2 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                                 
                                                                               
       Το Λιμεναρχείο Σάμου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ 16/2004 (ΦΕΚ 09Α΄) σας ενημερώνει ότι την 30-06-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο κατάστημα του Λ/Χ Σάμου  θα διεξαχθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για τη διακυβέρνηση αλιευτικών σκαφών.    
       Η εξέταση των υποψηφίων θα είναι προφορική, θεωρητική και πρακτική η δε εξεταστέα ύλη ορίζεται ως ακολούθως:

1. Η θεωρητική εξέταση θα περιλαμβάνει:
α.Τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα  (Δ.Κ.Α.Σ.),
β.Βασικές γνώσεις  για τα απαιτούμενα πυροσβεστικά - σωστικά μέσα του α/κ  σκάφους και επίδειξη του τρόπου χρήσεως αυτών.
2. Η πρακτική εξέταση θα περιλαμβάνει:
α.Διαφόρους χειρισμούς του α/κ σκάφους
β.Χρήση σωστικών – πυροσβεστικών μέσων

       Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου για παροχή τυχόν διευκρινήσεων.

                                                               


                                                                                                                 Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ                                                                                                        Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗΣ Νικόλαος