10 Απριλίου 2012

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 23.200,00 για την ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 23.200,00 ) , για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε.
3072.0871.0001 οικ. έτους 2012 για την ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Με εντολή
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ.Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε χίλια εκατόν πενήντα (1.150)ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρ.:9938/1192
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ
Στη Σάμο Σάμου σήμερα 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων και Αλέξη Αλέξη) μεταξύ των παρακάτω
συμβαλλομένων:
α) Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, που ενεργεί για λογαριασμό της Περιφερειακής
Ενότητας Σάμου και Ικαρίας, ΑΦΜ 997817101
β) Παναγιώτη Λυμπέρης, κάτοικος Καρλόβασου- Σάμου, Α.Φ.Μ.301066555 ο οποίος
εκπροσωπείται από τον πατέρα του Αλέξανδρο Λυμπέρη με βάση το πληρεξούσιο
αρ.6105/2011 του Δημητρίου Παπαργυρού Συμβολαιογράφου Καρλοβάσου.
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα παρακάτω :
1. Ο πρώτος από τους παραπάνω συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που παρίσταται, μισθώνει μετά την
Απόφαση της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
αρίθμ. 14/28-2-12, η οποία έχει διατυπωθεί στο αρίθμ. 2/2012 Πρακτικό της, το οίκημα του παραπάνω
δεύτερου συμβαλλόμενου του οποίου αυτός είναι ιδιοκτήτης και το οποίο βρίσκεται στη πόλη του
Καρλοβάσου, στη συμβολή των οδών Γοργύρας και Θεμ. Σοφούλη, και αποτελείται από ισόγεια αίθουσα
ωφέλιμης επιφάνειας διακοσίων δέκα (210) τετραγωνικών μέτρων, πατάρι ωφέλιμης επιφάνειας εκατόν
εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (165τ.μ.) και δύο (2) ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
2. Το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου που
έχουν έδρα το Καρλόβασι.
3. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) ετών και θα μπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) ακόμη το πολύ
έτη με απλή και μόνο δήλωση της Επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, που θα κοινοποιείται στον εκμισθωτή τουλάχιστο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη λήξη της
μισθωτικής σύμβασης (άρθρο 21, Π.Δ. 242/1996).
4. Η μίσθωση θα αρχίσει την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 και θα αποδεικνύεται με πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που θα εγκατασταθεί στο ακίνητο.
5.ΕΥΡΩ
Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε χίλια εκατόν πενήντα (1.150) συμπεριλαμβανομένων όλων των
κρατήσεων. Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνει στο τέλος της πενταετούς μίσθωσης, εφόσον
παραταθεί η μίσθωση, και θα είναι ίση με τον τιμάριθμο του κόστους ζωής, όπως αυτός έχει καθορισθεί
από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος
θα γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας που στεγάζεται το ακίνητο σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου στο τέλος κάθε
τριμήνου σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις πληρωμές των δαπανών αυτής της κατηγορίας από τους φορείς
του Δημοσίου.
6. Ο δεύτερος των παραπάνω συμβαλλομένων θα επιβαρυνθεί με όλες τις δαπάνες που θα χρειασθούν και θα
μεριμνήσει για την εκτέλεση όλων των αντίστοιχων εργασιών, ώστε το μισθωμένο οίκημα να παραδοθεί τη
παραπάνω ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης με πλήρη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του
ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΩ-ΛΑΙ
(ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, τηλεφωνικές συνδέσεις). εν θα επιβαρυνθεί με
δαπάνες σύνδεσης αυτών των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ΟΤΕ, ΕΗ, ΟΤΑ. Επίσης υποχρεώνεται για τις
δαπάνες καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας ως και τις δαπάνες εκκενώσεως
βόθρων, όταν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια της μισθώσεως και να διατηρεί το ακίνητο ασφαλισμένο
κατά της πυρκαγιάς. Στην αντίθετη περίπτωση η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απαλλάσσεται κάθε
υποχρέωσης ζημιών που θα προξενηθούν από πυρκαγιά.
7. Ο δεύτερος των παραπάνω συμβαλλομένων θα έχει την υποχρέωση σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να
ενεργεί όλες τις αναγκαίες επισκευές, να επανορθώνει όλες τις συνήθεις λόγω χρήσης φθορές μέσα σε
συγκεκριμένη προθεσμία που θα καθορίζεται κάθε φορά με γραπτή ειδοποίηση της Π.Ε. Σάμου και σε
περίπτωση που δεν θα ανταποκρίνονται ή θα αρνούνται να το πράξουν, η Π.Ε. Σάμου θα διατηρεί το
απόλυτο δικαίωμα να προβαίνει σε μονομερή λύση της παρούσας ή να διακόπτει τη πληρωμή των
μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των ζητούμενων επισκευών ή να τις πραγματοποιήσει σε βάρος του
ιδιοκτήτη από τις πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του για μισθώματα. Το ποσό της
δαπάνης, που θα γίνει, παρακρατείται από τα πρώτα, μετά την επισκευή, μισθώματα που πρόκειται να
πληρωθούν, μετά από σχετική βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Ε Σάμου ή Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, που ορίζεται από την Π.Ε. Σάμου και τον εκμισθωτή και εάν αυτός αρνηθεί, αφού
κληθεί εγγράφως, μόνο από τη Π. Ε Σάμου.
8. Η Π.Ε. Σάμου θα έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά στο οίκημα οποιαδήποτε υπηρεσία της χωρίς για το λόγο
αυτό ο δεύτερος των συμβαλλομένων να δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.
9. Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση από την Π.Ε Σάμου δεν θα μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο.
10. Η Π.Ε Σάμου μπορεί, ενώ διαρκεί η μίσθωση και χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, να
λύσει μονομερώς τη μίσθωση, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του εκμισθωτή, εφόσον ειδοποιεί
αυτόν με έγγραφό της, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της λήξης της
σύμβασης στις περιπτώσεις που :
α) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζόμενων στο ακίνητο υπηρεσιών,
β) μεταφέρει την υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο ή άλλη έδρα, έστω και προσωρινά,
γ) προσφερθεί από τρίτον η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου
δ) αναδιοργανωθεί η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, ώστε αυτό να μην εξυπηρετεί τις
ανάγκες της ή να μην είναι απαραίτητο.
11. Η Π.Ε Σάμου θα ευθύνεται για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών που θα γίνονται πέραν αυτών που θα
οφείλονται στη συνήθη χρήση.
Το παρόν μισθωτήριο συμβόλαιο αναγνώσθηκε ενώπιον των παραπάνω υπογράφτηκε νόμιμα από αυτούς σε τρία
πρωτότυπα, εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον εκμισθωτή ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
δυνάμει του αριθμ. 6105/2011
πληρεξουσίου
του Δημητρίου Παπαργυρού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

«Πράσινο» στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα

«Πράσινο» στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα


Η επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου εισηγήθηκε πριν από λίγο στον πρωθυπουργό ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης.
Όπως δήλωσε πριν από λίγο, οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα και την ΕΚΤ για τις παρεμβάσεις στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Παρ'όλα αυτά, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έγινε μετά το κλείσιμο της Βουλής.

Γι'αυτό, σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, έχει ήδη κατατεθεί αίτημα στο γραφείο του πρωθυπουργού να κυρωθούν οι ευνοϊκές για τα νοικοκυριά διατάξεις με πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο των νομοθετικών αλλαγών περιλαμβάνει προστασία ενός τραπεζικού λογαριασμού ύψους έως 1500 ευρώ από την κατάσχεση (ή 2000 ευρώ σε περίπτωση που πρόκειται για κοινό λογαριασμό), αλλά και ευνοϊκή ρύθμιση για τους υπερχρεωμένους, προκειμένου αυτό να διατηρήσουν στην ιδιοκτησία τους την πρώτη τους κατοικία.

Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι το γεγονός ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα νοικοκυριά δεν συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, αποτέλεσε την αιτία για να υποβάλει την παραίτηση του ο ΓΓ Καταναλωτή Δ. Σπυράκος.

 http://www.newpost.gr

Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τα κέντρα κράτησης μεταναστών


Κόντρα στη Βουλή


Ο χώρος στην Αμυγδαλέζα όπου προβλέπεται να γίνει το πρώτο κέντρο
Με τις ψήφους βουλευτών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας παράνομων μεταναστών. Καταψήφισαν οι βουλευτές ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΔΗΣΥ αλλά και ο Ντίνος Βρεττός (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Μπούρας (ΝΔ).

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 154 ψηφισάντων «ναι» ψήφισαν 177 βουλευτές ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Καταψήφισαν 37 βουλευτές (ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και οι

ανεξάρτητοι βουλευτές της ΔΗΣΥ), ενώ από την ψηφοφορία απουσίαζαν 146. 

Σημειώνεται ότι στην Αμυγδαλέζα, όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο κράτησης στην Αττική,  την ώρα της ψήφισης της τροπολογίας σημειωνόταν ένταση ανάμεσα σε περίπου 200 κατοίκους της περιοχής και αστυνομικούς.
Η Βουλή ολοκληρώνει το βράδυ της Μ.Τρίτης  τις εργασίες της με την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τον Κανονισμό Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και των τροπολογιών που εντάχθηκαν σε αυτό. Το απόγευμα της Μ.Τετάρτης αναμένεται να θυροκολληθεί το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της παρούσας Βουλής. 

Ένταση στη Βουλή

Ο Μ.Χρυσοχοΐδης είχε καλέσει νωρίτερα από το βήμα της Βουλής σε υπερψήφιση της τροπολογίας επισείοντας τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από ζώνη του Σένγκεν. Όπως είπε, υποστηρίζοντας την τροπολογία η οποία τίθεται σε ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα του ΛΑΟΣ, τον Ιούνιο η χώρα αξιολογείται και θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για την παραμονή της στη συνθήκη Σένγκεν.
Έντονη όμως ήταν η κόντρα με το ΛΑΟΣ. Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Καρατζαφέρης ρώτησε: «Αν ήταν τόσο σπουδαίο γιατί περιμένατε την τελευταία ημέρα της Βουλής για να το φέρετε;», καταλογίζοντας υποκρισία και φαρισαϊσμό στην κυβέρνηση. Επανάλαβε δε τη θέση του να βρεθεί ένας τρόπος να γυρίσουν στις πατρίδες τους οι μετανάστες αφού η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος.

Mε την τροπολογία διαφώνησε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ντίνος Βρεττός επειδή όπως είπε, είναι πρόχειρη, εύκολη και προεκλογικού χαρακτήρα.


Την έντονη αντίδρασή του στην τροπολογία εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Σπ. Χαλβατζής καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο κ. Χαλβατζής ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ενώ ο κ. Λαφαζάνης την χαρακτήρισε «τρομολογία» και «όνειδος» και επισήμανε ότι ενισχύονται έτσι οι χειρότερες δυνάμεις.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρυθμίσεις για ασφαλισμένους πρώην ειδικών Ταμείων και ΟΓΑ

Οι ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν σε περίπτωση διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας.
Αυτό προβλέπει προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συζητείται στη Βουλή.
Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι, υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου ή φορέα στον οποίο υπήγοντο. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης σύνταξης και εφάπαξ όσο και για προσαύξηση των αντίστοιχων παροχών.
Με άλλη διάταξη προβλέπεται, ότι οι ιδιοκτήτες έως και 7 ενοικιαζόμενων δωματίων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα και ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από αυτή τη δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31.12.2011, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ». 
Ναυτεμπορική

Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προειδοποίησε ότι δεν έχουμε ακόμη αποφύγει τον κίνδυνο εξόδου από τη Συνθήκη Σένγκεν.
Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία σχετικά με τα κέντρα φιλοξενίας παράνομων μεταναστών με λοιμώδη νοσήματα, η οποία τίθεται σε ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα του ΛΑΟΣ.
Από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προειδοποίησε ότι δεν έχουμε ακόμη αποφύγει τον κίνδυνο εξόδου από τη Συνθήκη Σένγκεν, καθώς όπως είπε, τον Ιούνιο η χώρα αξιολογείται και θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για την παραμονή της στη συνθήκη.
Υποστήριξε επίσης πως «κέντρο φιλοξενίας» σημαίνει «φυλασσόμενος χώρος» και διερωτήθηκε εάν «είναι καλύτερα να τριγυρνά ο μετανάστης μέσα στους δρόμους, να αλητεύει και να διασπείρει λοιμώδη νοσήματα».
Ο υπουργός υπενθύμισε ότι υπήρχαν 450.000 παράνομοι μετανάστες από τους οποίους επαναπροωθήθηκαν μόλις 50.000 ενώ οι υπόλοιποι είναι εδώ και αποτελούν, όπως είπε, «μια υγειονομική βόμβα». «Εμείς είμαστε μια χώρα σε κρίση. Μια χώρα που δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο αυτό το ζήτημα. Είναι σε κίνδυνο η κοινωνική ειρήνη με ένα πρόβλημα που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Είναι ένα αδυσώπητο πρόβλημα για χιλιάδες συμπολίτες μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν δικαιούται κανείς να αμφισβητεί τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του ζητήματος». Κάλεσε μάλιστα όλους να πουν «όχι» σε αυτούς που επιχειρούν να κάνουν «σπέκουλα» πάνω στο θέμα.
Ο κ. Χρυσοχοϊδης σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους για την ορθολογική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος κι όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά, από τα 250 εκατ. έχουν απορροφηθεί μόλις τα 40.
Για υποκρισία και φαρισαϊσμό κατηγόρησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γ. Καρατζαφέρης. «Αν ήταν τόσο σπουδαίο γιατί περιμένατε την τελευταία ημέρα της Βουλής για να το φέρετε;», παρατήρησε, τονίζοντας πως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γυρίσουν στις πατρίδες τους οι μετανάστες αφού η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος.
Ο κ. Καρατζαφέρης καταλόγισε στις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση και «θυμήθηκαν λίγες μέρες πριν τις εκλογές να βάλουν σε κέντρα κράτησης τους μετανάστες». Υποστήριξε επίσης ότι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ φέρνει ναζιστές στη Βουλή και είπε πως αν γίνει αυτό τότε τα δύο κόμματα θα αντιληφθούν το λάθος τους.
Νωρίτερα, αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του υπουργού Υγείας και του Α. Ροντούλη, όταν ο βουλευτής του ΛΑΟΣ επέμεινε να πληροφορηθεί το κόστος της νοσηλείας των παράνομων μεταναστών και ο Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε ότι υπάρχουν ειδικές υποδομές στα νοσοκομεία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι τη δαπάνη το κράτος την αναδέχεται και κατανοεί ότι αξίζει τον κόπο να δώσει ο κάθε πολίτης ένα ευρώ. Όπως διευκρίνισε πάντως, το ακριβές κόστος δεν μπορεί να προβλεφθεί αφού δεν είναι γνωστό πόσοι θα διαμείνουν σε αυτό το χώρο.
«Είστε ανίκανοι. Μόνο με μαζικές απελάσεις μεταναστών θα λυθεί το πρόβλημα», απάντησε ο κ. Ροντούλης.«Είστε οξύς», αντέτεινε ο κ. Λοβέρδος και συνέχισε: «Τι συμφέρει περισσότερο; Να κάνει ένας νοσών μία θεραπεία ή να υπάρχει ένας αδέσποτος νοσών από λοιμώδες νόσημα και να το μεταδίδει όσο το δυνατόν περισσότερο; Δεν μπορεί να είστε και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ».
Τη διαφωνία του ως προς την τροπολογία εξέφρασε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ντίνος Βρεττός επειδή όπως είπε, είναι πρόχειρη, εύκολη και προεκλογικού χαρακτήρα.
Σοβαρές ενστάσεις διατύπωσαν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Σπ. Χαλβατζής καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο κ. Χαλβατζής ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, ενώ ο κ. Λαφαζάνης έκανε λόγο για «τρομολογία» και «όνειδος» και επισήμανε ότι ενισχύονται έτσι οι χειρότερες δυνάμεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Κούρεμα" και στον στόλο μας


Σε μεγαλύτερα χωρητικότητας πλοία αλλά σε λιγότερα σε αριθμό, επένδυσαν το 2011 έως τις αρχές Μαρτίου 2012 εφοπλιστές ελληνικών συμφερόντων. Ο αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Lloyd's Register-Fairplay και του Κομίτι στο Λονδίνο παρουσιάζει μείωση σε αριθμό αλλά αύξηση σε χωρητικότητα.
Συγκεκριμένα το 2011 έως τις αρχές Μαρτίου του 2012 ο αριθμός μειώθηκε κατά 88 και έφθασε στα 3.760 πλοία, ενώ η χωρητικότητα αυξήθηκε και άγγιξε τα 264,054 εκατομμύρια τόνους αυξημένη κατά 2,3 εκατομμύρια.
Στα στοιχεία υπολογίζονται και 437 υπό ναυπήγηση πλοία, διαφόρων κατηγοριών. Λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τη διαρθρωτική οργάνωση της διοίκησης της σημαίας, παρατηρείται μείωση στο στόλο των πλοίων που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία. Σήμερα αποτελείται από 862 πλοία με ελληνική σημαία 74,5 εκατ. τόνων, έναντι 917 το 2011 και 969 το 2010, 79,7 εκατ. τόνων το 2011 και 80,5 εκατ. τόνων το 2010.
Τα στοιχεία για το 2012 περιλαμβάνουν 85 πλοία για το 2012, έναντι 127 πλοίων που έχουν παραγγελθεί το 2011 και 189 το 2010. Όσο αφορά τα νηολόγια για το 2011, η ελληνική σημαία έχασε τα περισσότερα πλοία ελληνικών συμφερόντων, 55 στον αριθμό, και ακολουθεί ο Παναμάς με 33, η Κύπρος με 23, Άγ. Βικέντιος 14.

Το ελληνικό νηολόγιο, παρ' όλα αυτά παραμένει πρώτο στα προτιμήσεις των Ελλήνων εφοπλιστών με 862 πλοία χωρητικότητας 74,5 εκ. τόνων και ακολουθεί η Λιβερία με 630 πλοία 45,8 εκ. τόνων και η Μάλτα με 523 πλοία χωρητικότητας 36,1 εκ. τόνων, Νήσοι Μάρσαλ με 491 πλοία 35,8 τόνων, ο Παναμάς με 408 πλοία 22,6 εκατ. τόνων, οι Μπαχάμες με 293 πλοία 16,2 εκατ. τόνων και η Κύπρος με 235 πλοία 15 εκατ. τόνων.

Πηγή: ΑΠΕ

ΠΑΡΤΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕ Ο ΕΦΕΤ


Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθεί εάν προκύπτει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την ύπαρξη επιβλαβούς ουσίας σε παρτίδα αναψυκτικών της Coca Cola, που εντοπίστηκε από τον ΕΦΕΤ ...
διέταξε η προϊστάμενη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ και μετά από καταγγελίες καταναλωτών εντοπίστηκαν κουτιά αναψυκτικών που περιείχαν τύπους της ουσίας διχλωροφαινόλης. Πρόκειται για ένα χλωριωμένο παράγωγο της φαινόλης με μοριακό τύπο C6H4Cl2O. Η ουσία 2,4-DCP χρησιμοποιείται κυρίως ως ενδιάμεσο για την παρασκευή του ζιζανιοκτόνου 2,4 διχλωροφαινοξυοξεϊκού οξέος (2,4-D). Εάν είναι υγρό (λιωμένο) το 2,4-DCP απορροφάται εύκολα από το δέρμα και η επαφή με μεγάλες ποσότητες μπορεί να αποβεί μοιραία. Εάν είναι στερεό, το 2,4-DCP δεν απορροφάται εύκολα μέσω του δέρματος, αλλά προκαλεί κυρίως στιγμιαία νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική βλάβη και ανεπάρκεια άλλων οργάνων. Τι απαντά με ανακοίνωσή της η Coca Cola Τρία Εψιλον Σε απάντηση ανακριβoύς δημοσιεύματος που εμφανίστηκε σε έντυπο της Κυριακής, η Coca-Cola Τρία Εψιλον διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα δημόσιας υγείας αναφορικά με προϊόντα της. Προς αποκατάσταση της αλήθειας η Coca-Cola Τρία Εψιλον επισημαίνει τα εξής: Συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων της, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα αυστηρά εσωτερικά κριτήρια ποιότητας της Coca-Cola Τρία Εψιλον, ανακλήθηκαν προληπτικά τον Φεβρουάριο λόγω μη αποδεκτής γεύσης. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων δεν ενείχαν οποιοδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί από εργαστηριακές εξετάσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και πιστοποιημένους διεθνείς και ελληνικούς επιστημονικούς φορείς. Από την πρώτη στιγμή, η Coca-Cola Τρία Εψιλον, με δική της πρωτοβουλία, ενημέρωσε σχετικά και συνεργάστηκε πλήρως με τον αρμόδιο κρατικό φορέα ΕΦΕΤ για την απόσυρση των συγκεκριμένων κωδικών προϊόντων από τους πελάτες της. Η ενημέρωση της Coca-Cola Τρία Εψιλον προς το καταναλωτικό κοινό ήταν άμεση, συνεχής και με απόλυτη διαφάνεια (ανακοινώσεις/δελτία τύπου της στις 21 και στις 24 Φεβρουαρίου) Η Coca-Cola Τρία Εψιλον λειτουργεί εδώ και 43 χρόνια στην Ελλάδα με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. Η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της αποτελούν τη σημαντικότερη υποχρέωσή της απέναντι στα εκατομμύρια των Ελλήνων που την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ             
Συνάντηση είχε στο γραφείο του, χθες, 9 Απριλίου 2012, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για την υποδοχή των κρουαζιερόπλοιων στη Σάμο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Σάμου κ. Θάνος, ο Λιμενάρχης Σάμου κ. Κωνσταντέλλης, ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου κ. Κυριαζής, ο ναυτιλιακός πράκτορας κ. Κατρακάζος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Μαυρέλος, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου  κα Κάιλα και ο Γραμματέας κ. Τερζής.
Εν αναμονή των πρώτων κρουαζιερόπλοιων που θα δέσουν στο λιμάνι και των επιβατών τους που θα επισκεφθούν το νησί μας, έγινε κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων, ώστε η υποδοχή των επισκεπτών να είναι η καλύτερη δυνατή.
Έτσι, αποφασίστηκε η προμήθεια νέων μπαλονιών για την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο καθώς και ο ευπρεπισμός της παραλιακής ζώνης. Επίσης, να τυπωθεί τετρασέλιδος οδηγός για την προβολή του νησιού μας. Τέλος, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές και άλλες αργίες - που θα καταπλέουν τα κρουαζιερόπλοια - για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Λέσβος… «πέταξε» στην Τουρκία μέσω TRT
Με πρωτοβουλία της «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.», δυναμική προβολή στην τουρκική τουριστική αγορά

Με τις καλύτερες εντυπώσεις και δεκάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού στις αποσκευές τους, αναχώρησαν τη Δευτέρα το πρωί από τη Μυτιλήνη οι συντελεστές του πιο δημοφιλούς ταξιδιωτικού προγράμματος της τουρκικής τηλεόρασης «Uçuyorum» («Πετάμε»).


Το τηλεοπτικό συνεργείο του καναλιού TRT, που επισκέφθηκε για πρώτη φορά το νησί μας φιλοξενούμενο από την «Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.», παρέμεινε τρεις ημέρες και έκανε γυρίσματα σε Μυτιλήνη, Μανταμάδο και Μόλυβο, για την παραγωγή ενός 40λεπτου προγράμματος που θα προβληθεί στο μεγάλο κεντρικό κρατικό κανάλι της γείτονας χώρος, «TRT Haber», τον ερχόμενο μήνα, και θα αναμεταδοθεί σε 30 διαφορετικά προγράμματα περιφερειακών και καλωδιακών καναλιών του τηλεοπτικού δικτύου τού TRT.


«Θα ήθελα να ζήσω εδώ…»

Η παρουσιάστρια του προγράμματος Σεντά Κεμέντ, που έχει παρουσιάσει μέσα από την εκπομπή της πάνω από 67 χώρες, γοητεύθηκε από το νησί της Λέσβου και τους ανθρώπους του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Λέσβος θα ήταν ένας από τους τρεις πρώτους προορισμούς του κόσμου που θα ήθελα να ζήσω.»
«Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εδώ με τους συνεργάτες μου, αισθανθήκαμε τόσο οικεία, που νομίζαμε ότι ήμασταν στη χώρα μας. Οι άνθρωποι, οι μυρωδιές, οι γεύσεις είναι τόσο γνώριμες, που μου κάνει φοβερή εντύπωση πως η Λέσβος δεν είναι γεμάτη από Τούρκους επισκέπτες. Το νησί είναι πανέμορφο. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τον χρόνο να το γυρίσουμε όλο, αλλά είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα μας φιλοξενήσετε ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σεντά.
Το τηλεοπτικό συνεργείο κατά τη διάρκεια της παραμονής του επισκέφθηκε οθωμανικά μνημεία της πόλης της Μυτιλήνης, το μοναστήρι του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο, το Μόλυβο, επιχειρήσεις εστίασης και φυσικά πολλές από τις ομορφιές της Λέσβου. Μίλησαν για τη Λέσβο στις κάμερές του ο περιφερειάρχης Νάσος Γιακαλής, ο πρωτοπρεσβύτερος του προσκυνήματος του Ταξιάρχη, π. Στρατής Δήσσος, η κ. Μυρτώ Τατά - Δημοπούλου ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λέσβου, η κ. Γαβριέλλα Βατή εκ μέρους του Τουριστικού Φορέα του Μολύβου και πολλοί άλλοι.
Εμπρός

Από το Επιμελητήριο, «όχι» σε νέα παράταση


Το Επιμελητήριο Λέσβου, με επιστολή του προς την υπουργό Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, και τους αρχηγούς των κομμάτων, τονίζει την αντίθεσή του στη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες να παρατείνουν έως το 2017 τη δρομολόγηση υπερήλικων πλοίων στις άγονες γραμμές που έχουν ανατεθεί με 12ετείς συμβάσεις.
«Τα πολιτικά κόμματα δεσμεύτηκαν για νομοθετική ρύθμιση που να μας αποδεσμεύει από πλοία τέταρτης κατηγορίας. Απαιτούμε να τηρήσουν την υπόσχεσή τους και να μην ψηφίσουν το σχετικό άρθρο που θα μας καταδικάζει για ακόμα τρία χρόνια, μέχρι το τέλος τού 2017», τονίζει το Επιμελητήριο Λέσβου.

Δεν δέχονται παραπεμπτικά γιατρών ΕΟΠΥΥ οι μικροβιολόγοι, ακολουθούν ακτινολόγοιΤο χέρι στην τσέπη για τις μικροβιολογικές εξετάσεις τους και από την επόμενη εβδομάδα και για τις ακτινολογικές πρέπει να έχουν πλέον οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου που ενημερώνει για τις κινητοποιήσεις του κλάδου:
Ο  Ιατρικός Σύλλογος  Χίου  και το Δ.Σ.  του  Συλλόγου,   μετά  από ενημέρωση   που είχε  κατά την συνεδρίασή του, την   Παρασκευή  6-4-2012,  στηρίζει   την απόφαση όλων των Μικροβιολόγων- Βιοπαθολόγων, και της  συντριπτικής πλειοψηφίας  των  Ακτινολόγων (πλην ενός),   για αναστολή αποδοχής των παραπεμπτικών των ασφαλισμένων  του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα οι Μικροβιολόγοι ξεκινούν την αναστολή από Δευτέρα 9-4-2012, ενώ οι Ακτινολόγοι από την Τρίτη του Πάσχα 17-4-2012.
Οι πιο πάνω  κατηγορίες ιατρών προχωρούν  με ιδιαίτερη  λύπη τους  στην απόφαση  αναστολής αποδοχής των παραπεμπτικών του  ΕΟΠΥΥ με δεδομένο ότι:
α) έχουν απλήρωτα δεδουλευμένα   από  δημόσιους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης   από  18μηνου  περίπου.
β) χρεώνονται την άμεση καταβολή προς τους προμηθευτές   των χρησιμοποιούμενων  αναλωσίμων υλικών.
 γ) δεν υπάρχει  καμία διαφαινόμενη προοπτική   αποπληρωμής  των δεδουλευμένων  τους.     δ) δεν έχει υπογραφεί με τους ιδίους  καμία  ειδική σύμβαση συνεργασίας με τον  ΕΟΠΥΥ.
Με αυτά τα δεδομένα είναι πιθανό να ακολουθήσει και η αναστολή των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και των Κλινικών Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου.

ΝΔ- κοινή δήλωση Πλακιωτάκη, Μουσουρούλη για απεργία ναυτεργατών

«Η αναγγελία της Π.Ν.Ο για απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι ούτε ψύχραιμη ούτε συνετή», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους ο Υπεύθυνος του Τομέα Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης και ο βουλευτής Χίου και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας  Κωστής Μουσουρούλης.
 Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Υπεύθυνος του Τομέα Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λασιθίου, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και ο βουλευτής Χίου και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Μουσουρούλης, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση:
«Η αναγγελία της Π.Ν.Ο για απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι ούτε ψύχραιμη ούτε συνετή.
Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει,  κατανοούμε τα αιτήματα και αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα στην απεργία. Βιώνουμε τη λανθασμένη ναυτιλιακή πολιτική που ακολουθείται τα δυόμισι τελευταία χρόνια. Ή την επιπόλαιη στάση της κας Διαμαντοπούλου
Αλλά το μόνο που δεν χρειαζόμαστε αυτή τη χρονική στιγμή είναι η συγκεκριμένη απόφαση. Μια απεργία που θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα σε πολλούς, ζωτικής σημασίας, τομείς, όπως στον τουρισμό, την ακτοπλοΐα και τους αγρότες.
Αναφορικά με τον Οίκο Ναύτου, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Να ανασταλεί η ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ και να γίνει αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας. Φτάνει πια με τις βεβιασμένες κινήσεις και τους άστοχους πειραματισμούς.
Καλούμε, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και να πράξουν το σωστό προς το κοινωνικό συμφέρον».

Η υγεία υπόθεση όλων μας- κινητοποίηση φορέων στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου

 Είναι πλέον ώρα οι ίδιοι οι πολίτες να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση της υγείας, να διαμαρτυρηθούν στη διοίκηση του νοσοκομείου στους βουλευτές για την κατάσταση που βιώνουμε στο χώρο της υγείας, τόνισαν οι εκπρόσωποι τόσο του ΣΕΣΝΟΧ όσο και του ΣΥΝΟΧΙ, που έδωσαν το παρών τους στην κινητοποίηση των φορέων στο Νοσοκομείο Χίου.

Περίπου 100 άτομα, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα από Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, Εργατικό Κέντρο, σωματεία συνταξιούχων ναυτικών και πραγματοποίησαν συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.
Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Γιώργος Αμπαζής επισήμανε ότι το νοσοκομείο αποτελεί κοινωνικό προπύργιο που πρέπει να προστατευτεί, ενώ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τάσος Κώσταλος σημείωσε ότι μέσα σε αυτή την κρίση χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο δωρεάν τομέα υγείας.
Να σημειώσουμε ότι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό του νομαρχιακού νοσοκομείου Χίου βρίσκεται από τις 29 Μαρτίου σε επίσχεση εργασίας διαμαρτυρόμενοι για την περικοπή κατά 30% των κονδυλίων για την κάλυψη των εφημεριών ενώ ζητούν την καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριακών εργασιών και εφημεριών που τους οφείλονται από τον Δεκέμβριο του 2011.

 http://www.chiosnews.com/cn1042012316190.asp

OI ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΘΑΝΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ


Aπό το : epirusgate
Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταγγέλουμε την ωμή παρέμβαση κατά των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων, την σπίλωση προσώπων και την επιχείρηση φίμωσης του ηλεκτρονικού τύπου και κάθε ελεύθερης και διαφορετικής φωνής. Η μήνυση...
που κατέθεσε ο Θανάσης Οικονόμου για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό κατά δημοσιογράφου και προσπάθεια κατάσχεσης Lap-Top μέλους της ομάδας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έντονη δράση στο χώρο των Οικολόγων Πράσινων, καταδεικνύουν τον πανικό. Η κρίση της διαχείρισης της χώρας δεν είναι μόνο οικονομική και συστημική αλλά και ανθρώπινων αξιών. Η ποινικοποίηση και η κατασκευή ενοχοποιητικού δημοσιογραφικού υλικού, όπως μας την εισάγει ο κος Θανάσης Οικονόμου με μεθόδους του μαύρου μας παρελθόντος δεν είναι τίποτε άλλο από καθεστωτική αλαζονεία, παραλογισμός της παραπαίουσας εξουσίας που κατέληξε σε ράμπο επιχείρηση “φιάσκο” προχειρότητας και ερασιτεχνισμού με συνέπεια τον ευτελισμό της αξιοπρέπειας άσχετων με την υπόθεση συμπολιτών μας. Η υποκριτική ηθικολογία, χειραγώγησης κάθε υγιούς φωνής και κριτικής σκέψης καθώς και η προσπάθεια μετασχηματισμού του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου σε διαμορφωτή της κοινής γνώμης με αυταρχικές και φασίζουσες μεθόδους οξύνουν δραματικά το προεκλογικό κλίμα και οδηγούν σε αντικοινωνικές και αντιδημοκρατικές λογικές. Η σημερινή αποκάλυψη συνιστά απώλεια κάθε σοσιαλιστικού και κοινοβουλευτικού μανδύα. Η ηθική χρεοκοπία της κοινωνίας πρέπει να περιφρουρηθεί. Η έλλειψη παραγωγής πολιτικού λόγου, μετατρέπεται σε κατ’ οίκον έρευνα του σώματος κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος παρουσία εισαγγελέως πίσω από Βουλευτική Ασυλία, “παίζοντας κρυφτό” με την ίδια την Δημοκρατία και τις αρχές που απορρέουν απ’ αυτή. Όταν η συκοφαντία και η μικροπολιτική αποτελεί πολιτική ηθική αντιλαμβανόμαστε γιατί η χώρα μας βιώνει την βαθιά πολυεπίπεδη κρίση. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ομιλία Π. Βαρδίκου στη Βουλή 9-4-2012


SOS για τον τουρισμό


Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών, Φίλιππο Σαχινίδη, και τον υπουργό Πολιτισμού, Παύλο Γερουλάνο, απέστειλε ο πρόεδρος του ΕΟΤ, Ανδρέας Ανδρεάδης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να δυσφημιστεί η χώρα, εξαιτίας της αδυναμίας αποπληρωμής των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των Tour Operator, καθώς από τα ταμεία του οργανισμού περικόπηκαν 32 εκατ. ευρώ λόγω PSI.
"Για να μπορέσει ο τουρισμός να δώσει την απαιτούμενη στήριξη και ώθηση στην οικονομία, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις και να υπάρχουν κάποια ελάχιστα εφόδια. Στην περίπτωση του τουρισμού, η πρόσφατη συμφωνία στα πλαίσια του PSI για το «κούρεμα» των αποθεματικών των ταμείων των Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριέλαβε και τα αποθεματικά του ΕΟΤ, όπου περικόπηκαν 32 εκατ. Ευρώ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η απαράδεκτη μη πρόβλεψη αναπλήρωσής τους, στερεί τον ΕΟΤ από τη δυνατότητα να αποπληρώσει υφιστάμενα χρέη του ιδιαίτερα προς διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και τους Tour Operators, διακινδυνεύοντας έτσι την περαιτέρω δυσφήμιση της χώρας μας με προφανείς τις επιπτώσεις για τον τουρισμό. “
«Η μη χορήγηση των ελάχιστων έστω έκτακτων πιστώσεων για την φετινή προβολή της χώρας και την αντιστροφή της αρνητικής εικόνας, μετά το μπαράζ δημοσιότητας και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί φέτος σε βασικές τουριστικές αγορές, όπως η Γερμανική, τελικά θα στερήσει από έσοδα πολλές φορές περισσότερα των πιστώσεων που αρχικά είχατε προφορικά δεσμευθεί προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού ότι θα διατεθούν (20 εκατ. Ευρώ)», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρεάδης.
Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΕΟΤ εκφράζει την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν τα αποθεματικά  και θα χορηγηθούν άμεσα οι αναγκαίες πιστώσεις, ώστε να προχωρήσει το έκτακτο πρόγραμμα προβολής και να μπορέσει ο τουρισμός να συμβάλλει στην εθνική οικονομία.

Ένας “τυφώνας” φωτιάς και ατσαλιού MADE IN GREECE για τον ΕΣ

  Image

Μία πρωτοποριακή και αποτελεσματική λύση στα επείγοντα προβλήματα που πραγματικά “καίνε” τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασε πρόσφατα η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Πρόκειται για τον συνδυασμό ενός ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής τηλεχειριζόμενου πυργίσκου με πυροβόλο gatling Μ61Α1 Vulcan των 20 χλστ τοποθετημένου επί οχήματος Μ113.
Η ανάπτυξη του συστήματος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο οπότε και άρχισαν οι δοκιμές του υπό ρεαλιστικές συνθήκες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι τελικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και το σύστημα πια είναι έτοιμο για παραγωγή. Το ελληνικό σύστημα ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές πρωτοτυπίες με εφαρμογές και σε άλλα οπλικά συστήματα βάση των επιχειρησιακών αναγκών σε συγκεκριμένους τομείς του ΕΣ   
Το σύστημα σχεδιάστηκε αποκλειστικά από ελληνικά χέρια και συνδυάζει δύο συστήματα που υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς στο οπλοστάσιο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο εντυπωσιακός όγκος πυρός του Μ61Α1 Vulcan σε συνδυασμό με τα σκοπευτικά του συστήματος και την ευκινησία που προσφέρει το Μ113 επιτρέπουν στον Ελληνικό Στρατό να αξιοποιήσει το σύστημα αυτό σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο στην επικράτεια κυρίως όμως στα νησιά και οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί. 
Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρώην Α/ΓΕΣ Στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη ο οποίος εκτίμησε τις επιχειρησιακές προοπτικές που αποδίδει η σύζευξη των δύο αυτών συστημάτων.
Το ελληνικό σύστημα και οι δυνατότητες του παρουσιάζονται κατά αποκλειστικότητα στη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που κυκλοφορεί σήμερα στην Αθήνα και αύριο σε όλη την Ελλάδα.   
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Μανίκας, Νικολάου, Μαλέσιος Πολιτική στήριξη στη ΔΗΜΑΡ από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Tην πολιτική στήριξη στη Δημοκρατική Αριστερά επισημοποίησαν την Μ.Τρίτη πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έχουν συγκροτήσει την κίνηση «Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία». Τα στελέχη αυτά παρουσίασαν, μαζί με τον Φώτη Κουβέλη, το περίγραμμα των πολιτικών τους θέσεων.
Οι Γιάννης Νικολάου και Στέφανος Μανίκας υπογράμμισαν ότι απώτερος πολιτικός στόχος της κίνησης είναι η ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού και πρόσθεσαν πως η δύναμη που σήμερα μπορεί να εκφράσει αυτή την προοπτική είναι η ΔΗΜΑΡ.
Από την πλευρά του, ο κ. Κουβέλης καλωσορίζοντας του νέους συμμάχους του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την δυναμική που αναπτύσσεται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
Κανένα από τα μέλη της κίνησης δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΔΗΜΑΡ, αλλά θα την στηρίξουν στον εκλογικό της αγώνα.
Σύμφωνα με τον Γιάννη Νικολάου, ο κύκλος του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε και οι φιλελεύθερες πολιτικές των μονοδρόμων, που ακολούθησε, επί της ουσίας ακυρώνουν την ευρωπαϊκή προοπτική και κατακερματίζουν την κοινωνία.
Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστιες ευθύνες, καθώς μετακινήθηκε από αρχές του και την φυσιογνωμία του, πρόσθεσε ο κ. Νικολάου, και υπογράμμισε πως υπό το πρίσμα αυτό «επιδιώκουμε ο πολιτικός χώρος της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς να επανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία, τη λάμψη των ιδεών του, να προτείνει ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και καινοτόμες λύσεις για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς».
Ο Στέφανος Μανίκας τόνισε ότι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας προϋποθέτει αλλαγή αυτής της πολιτικής, καθώς -όπως είπε- αυτή η πολιτική που ακολουθείται σήμερα θα οδηγήσει τη χώρα εκτός ευρωζώνης. Αυτή η πολιτική πρέπει να αποδοκιμαστεί στις εκλογές ώστε να υπάρξει προοδευτική διέξοδος από την κρίση, σημείωσε ο κ. Μανίνας και πρόσθεσε πως αυτή τη δημοκρατική προσέγγιση εκφράζει η ΔΗΜΑΡ, η οποία πρέπει να ενισχυθεί για να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες και για τη χώρα και για τους πολίτες.
Σε σύντομη παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της νέας κίνησης να στηρίξει το κόμμα του, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός στην πορεία για την ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη χθεσινή απόφαση της Βουλής για τα οικονομικά των κομμάτων ο κ. Κουβέλης έκανε λόγο για απαράδεκτη ρύθμιση, δηλωτική του γεγονότος ότι «το σύστημα δεν βάζει μυαλό».
Στη Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία, εκτός του Στέφανου Μανίκα και Γιάννη Νικολάου, συμμετέχουν επίσης οι: Δασκαλάκης Δημήτρης, Καραγιαννάκης Κώστας, Κόκκας Βασίλης, Κρητικός Μανώλης, Μαλέσιος Βαγγέλης, Σκαρτσολιάς Τάκης, Σταυρακάκης Μηνάς.

Στο ΛΑΟΣ ο Κύρτσος


thumb
Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού τίθεται ο δημοσιογράφος Γιώργος Κύρτσος, ενώ αναλαμβάνει και τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Γ. Καρατζαφέρης.
Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που μία εξαιρετικά επιφανής προσωπικότητα θα συστρατευθεί μαζί μας, δήλωσε ο κ. Καρατζαφέρης υποδεχόμενος τον κ. Κύρτσο στο ΛΑ.Ο.Σ., ενώ από την πλευρά του ο εκδότης και δημοσιογράφος είπε πως αποδέχθηκε την πρόσκληση -που είναι ταυτόχρονα και πρόκληση- ενός ηγέτη που έχει προσφέρει πολλά στη χώρα.
toporntiki.gr

Καταρρέουν τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας


Ερώτηση
Προς τους αξιότιμους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Θέμα:             «Καταρρέουν τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας»
Όπως είναι γνωστό, μέχρι 1/1/2012 τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας είχαν συμβάσεις με τα Ταμεία που συγχωνεύτηκαν για να δημιουργηθεί ο ΕΟΠΥΥ (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ). Παρόλο που, με βάση τις κείμενες διατάξεις, τα Ταμεία υποχρεούνταν να καταβάλλουν τα οφειλόμενα εντός 45 ημερών, στα  Εργαστήρια  Φυσικοθεραπείας οφείλονται δαπάνες πολλών μηνών.  Σαν να μην έφτανε αυτό, από τον Ιανουάριο του 2012 που ξεκίνησε την λειτουργία του ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ στα συμβαλλόμενα με αυτόν Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, για τις νέες δαπάνες του 2012, γεγονός που κάνει την βιωσιμότητά τους παρά πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι πολλοί φυσικοθεραπευτές μη  μπορώντας να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις (ασφαλιστικά ταμεία, μισθοδοσία υπαλλήλων, λειτουργικά έξοδα, δάνεια), έχουν δανειστεί από τις τράπεζες με σημαντικά υψηλά επιτόκια. Η δε φημολογία για «κούρεμα» των οφειλομένων από την μεριά της πολιτείας έχει προκαλέσει τον πανικό σε όλο τον κλάδο.  Έτσι, εμφανώς απογοητευμένοι, οι επαγγελματίες του κλάδου, δηλώνουν σε όλους τους τόνους, ότι από τη στιγμή που δεν έχουν, εδώ και μήνες, καμία πηγή εσόδων, τα εργαστήριά τους βρίσκονται ένα βήμα πριν το «λουκέτο».
Επειδή, είναι προφανής η αναλγησία του κρατικού μηχανισμού, καθώς και ο εμπαιγμός των Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών από την Πολιτεία, ερωτώνται  οι κ.κ. Υπουργοί:
1.       Τι σκοπεύει να πράξουν οι αρμόδιοι, ώστε να πληρωθούν άμεσα οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1-1-2012 σε όλα τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας της χώρας;
2.       Πότε θα πληρωθούν οι συσσωρευμένες πολύμηνες οικονομικές εκκρεμότητες προς τα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας;
3.       Αληθεύει η φημολογία για «κούρεμα» των οφειλών από την μεριά της Πολιτείας, στις δαπάνες που έχουν γίνει στα Φυσικοθεραπευτήρια;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Αστέριος Γ. Ροντούλης

Έκτακτη γενική συνέλευση ΚΕΔΕ στις 23 Απριλίου για τα οικονομικά
Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των αιρετών της χώρας στις 23 Απριλίου, με μοναδικό θέμα τη δεινή οικονομική κατάσταση των δήμων λόγω των συνεχών και δραστικών μειώσεων των επιχορηγήσεων και την συνολική και πρωτοφανή υποβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  αποφάσισε να συγκαλέσει το Δ.Σ.της ΚΕΔΕ κατά τη συνεδρίασή του, τη  Δευτέρα 9 Απριλίου. Θα ακολουθήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.
Επίσης, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων προγραμματίζει να συναντήσει τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων πριν τις εκλογές προκειμένου να θέσει υπόψη τους τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι της χώρας και να τους ζητήσει να δεσμευτούν ότι στα εκλογικά τους προγράμματα θα πάρουν θέση για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα η ΚΕΔΕ θα ζητήσει συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και με αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να τους εκθέσει την δεινή κατάσταση που έχουν περιέλθει οι δήμοι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, επανήλθε για συζήτηση η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δήμοι. 
Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι οι συνεχείς μειώσεις στην επιχορήγηση των δήμων  για λειτουργικές δαπάνες οδηγούν σε πλήρη αδυναμία της λειτουργίας τους. Λίγες ημέρες πριν το Πάσχα και ακόμη δεν έχει καταβληθεί η μηνιαία δόση Μαρτίου, ενώ δεν είναι λίγοι οι δήμοι που αδυνατούν να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους. Ενώ, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, αν δεν καταβληθούν τα 300 εκ. ευρώ που είχε προσφάτως δεσμευτεί ο υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης, τον Μάιο οι δήμοι θα οδηγηθούν σε στάση πληρωμών.
Συνολικά οι μέχρι τώρα μειώσεις των ΚΑΠ σε σύγκριση με το 2009 έχουν φτάσει στο 50,26%. Ήτοι από 2.845 εκ. ευρώ το 2009, το 2012 – και  με τα μέχρι τώρα δεδομένα- προβλέπεται να προσγειωθούν στα 1.415 εκ. ευρώ.  Συνεχής είναι όμως η αφαίμαξη που γίνεται στους φετινούς ΚΑΠ προκειμένου να καλυφθούν μεταβιβάσεις πληρωμών από το 2011, που σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των δήμων, όπως για παράδειγμα οι δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών, για τα μισθώματα σχολικών μονάδων και για τα προνοιακά επιδόματα, οι οποίες ξεπερνούν τα 185 εκ. ευρώ συνολικά.
Ακόμη μεγαλύτερη υπήρξε η μείωση της ΣΑΤΑ –επιχορήγηση για επισκευές, συντηρήσεις και μικρές επενδύσεις – που είναι μείον 55% σε σχέση με το 2009, ήτοι από 847 εκ. ευρώ, φέτος προϋπολογίζεται στα 380 εκ. ευρώ.

Εκτός όμως των παραπάνω τεράστιων περικοπών, οι δήμοι έρχονται αντιμέτωποι και με συνεχείς ρυθμίσεις που πολλές φορές ψηφίζονται εν αγνοία τους, με αποτέλεσμα να ορθώνονται συνεχώς εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία τους.  
Με πρόσφατη ψηφισθείσα διάταξη, μεταξύ των άλλων και οι προσλήψεις εργατικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων πλέον για να προχωρήσουν, χρειάζονται έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, που σημαίνει καθυστέρηση, τουλάχιστον μηνών, μέχρι να γίνουν.  
Οι εξελίξεις αυτές, όπως υπογραμμίστηκε από όλους τους αιρετούς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης απαξιώνουν τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης, καταργούν το αυτοδιοίκητο του θεσμού και δυσκολεύουν την αντιμετώπιση εκ μέρους των δήμων των δύσκολων και περίπλοκων στις σημερινές συνθήκες κρίσης καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Απάντηση Σαχινίδη σε Ροντούλη για τα κτηνοτροφικά δάνειαΑρνητική απάντηση έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, στο  αίτημα για τριετές πάγωμα καταβολής των δόσεων και για μηδενισμό της προμήθειας του 2% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που ζητούσε, μετά από ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΛΑ.Ο.Σ. Αστέριος Ροντούλης, όσον αφορά  το ζήτημα των κτηνοτροφικών δανείων.
Το Υπουργείο Οικονομικών στην απάντηση του αναφέρει τα εξής «Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης της χώρας, για το έτος 2012 το όριο παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου είναι μηδενικό. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω τροποποίηση ήδη εκδοθέντων υπουργικών αποφάσεων παροχής εγγύησης, ούτε η εκ νέου ρύθμιση παλαιότερων δανείων για τα οποία έχει ήδη παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς θεωρούνται ότι αποτελούν νέες εγγυήσεις. Για τους λόγους αυτούς οι αιτούμενες τροποποιήσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού μηδενικής προμήθειας ασφαλείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή περί διαφορετικού καθορισμού του τρόπου αποπληρωμής των δανείων με τριετές πάγωμα καταβολής των δόσεων δεν είναι, στην παρούσα φάση, δυνατές».
Σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ο Λαρισαίος Βουλευτής τόνισε τα εξής:
«Iδού, μία ακόμα απόδειξη ότι έχουμε απολέσει την Εθνική μας κυριαρχία. Ο κύριος Υπουργός, με μόνη δικαιολογία τις απαγορεύσεις της τρόικας, απαντά στους κτηνοτρόφους της χώρας, τους ανθρώπους της παραγωγής και του μόχθου με ένα ξερό «όχι» σε οτιδήποτε θα μπορούσε να τους διευκολύνει, ώστε να επιβιώσουν σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία. 
Οι κτηνοτρόφοι πήραν τα άτοκα αυτά δάνεια για να μπορέσουν να ταΐσουν τα ζωντανά και κατ’ επέκταση, τις οικογένειές τους. Έρχεται τώρα το Υπουργείο Οικονομικών και μετατρέπει τα άτοκα δάνεια που έλαβαν, σε έντοκα. Τους βάζει επιπλέον ένα 2% επί των χρεών ως εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και τέλος δεν διαπραγματεύεται καθόλου το θέμα του τριετούς παγώματος των εν λόγω δανείων.
Ο Υπουργός των Οικονομικών θα έπρεπε να ξέρει, ότι σε μια τέτοιου μεγέθους απώλεια εθνικής κυριαρχίας, το να συμφωνείς είναι επιλογή. Το να διαφωνείς, όμως, είναι καθήκον»!

Επιχορηγήσεις (της ντροπής)...


Του Θανάση Νικολαΐδη  

ΨΑΧΝΑΜΕ κριτήρια
αποκλεισμού υποψηφίων της κοινοβουλευτικής έδρας. Περάσαμε από «τζάκια» που προωθούν τα παιδιά τους, προτείναμε (για αποκλεισμό) τους φυγόστρατους, σταθήκαμε στους αδιάφορους όταν η Ελλάδα ξεψυχούσε και, σήμερα, μας προέκυψαν και άλλοι. Αυτοί κι αυτές που βγαίνουν στα «παράθυρα» να…καθαρίσουν για ό,τι υπερψήφισαν (χθες) κι έχει να κάνει με...
το χρήμα. Ομαδικό και μπόλικο σε περίοδο κρίσης, χρήμα της ντροπής που το’ παν κρατική επιχορήγηση στα κόμματα.
ΤΟ απαίτησαν συνδέοντάς το
(παραπλανητικά) με προεκλογικό και με το σλόγκαν «χωρίς χρήμα εκλογές δεν γίνονται» κι ας είναι άλλο από εκείνο της τακτικής επιχορήγησης για «εκλογικές δαπάνες». Το ψήφισαν, θα το εισπράξουν κι από’ κει τι; Εξόφληση των χρωστούμενων στις τράπεζες και στους εργαζόμενους; Στο ΙΚΑ και στη ΔΕΗ;
ΚΑΤΙ ξέρουμε
για τη δίψα τους στο βουλευτιλίκι, την προσδοκία τους να ορκιστούν υπουργοί και τη λατρεία τους στον…λαό που τον διακονούν με αυταπάρνηση. Τον τσακίζει η κρίση, τον αρμέγουν οι παραπάνω και το δούλεμα, κοινοβουλευτικό και «δημοκρατικό», πάει σύννεφο. Κι αν θέλεις δείγμα ξεδιαντροπιάς, δες τα 7-8 εκατομμύρια που επιχορηγούνται τα κόμματα για «ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς»-ποιος ξέρει πού αναπαύεται.
ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ για το παραδάκι
, αλλά δεν βιάζεται κανένας τους/καμιά να βγάλει άκρη με το γνωστής προελεύσεως και αγνώστου προορισμού χρήμα του τ. «στρατηγού» (του σημιτικού ΠΑΣΟΚ) ή να μας δώσει λογαριασμό για το Νεοδημοκρατικό και την «τοποθέτησή» του. Συνεδριάζουν για τα κομματικά οικονομικά τους, στη βουλή, και η μισή ντροπή δική τους, αλλά δεν δίνουν πεντάρα για τους πενόμενους της κρίσης, τους νηστικούς των συσσιτίων και αγωνιώντες για τα διαμαρτυρημένα γραμμάτια. Και βγαίνουν στο «γυαλί» ξεδιάντροπα κύριοι και κυρίες τύπου Δένδια και Χριστοφιλοπούλου, λες και απευθύνονται σε κρετίνους.
ΞΑΝΑΠΑΜΕ, λοιπόν
στα κριτήρια απόρριψης και είναι σαφή. Τον/την ακούς να ρητορεύει για το δίκαιο των επιχορηγήσεων, με αναφορές ακόμα και στο σύνταγμα; Τον ξεγράφεις απ’ τη λίστα. Τον/την είδες να παραιτείται ΤΩΡΑ; Πονηρέψου και περίμενε μελλοντικές κινήσεις του ύπουλες, δαπανηρές (για τον φορολογούμενο), προσοδοφόρες για τον ίδιο.
ΤΟΥΣ γυρίζεις την πλάτη
, απορρίπτεις τα παραμύθια τους, ξεκολλάς τους γυμνοσάλιαγκες σκαρφαλωμένους στον τοίχο, παίρνουν το μήνυμα και αποχωρούν, πριν μπουν στον κόπο. Επιχορήγησε με μαύρο τους θρασείς και τολμητίες που δεν το βάζουν κάτω. Κατάστησέ τους ανενεργούς, για να παρακολουθούν το «παιχνίδι» απ’ την τηλεόραση.

Παραιτήθηκε η Γραμματέας της Νομαρχιακής του Πασόκ Σάμου κ.Αθηνά Τσεσμελή

Την παραίτηση της υπέβαλε η Γραμματέας της Νομαρχιακής του Πασόκ Σάμου κ.Αθηνά Τσεσμελή.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της πριν από λίγο μας είπε ότι η παραίτηση της έγινε για αυστηρά προσωπικους λόγους και σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελε να συσχετισθεί με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
Η κ.Τσεσμελή είχε αναλάβει τα καθήκοντα της πριν λίγες ημέρες με ομόφωνη απόφαση των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ στη Σάμο

«Παρών» στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δηλώνει ο Πυθαγόρας Βαρδίκος

 
 Διέψευσε δήλωση περί του αντιθέτου
Ο Πυθαγόρας Βαρδίκος
Ο Πυθαγόρας Βαρδίκος   (Φωτογραφία:  Eurokinissi )
«Παρών» στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δηλώνει ο βουλευτής Σάμου του ΠΑΣΟΚ Πυθαγόρας Βαρδίκος, διαψεύδοντας ότι υπάρχει δήλωσή του σύμφωνα με την οποία δεν θα είναι υποψήφιος.

Ο κ. Βαρδίκος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έκανε λόγο για παρερμηνεία της ομιλίας του στη Βουλή το βράδυ της Μ.Δευτέρας, διευκρινίζοντας ότι ήταν η τελευταία ομιλία του στην παρούσα Βουλή.

Συγκεκριμένα το επίμαχο σημείο της ομιλίας του που σύμφωνα με τον βουλευτή παρερμηνεύτηκε είναι το εξής:

«Επειδή μπορεί η Βουλή αυτή να κλείσει αύριο, η σημερινή ομιλία μου θα είναι η τελευταία γι' αυτή τη Βουλή. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγνώμη από όσους με τις αποφάσεις μου έβλαψα. Το έπραξα όμως με πλήρη συνείδηση ότι έτσι αποφεύγονται τα πολύ χειρότερα. Έτσι μένουμε όρθιοι».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμη ένας βουλευτής ΠΑΣΟΚ αποσύρεται...


"Είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι στην έδρα"
Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ....
Ιωαννίνων, Βαγγέλης Αργύρης. Καλώντας, ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, στο βήμα επί του νομοσχεδίου για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ο κ. Αργύρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «θα θυμάμαι ότι είστε η τελευταία που έδωσα το λόγο ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι στην έδρα». Πριν λάβει το λόγο η ομιλήτρια ρώτησε τον κ. Αργύρη «δηλαδή δεν θα είστε υποψήφιος;» και εκείνος απάντησε: «Ναι, δεν θα είμαι υποψήφιος».

Aυτό θα είναι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Σάμο; ΚΛΕΙΔΩΣΕ;

ΒΑΡΔΙΚΟΣ - ΠΑΡΙΑΝΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
Με νεότερες πληροφορίες που παίρνουμε από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, οι διεργασίες στον χώρο του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ έντονες τις τελευτάιες ημέρες, αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο ο σοσιαλιστικός νεοφιλελεύθερος αυτός χώρος, να μπορέσει να δημιουργήσει ε΄να δυνατό ψηφοδέλτιο και εδώ στον νομό!
Μετά και την οριστική (παραδοσιακά) συμμετοχή του Βουλευτή Πυθαγόρα Βαρδίκου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου (άσχετα αν αργά χθες το απόγευμα κάποιες δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν) ως ενός εκ των τριών υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ στο νομό...από εκεί και πέρα το χάος!
Όπως έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα για τον πολιτικό αυτό χώρο είναι εξαιρετικά μεγάλο και το κλίμα πολύ αρνητικό ως προς την επιθυμία κάποιων να βρίσκονται δίπλα από τον Βουλευτή του... "ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ''
Στην Ιπποκράτους δεν ασχολούνται μέχρι τώρα ιδιαίτερα και το βάρος της συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου έχει πέσει όλο επάνω στον Βουλευτή που προσπαθεί να προσσεγγίσει διάφορα στελέχη που πιστεύει ότι μπορούν να βοηθήσουν την παράταξη αλλά και φυσικά να μην δημιουργήσουν και πρόβλημα στον ίδιο, αφού μια πιθανή  δική του 2η ή 3η θέση στο ψηφοδέλτιο, θα είναι και μια παταγώδη προσωπική αποτυχία!
Έτσι το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο με αποτέλεσμα τις τελευταίες ώρες να αρχίσει να πλησιάζει και ανθρώπους ακόμη και ''έξω'' από το νέο αυτό ΠΑΣΟΚ!
Όπως λένε οι πληροφορίες μας ειναι πολύ πιθανόν και αυτή την ώρα να έχει ''κλειδώσει'' το ψηφοδέλτιο αφού οι άλλες 2 θέσεις έχουν ως δεδομένη την αποδοχή του Αντιδημάρχου Σάμου κ. Πέτρου Παριανού και απομένει το ΝΑΙ του μέλους της ''ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ''  κ. Γιάννη Παλαιοκαστρίτη που έχει δεχτεί πρόταση από τον κ. Βαρδίκο.
Εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κ. Παλιοκαστρίτη όπου μας επιβεβαίωσε την πληροφορία που είχαμε και όπως μας δήλωσε ούτε αρνήθηκε, αλλά ούτε και δέχτηκε την πρόταση!
Δήλωσε ότι το σκέφτεται σοβαρά, από το γεγονός και μόνο ότι σαν ''νέο αίμα'' έχει την επιθυμία να προσφέρει στον χώρο...
 ΣΑΜΙΑΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΒΑΡΔΙΚΟΣ - ΠΑΡΙΑΝΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ;
Με νεότερες πληροφορίες που παίρνουμε από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, οι διεργασίες στον χώρο του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ έντονες τις τελευταίες ημέρες, αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο ο σοσιαλιστικός νεοφιλελεύθερος αυτός χώρος, να μπορέσει να δημιουργήσει ε΄να δυνατό ψηφοδέλτιο και εδώ στον νομό!
Μετά και την οριστική (παραδοσιακά) συμμετοχή του Βουλευτή Πυθαγόρα Βαρδίκου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου (άσχετα αν αργά χθες το απόγευμα κάποιες δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν) ως ενός εκ των τριών υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ στο νομό...από εκεί και πέρα το χάος!
Όπως έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα για τον πολιτικό αυτό χώρο είναι εξαιρετικά μεγάλο και το κλίμα πολύ αρνητικό ως προς την επιθυμία κάποιων να βρίσκονται δίπλα από τον Βουλευτή του... "ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ''
Στην Ιπποκράτους δεν ασχολούνται μέχρι τώρα ιδιαίτερα και το βάρος της συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου έχει πέσει όλο επάνω στον Βουλευτή που προσπαθεί να προσεγγίσει διάφορα στελέχη που πιστεύει ότι μπορούν να βοηθήσουν την παράταξη αλλά και φυσικά να μην δημιουργήσουν και πρόβλημα στον ίδιο, αφού μια πιθανή  δική του 2η ή 3η θέση στο ψηφοδέλτιο, θα είναι και μια παταγώδη προσωπική αποτυχία!
Έτσι το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο με αποτέλεσμα τις τελευταίες ώρες να αρχίσει να πλησιάζει και ανθρώπους ακόμη και ''έξω'' από το νέο αυτό ΠΑΣΟΚ!
Όπως λένε οι πληροφορίες μας είναι πολύ πιθανόν και αυτή την ώρα να έχει ''κλειδώσει'' το ψηφοδέλτιο αφού οι άλλες 2 θέσεις έχουν ως δεδομένη την αποδοχή του Αντιδημάρχου Σάμου κ. Πέτρου Παριανού και απομένει το ΝΑΙ του μέλους της ''ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ''  κ. Γιάννη Παλαιοκαστρίτη που έχει δεχτεί πρόταση από τον κ. Βαρδίκο.
Εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κ. Παλαιοκαστρίτη όπου μας επιβεβαίωσε την πληροφορία που είχαμε και όπως μας δήλωσε ούτε αρνήθηκε, αλλά ούτε και δέχτηκε την πρόταση!
Δήλωσε ότι το σκέφτεται σοβαρά, από το γεγονός και μόνο ότι σαν ''νέο αίμα'' έχει την επιθυμία να προσφέρει στον χώρο... 

ΣΧΟΛΙΑ
 #6 ΚΟΣΤΑς 10-04-2012 09:03
ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟ ΤΑΡΑΚΟΥΛΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΜΟ!!!ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΑΠΗ ΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΣ!!!!!
Παράθεση
 

 #5 letta 10-04-2012 08:17
xaxaxaxaxaxaxax axaxa tora to eida kaleeeeee...xaxaxaxaxaxaxa o parianos paei gia voleutis? xaxaxaxaxaxaxax axaxa...se kalo mas!
+1 #4 DEMIS 10-04-2012 08:14
H YPOTEINOUSA STHRIZEI PALIOKASTRITH
Παράθεση
0 #3 ΓΙΩΡΓΙΣ 10-04-2012 07:50
ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΓΙΑΝΑΚΙ. ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΑΙΣ ΓΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΙΘΙΣΗ ΕΠΗΤΕΛΟΣ ΝΑ ΒΓΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΩΤΑΔΕΙ ΣΤΟ ΦΟΣ ΤΟ ΑΛΙΘΙΝΩ..
ΘΑ ΒΓΑΖΙ ΚΑΙ ΦΟΤΟΓΡΑΦΗΑΙΣ ΤΟ ΞΕΝΙΑ..
Παράθεση
-2 #2 gianna 10-04-2012 07:44
μπραβο γιανακη μετα απο τοσα δειγματα γραφης στο εργασιακο σου σαν γνησιος δουλευταρας και στην κοινωνια μεσω του κομματος του υβριστων πασοκ, απεδειξες ποσο μα....ες ειναι ολοι τους. εμ τους ξεφτιλιζεις εμ σου κανουν προτασεις συμπεθερικου τυπου... προχωρα σε στηριζει η κοινωνια.. το μελλον της σαμου επαφιεται σε φελους σαν και σενα....
Παράθεση
+2 #1 kostas 10-04-2012 05:32
xestikame kai h BARKA GERNH MAYRO SE OLOYS!!!!