3 Μαΐου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.


Ποιο είναι το διάστημα των εγγραφών; Το διάστημα των εγγραφών είναι από 2-19 του Μάη.
Ποια παιδιά αφορούν οι εγγραφές;
Όσα έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013. Οι γονείς των παιδιών αυτών θα πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς;

α. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση β. Το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από τα Νηπιαγωγεία. Ως εκ τούτου Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί όπως αναφέρουμε από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool από τον ΟΠΣΥΔ. γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας δ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. ε. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). στ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση, αποχώρηση του νηπίου.
Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα παιδάκι έχει κάποια αναπηρία;
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών οι γονείς συνυποβάλλουν γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγραφή των παιδιών στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα;
Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους. 2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως: I) πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι. II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30);
I.Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. II.Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια. Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας τηρείται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Τι γίνεται στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφές είναι περισσότερες από τη δυνατότητα του νηπιαγωγείου;
Σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων-προνηπίων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του Νηπιαγωγείου (είτε πρόκειται για το πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα, είτε για το προαιρετικό ολοήμερο) ή των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, ο Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας ενημερώνει το Διευθυντή Π.Ε. και εξετάζουν τη δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων τμημάτων, ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου ή των νηπιαγωγείων που συστεγάζονται.
Πότε γίνεται κλήρωση;
Σε διαφορετική περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017.
Τι γίνεται με τα παιδάκια που δεν κληρώθηκαν;
Μετά την κλήρωση, ο Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου αποστέλλει στη Δ/νση Π.Ε.δυο ονομαστικούς πίνακες: έναν πίνακα με τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο και έναν με τους μαθητές που δεν κληρώθηκαν και πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο Νηπιαγωγείο, με την επισήμανση αν πρόκειται για νήπιο Α’ ή Β’ ηλικίας. Επίσης, αποστέλλει πίνακα μαθητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Ο Διευθυντής Π.Ε. φροντίζει για τη φοίτηση όλων των νηπίων και προνηπίων που δεν κληρώθηκαν σε όμορα Νηπιαγωγεία και ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο αποχώρησης και το Νηπιαγωγείο υποδοχής έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017. Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά από το νηπιαγωγείο στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής.
Πότε αναρτώνται οι πίνακες με τους εγγραφέντες μαθητές;
Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 αναρτώνται στα Νηπιαγωγεία: α) ο οριστικός πίνακας των εγγραφέντων νηπίων και προνηπίων που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2017-18, β) ο πίνακας των μαθητών που θα παρακολουθήσουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.
Πότε συγκροτούνται τα τμήματα;
Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 συγκροτούνται τα τμήματα του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2017-18 (πρωινό υποχρεωτικό και προαιρετικό ολοήμερο). Μέχρι τις 20 Ιουνίου 2017 αποστέλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. οι επισυναπτόμενοι πίνακες Ν1 και Ν2 καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία των νηπίων-προνηπίων.
Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών