18 Απριλίου 2017

Γιατί δεν έχει κηρυχθεί μέχρι σήμερα αναδασωτέα η περιοχή που ήταν το πρώην σφαγείο ;Μήπως εκεί ετοιμάζεται η κλειστή φυλακή για τους παραβατικούς μετανάστες;Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 117 παραγρ. 3 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «Δημόσια ή    ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλον τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν  αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό».


Περίεργα τα όσα συμβαίνουν στο νησί μας .... αναφερόμαστε στην πυρκαγιά την περσινή του 2016 που ξεκίνησε από τα σκουπίδια και κατέληξε στο σιδερένιο γιοφύρι
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αρμόδια υπηρεσία έπρεπε να κηρύξει αναδασωτέα ορισμένα εδάφη αυτής της περιοχής .

'Οσο και να αναζητήσαμε τα Φ.Ε.Κ που πρέπει να δημοσιευθούν ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΑΝΑΔΆΣΩΣΗ δεν έχουν δημοσιευθεί ΑΚΟΜΑ

Αναφερόμαστε όμως και σε μια συγκεκριμένη περιοχή αυτή που βρίσκεται το πρώην σφαγείο του κ.Κνίτη
Η δημοσιογραφική πληροφορία που έχουμε λέει ότι αρμόδια υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχει λάβει σχετική εντολή για να τοποθετήσει μεγάλες εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος σε αυτή την περιοχή

Η πληροφορίες ακόμα μας λένε ότι εκεί που δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα η περιοχή δηλαδή εκεί στο πρώην σφαγείο του κ.Κνίτη θα κατασκευασθεί μια αρκετά μεγάλη κλειστή φυλακή για τους παραβατικούς μετανάστες 


Η πολιτεία µετά από κάθε πυρκαγιά , καλείται να αντιµετωπίσει όχι µόνο τις
συνέπειες αυτής αλλά και να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον που έχει
καταστραφεί.
Καλείται να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές συνέπειες
παράλληλα να δηµιουργήσει ξανά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που έχουν
καταστραφεί.
Καλείται να ξαναπρασινίσει το περιβάλλον να δώσει χρώµα στην καµένη φύση να
δώσει ζωή εκεί όπου αυτή έχει χαθεί.
∆ύσκολο βέβαια το έργο αυτό, πολλές φορές ακατόρθωτο , αλλά επιβεβληµένο.
Το έργο αυτό ονοµάζουµε ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ και το ακούµε πάντα µετά από κάθε
πυρκαγιά. 

Ν.998/79 
Το ευαγγέλιο της πολιτείας εδώ και 28 χρόνια για τις αναδασώσεις. Ένας
νόµος που µάλλον ήρθε σε λάθος χρόνο αφού ήταν αρκετά πρωτοπόρος για την
εποχή αυτή .Τι προβλέπει λοιπόν ο νόµος αυτός. 
.
Άρθρο 37

1. Ως αναδάσωσις νοείται η αναδηµιουργία της καθ΄ οιονδήποτε τρόπον
καταστραφείσης ή σηµαντικώς αραιωθείσης ή άλλως πως υποβαθµισθείσης
δασικής βλαστήσεως, είτε δια της φυτεύσεως ή σποράς, είτε δια της
διευκολύνσεως της φυσικής αναγεννήσεως, προς δηµιουργίαν δάσους ή
δασικής εκτάσεως. 

Άρθρο 38 Υποχρεωτικαί αναδασώσεις 1. Κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις ανεξαρτήτως της ειδικωτέρας κατηγορίας αυτών ή της θέσεως εις ην ευρίσκονται , εφ΄ όσον ταύτα καταστρέφονται ή αποψιλούνται συνεπεία πυρκαϊάς ή παρανόµου υλοτοµίας αυτών. 

Η πολιτεία εποµένως µε την παραπάνω νοµοθεσία , έχει στην διάθεσή της ένα πολύ
καλό εργαλείο για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων όχι µόνο
µετα τις πυρκαγιές αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις .
Το ερώτηµα όµως που µπαίνει είναι :

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα η περιοχή δημοσιευόμενη η απόφαση σε σχετικό Φ.Ε.Κ;
Εφαρµόζονται άραγε όλα τα παραπάνω στην πράξη και πώς;