5 Απριλίου 2017

Τροποποίηση αποφάσεων για τις αναρτήσεις δασικών χαρτών Σύμης και Πάτμου


Με δύο αποφάσεις που εξέδωσε χθες και ανήρτησε στην «Διαύγεια» η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις αναρτήσεων των δασικών χαρτών Σύμης και Πάτμου κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 13η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 29η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19ι Ιουνίου ημέρα Δευτέρα».


 Πηγή:www.dimokratiki.gr