25 Απριλίου 2017

: 5,3 EKAT. EΥΡΩ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΤΟUR OPERATORS ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 23/Συν. 5η
/10-04-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. σχετικά με
την έγκριση του προϋπολογισμού του Προγράμματος συν-διαφήμισης με Tour Operators
των γραφείων Ε.Ο.Τ. εξωτερικού και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. για το έτος 2017 ,
συνολικού κόστους πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων
ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€5.308,494,24)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου απαιτείται η καταβολή του, συναλλαγματικών
διαφορών και τραπεζικών εξόδων που βαρύνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των
Γραφείων Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, όπως αυτός αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., σε βάρος του
έργου 2012ΣΕ01100000 «Διαφήμιση-Προβολή Διαφημιστικών Προγραμμάτων»-Κ.Α.Ε.
9491.15, του Π.Δ.Ε. του Ε.Ο.Τ. οικ. έτους 2017.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ