοφορίας (αρθρ. 3 ν.δ./τος 2396/53)
(α) «Διαταγή πορείας» και «Δελτίο κίνησης».
Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, όσον αφορά την «διαταγή πορείας», κάθε αυτοκίνητο όχημα των υπηρεσιών του Δημοσίου, ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. για να κυκλοφορεί νόμιμα, οφείλει να είναι εφοδιασμένο με «Διαταγή πορείας» και «Δελτίο κίνησης», που πρέπει να συντάσσονται και να τηρούνται νομότυπα.
(β) Διακριτικά γνωρίσματα: Το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις εξωτερικά διακριτικά γνωρίσματα δηλ. έγχρωμη λωρίδα 10 εκατοστών (κόκκινη για τα αυτοκίνητα δημοσίων Υπηρεσιών, κίτρινη για τις λοιπές Υπηρεσίες), τις καθορισμένες ειδικές πινακίδες του Υπουργείου Μεταφορών (αποφ. 36103/703/ 1991 Υπουργών Προεδρίας και Μεταφορών) και την πρέπουσα ένδειξη στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου της υπηρεσίας, όπως όλα αυτά προβλέπονται στο υπό στοιχ. Γ' της αριθμ. Γ.Υ. 2783/1989 (ΦΕΚ. Β' 730) απόφασης μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις διαλαμβανόμενες εκεί για ορισμένα αυτοκίνητα (Προεδρία της Δημοκρατίας, ΕΥΠ, των Δημάρχων, Μητροπολιτών, Πρυτάνεων κ.λ.π.) εξαιρέσεις.
3.       Στάθμευση αυτοκινήτων.
Τα υπηρεσιακά οχήματα, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της αριθμ. 6750/ 32572/28-11-1994 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Δημ. Τάξης, πρέπει να σταθμεύουν ή διανυκτερεύουν σε δημόσιους, ασφαλείς ή φυλασσόμενους χώρους και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο πλησιέστερο προς την κατοικία του οδηγού Αστυνομικό Τμήμα.
Η στάθμευση ή διανυκτέρευση υπηρεσιακού αυτοκινήτου σε άλλο χώρο (όπως π.χ. στην οικία του οδηγού ή του εξυπηρετούμενου προσώπου) απαγορεύεται και θα ελέγχεται αυστηρά, ως ειδικό ποινικό αδίκημα και πειθαρχικό παράπτωμα.
4.       ΟΔΗΓΟΙ υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
Η αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των βασικών ρυθμιστικών κανόνων της χρήσης και κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων εξαρτάται κατά κύριο λόγο, από τους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη.
Οδηγοί υπό την παραπάνω έννοια δεν είναι μόνο οι κατέχοντες προβλεπόμενη θέση ειδικότητας οδηγού στην Υπηρεσία, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η έγκριση για οδήγηση αυτοκινήτου δημόσιας Υπηρεσίας, ν.π.δ.δ., Ν.Α, δήμων και κοινοτήτων (βλ. ν. 2503/97 αρθρ. 19 παρ. 4 και Εγκύκλιο μας αριθ. Πρωτ. 3989/168891/ 15-7-97).
Στην ίδια αυτή κατηγορία των οδηγών υπάγονται και «οι οδηγοί» Νομάρχες και μέλη νομαρχιακών συμβουλίων, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι στους οποίους έχει επιτραπεί σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του αρμοδίου Γεν.
Γραμματέα Περιφέρειας, η κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε Ν.Α., δήμους και κοινότητες (βλ. την ανωτ. Εγκύκλιο μας 3989/97).
Όλοι οι παραπάνω οδηγοί οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις για νόμιμη χρήση και κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που επιβάλλονται από τους σχετικούς νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους μας. Τέτοιες υποχρεώσεις τους είναι ιδίως: (α) το αυτοκίνητο να οδηγείται μόνο από αυτούς, (β) να χρησιμοποιείται μόνο για εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχει παραχωρηθεί, (γ) να μη μεταφέρονται πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την Υπηρεσία ή μέλη οποιονδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών, (δ) να μη κινούνται εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και να μη κυκλοφορούν σε ημέρες (Κυριακή, γιορτές) και χρόνο (από 22 μέχρι ανατολή του ηλίου) που απαγορεύεται (πλην εξαιρέσεων και παροχής ειδικών προηγουμένων εγκρίσεων), (ε) να εφοδιάζονται, πριν από την κίνηση του αυτοκινήτου με νόμιμη «Διαταγή πορείας» και να τηρούν το «Δελτίο κίνησης» του αυτοκινήτου νομότυπα κατά τη διάρκεια της οικείας διαδρομής, (ζ) να φροντίζουν για τη νόμιμη στάθμευση και διανυκτέρευση του αυτοκινήτου, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Δημόσιας Τάξης (αριθμ. 5750/94), (η) να μη εκτελούν εντολές προς κίνηση του αυτοκινήτου τους που δίνονται από αναρμόδια πρόσωπα ή προφανώς αντιβαίνουν στους περιορισμούς και απαγορεύσεις που επιβάλλονται από τους παραπάνω κανόνες χρήσης, κίνησης και κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων. (Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που δίνουν τέτοιες εντολές ευθύνονται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 ν.δ. 2396/53, γι' αυτό οι οδηγοί οφείλουν στις περιπτώσεις αυτές να υποβάλλουν σχετική Αναφορά στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραβάτου εντολέα, ο τόπος, ο χρόνος και όλα τα σχετικά περιστατικά που έλαβαν χώρα για να διώκονται οι παραβάτες ποινικά. Αντίγραφο της αναφοράς σας αυτής να κοινοποιείται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Δ/νση Κρατικών αυτοκινήτων και Επικοινωνιών - Βασ. Σοφίας 15 - Αθήνα), (θ)να μην αρνούνται τον έλεγχο τους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν τα ακριβή στοιχεία χωρίς παρεμβολή δυσχερειών, (ι) να φροντίζουν για την απαρέγκλιτη τήρηση των θεσπισθέντων ορίων κατανάλωσης καυσίμων (Εγκύκλιος 3448/17606/4-7-1995) και την υλοποίηση του περιορισμού κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων (Εγκύκλιος Φ02/ 13238/1-5-1990), (κ)σε περίπτωση ατυχήματος, ν' αναγγέλλουν το ατύχημα στην αρμόδια αστυνομική Αρχή, και να υποβάλλουν έγγραφο δήλωση για το ατύχημα στην υπηρεσία εντός 3 ημερών (Εγκύκλ. 2629/28-2-1980, ν. 976/1979). (λ)να τηρούν τις απαγορεύσεις για χρήση οινοπνευματοδών ουσιών (Εγκύκλ. 12-9-1997) και για χρήση κινητών τηλεφώνων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα (Εγκύκλ. 3157/12756/ 22-10-1997) και (μ)να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ιδιαίτερα σημειώνεται ότι η διαπιστούμενη παράβαση του Κ.Ο.Κ. από οδηγό υπηρεσιακού αυτοκινήτου αυτή και μόνο, συνεπάγεται την πειθαρχική του δίωξη κατά τις διατάξεις του πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα).
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και οι «Οδηγοί» -Νομάρχες. Δήμαρχοι. Πρόεδροι κοινοτήτων κ.λ.π.
Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων ελέγχεται και τιμωρείται ποινικά και πειθαρχικά (για τα οποία αμέσως παρακάτω), ενώ οι οδηγοί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (με μισθό ή ημερομίσθιο) προβλέπεται "ότι μετά την πρώτη καταδίκη τους για παράβαση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται με τις διατάξεις του ν. δ/τος 2396/53 και των σε εκτέλεση αυτών Υπουργικών αποφάσεων απολύονται οριστικά από την Υπηρεσία χωρίς άλλη διατύπωση (άρθρο 8 ν.δ. 2396/1953).

II. Ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες
Α. Ειδικό αυτόφωρο αδίκημα, αυτεπάγγελτα διωκόμενο.
Ι.α) Όσοι δεν τηρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους διαπράττουν το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 5 επ. του ν.δ. 2396/1953 ειδικό αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των «επ' αυτοφώρω» τιμωρείται δε με ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μηνών. Η ποινή όμως αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 3 μηνών σε περίπτωση που οι υπόχρεοι αρνούνται να υποβάλλονται στον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων ή παρέχουν ανακριβή στοιχεία ή παρεμβάλλουν δυσχέρειες.
β) Με την ίδια ποινή τιμωρούνται επίσης όσοι αναρμόδια εκδίδουν εντολή προς κίνηση οχήματος στον οδηγό εν γνώσει ότι αυτή αντιβαίνει στις ανωτέρω διατάξεις του ν.δ. 2396/53 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών Κανονιστικών Αποφάσεων, καθώς και όσοι κυκλοφορούν ή παραγγέλλουν την κυκλοφορία αυτοκινήτων που έχουν τεθεί σε εφεδρία ή παροπλισμό.
Γ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υποτροπής η επιβαλλόμενη ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 4 μηνών, δεν χωρεί αναστολή, ούτε μετατροπή της ποινής, η δε άσκηση ενδίκων μέσων δεν έχει ανασταλτική δύναμη.
2. Ειδικοί Ανακριτικοί Υπάλληλοι θεωρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αστυνομικοί τόσο των κεντρικών Υπηρεσιών Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων, όσο και των περιφερειακών ομοίων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.δ. 2396/53 και του άρθρου 334 Κωδ. Ποιν. Δικον. (που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 113 παρ. 2 ν. 1756/1988).
Ως ειδικοί δε ανακριτικοί υπάλληλοι αυτοί έχουν εκ του νόμου (άρθρο 418 Κωδ. Ποιν. Δικ.) την υποχρέωση όταν διαπιστώσουν παραβάσεις που συνιστούν το ως άνω προβλεπόμενο (άρθρο 5 επ. του ν.δ. 2396/53) ειδικό αυτόφωρο και αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα, να φέρουν αμέσως τους παραβάτες στον αρμόδιο Εισαγγελέα μαζί με την Έκθεση για τη σύλληψη και τη βεβαίωση του αδικήματος που πρέπει υποχρεωτικά να συντάξουν.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι και αστυνομικοί των Υπηρεσιών Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων (Κεντρικής και περιφερειακά) θα ελέγχονται αυστηρότατα για τυχόν παράλειψη της σύνταξης της ανωτέρω Έκθεσης βεβαίωσης του αδικήματος και της μη άμεσης προσαγωγής του παραβάτη στον αρμόδιο Εισαγγελέα (άρθρο 12 παρ. 1 Π.Δ. 64/1990.
Β. Πειθαρχικά παραπτώματα.
Ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη, η παράβαση των ανωτέρω νομίμων υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, οι δε υπαίτιοι θα τιμωρούνται, όταν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, με τις ποινές που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, όταν δε είναι αστυνομικοί μέχρι και της ποινής της αργίας με πρόσκαιρη παύση (βλ. άρθρο 7 ν.δ. 2396/53).

III. Με φροντίδα των αρμόδιων Υπηρεσιών:
α. Να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου ενυπογράφως (και
με παράδοση σ' αυτούς φωτοαντιγράφου), όλοι ή με οποιαδήποτε ιδιότητα οδηγοί υπηρεσιακού αυτοκινήτου. Αυτοί θα υπογράψουν σε σχετική κατάσταση και δίπλα στην υπογραφή τους θα γράψουν το πλήρες όνομα τους, τον αριθμό, τον τύπο και τον κυβισμό του αυτοκινήτου που οδηγούν. Η .κατάσταση αυτή θα τηρείται στο Αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας, αντίγραφο δε αυτής να αποσταλεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών-Βασ.Σοφίας 15 - Αθήνα) μέχρι 30 Οκτωβρίου 1998.
β. Ενυπογράφως επίσης να κοινοποιηθεί φωτοαντίγραφο της παρούσας σε καθένα υπάλληλο των Υπηρεσιών Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων (Κεντρικής και περιφερειακών). Οι περιφερειακές Υπηρεσίες ελέγχου κρατικών αυτοκινήτων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Δ/νση Κρατικών αυτοκινήτων και Επικοινωνιών - Βασ. Σοφίας 15 -Αθήνα) τις διαπιστωθείσες, κατά μήνα παραβάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις, σύμφωνα με την αριθ. Γ.Υ. 2783/89 Στ. 3).
Γ. Τέλος αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου να δοθεί σε όλα τα Πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν, κατ' αποκλειστικότητα. υπηρεσιακά αυτοκίνητα για να λάβουν γνώση αυτής.