24 Μαρτίου 2017

Πρόσληψη 6 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής


Πρόσληψη 6 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6 ατόμων νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών σπουδών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου στη Σάμο, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ1/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 02/04/2017 έως 11/04/2017. Δείτε την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 ΕΔΩ.