1 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ για διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο


Εγκύκλιο με την οποία περιγράφει το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Εγκύκλιος περιγράφει τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης, τις οργανικές μονάδες για την επιλογή προϊσταμένων , τα κριτήρια επιλογής τους, τη μοριοδότηση καθώς και τις άμεσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η διοίκηση.

Στην εγκύκλιο, μεταξύ των άλλων υπογραμμίζεται:


Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α’ 46) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (εφεξής «Υπαλληλικός Κώδικας», «Υ.Κ.»), τα οποία αφορούν στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Περαιτέρω, στο άρθρο 30 του ν.4369/2016 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής  προϊσταμένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης

Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή

δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.

Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον  ή

β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν ή

γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.

Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:

α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή

β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Θεσπίζονται τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων για τη μοριοδότηση των υποψηφίων για θέση ευθύνης:

Α. Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής  κατάρτισης,

Βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 100
Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, ήτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 30
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας 150
Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας 30
Επιτυχής Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 250
Διδακτορικό Δίπλωμα 300
Πιστοποιημένη Επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία (10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 40 μόρια) 40
Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια, ως εξής:
Άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας: 40 μόρια

Πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας: 30 μόρια

Καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας: 10 μόρια 100 κατ’ ανώτατο όριο

Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο: 1.000

Β. Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

Κάθε έτος υπηρεσίας στο Δημόσιο,  Ανώτατο όριο τα 33 έτη, * 20 μόρια = 660 μόρια 20 =660
Κάθε αναγνωρισμένο έτος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, Ανώτατο όριο τα 7 έτη, * 25 μόρια = 175 μόρια 25=175
Κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, Aνώτατο όριο τα 10 έτη, * 16,5 μόρια = 165 μόρια 16,5=165
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο: = 1.000

Γ. Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14-24 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α΄33).

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου για τα τρία (3) τελευταία έτη. Το αποτέλεσμα ανάγεται στην κλίμακα του χίλια (1.000) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί για τουλάχιστον δύο αξιολογικές περιόδους με το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4369/2016, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.

Δ. Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του Υ.Κ. που αναφέρονται στη συνέχεια, ήτοι από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. αν πρόκειται για θέση επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή από τα Σ.Ε.Π. αν πρόκειται για θέση επιπέδου Διεύθυνσης, Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων. Εφόσον απαιτείται, προβλέπεται η αναγκαία «ζωντανή βοήθεια» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής).

Συναφώς, έχει εκδοθεί και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) κοινή υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων».

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο (ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή Σ.Ε.Π.) να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό του σημείωμα, οι οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τη θέση προϊσταμένου και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης.

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου.
Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε θεματική ενότητα δύναται να μοριοδοτηθεί με 500 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου (ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή Σ.Ε.Π). Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο

είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος του Συμβουλίου ως προς κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες της συνέντευξης.

Συνολική μοριοδότηση

Ανάλογα με το επίπεδο της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης, οι ομάδες κριτηρίων α και δ έχουν διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.