3 Μαΐου 2017

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου: Ενημέρωση για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις-Νομικό πλαίσιο προσφορών


Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4446/2016, άρθρο 114 παρ. 1, δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου για τον ορισμό των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 1166 τεύχος Β/4-4-2017).

Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζονται εφεξής οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, ως εξής:Από 1 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου εκάστου έτους (σε αντικατάσταση της εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου – mid season sales)

και

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (σε αντικατάσταση της εκπτωτικής περιόδου Νοεμβρίου – mid season sales).

Όσον αφορά τις Κυριακές που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους θα ισχύουν τα εξής:

Η Δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου εκάστου έτους και η Δεύτερη Κυριακή του Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Την περίοδο του Μαΐου δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες εκπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, μετά από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη {ΦΕΚ 1166 τεύχος Β/4-4-2017}).

Σας ενημερώνουμε ότι ο νόμος 4177/2013 στο άρθρο του 15 παρ. 4 & 5 , επιτρέπει τις προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η  προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.Ρόδος, 2 Μαΐου 2017

                                                          Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Πηγή:www.dimokratiki.gr