5 Απριλίου 2017

Οι κτηνοτρόφοι της Σάμου πάλι απέξω;Ενισχύσεις De Minimis Σε Κτηνοτρόφους

Ενίσχυση de minimis 10,5 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και 105 ευρώ ανά βοοειδές θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι Θάσου, Χίου, Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας, που έχουν υποστεί καταστροφή των βοσκήσιμων εκτάσεων από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016.
Αυτό ορίζει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαιούχο, χορηγείται κατ’ αποκοπή και είναι ανάλογο του αριθμού των ζώων που έχει στην κατοχή του κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
Βάσει της απόφασης, υπογραμμίζεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.Όπως ορίζεται στην απόφαση, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα, κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων και βοοειδών, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της ν. Θάσου, ν. Χίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας και έχουν υποστεί καταστροφή των βοσκήσιμων εκτάσεων από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια του θέρους του 2016 και οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1) Έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης- Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2016 δηλώνοντας ότι διατηρούν στην εκμετάλλευση τους αιγοπρόβατα ή/και βοοειδή.

2) Η έδρα εκμετάλλευσης τους βρίσκεται εντός των ορίων της νήσου Θάσου, Χίου και των ΠΕ Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας.

3) Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ.Άρθρο 4

Ύψος ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαιούχο, χορηγείται κατ’ αποκοπή και είναι ανάλογο του αριθμού των ζώων που έχει στην κατοχή του κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών (2015-2017).

3. Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται σε 10,50 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και σε 105,00 ευρώ ανά βοοειδές.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 (109.260.000,00 ευρώ).

paseges.gr