15 Φεβρουαρίου 2010

Κυρία Ξενογιαννακοπούλου ποια συμφέροντα φρενάρουν τη κατάθεση τροπολογίας τόσο καιρό για τους Γενετιστές;


Γιατί στο Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2009 δεν συμπεριλαμβάνονται και οι Γενετιστές;

Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Γενετικής – Προσόντα των Γενετιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8.12.2006
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 2 της 204ης

Ολομ./21.9.2006


Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Γενετικής – Προσόντα
των Γενετιστών»


Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στην 204η Συνεδρίασή της στις 21.9.2006, έχουσα υπόψη:
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ.67247/24.6.2005 Υπουργική Απόφαση με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή για τους «όρους και τις προϋποθέσεις των Κέντρων Γενετικής» με έργο την γνωμοδότηση στο ΚΕ.Σ.Υ. για:
1) την οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Γενετικής (όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές λειτουργίας, τεχνικό εξοπλισμό, επιστημονική διασύνδεση με νοσοκομεία κλπ)
2) τα προσόντα των Γενετιστών και
3) κάθε άλλο θέμα που θα παραπέμπεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
β) τα Πρακτικά της 7ης/23.6.2006 Συνεδρίασης της ανωτέρω Επιτροπής όπου αποτυπώνεται το τελικό πόρισμα της σχετικά με τα Κέντρα Γενετικής και τα προσόντα των γενετιστών και
γ) την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.,
συνεκτιμώντας τ’ ανωτέρω αποφάσισε και υποβάλλει με την παρούσα προτάσεις για τα Κέντρα Γενετικής και τα προσόντα των Γενετιστών, ως ακολούθως:
Μετά από μελέτη προϋπαρχουσών Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. και άλλων σχετικών εγγράφων του ΚΕΣΥ από το 1985 έως σήμερα, της υπάρχουσας διεθνούς πρακτικής, ιδιαίτερα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ΗΠΑ, τών «Οδηγών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων» (όπου υπάρχουν), της υπάρχουσας κατάστασης στη χώρα μας καθώς και των προτάσεων του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος (ΣΙΓΕ), πρόκυψε ότι:
1) Υπάρχουν επί μέρους διαφορές από χώρα σε χώρα, γεγονός που αντανακλά αφ’ ενός μεν ότι η Ιατρική Γενετική είναι σχετικά νέα επιστήμη, αφ’ ετέρου δε την ραγδαία εξέλιξη της.
2) Παρά τις διαφορές υπάρχει κοινή συνισταμένη, η οποία αναλύεται στις εξής συνιστώσες:
Α. Σε όλα τα κράτη τα ζητήματα της Ιατρικής Γενετικής είναι νομοθετικά ρυθμισμένα.
Β. Σε όλα τα κράτη την Ιατρική Γενετική καλύπτουν δύο βασικές κατηγορίες επιστημόνων, Ιατροί και μη Ιατροί επιστήμονες (Βιολόγοι, Βιοχημικοί και Φαρμακοποιοί). Το παρασκευαστικό μέρος καλύπτουν τεχνολόγοι. Οι Ιατροί έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τόσο το κλινικό, όσο και το εργαστηριακό μέρος, οι υπόλοιποι επιστήμονες μόνον το εργαστηριακό.
Γ. Οι Ιατροί και λοιποί επιστήμονες μπορούν να ασκήσουν τη Ιατρική Γενετική μετά από την απόκτηση σχετικής ειδικότητας (στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών) ή μετά από μετεκπαίδευση και σχετική εμπειρία.
Από την μελέτη των ανωτέρω η Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. κατέληξε στα εξής:
Ι. Υπάρχει ανάγκη άμεσης νομοθετικής διευθέτησης της υπάρχουσας κατάστασης όχι μόνον των κέντρων Γενετικής, αλλά και κάθε λειτουργικής οντότητας η οποία παρέχει γενετικές υπηρεσίες στον τομέα της Υγείας τόσον του Δημόσιου, όσον και του ιδιωτικού τομέα.
ΙΙ. Τα προσόντα των γενετιστών στην Υγεία μπορούν να ορισθούν και να παρασχεθούν μέσα από την καθιέρωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης Ιατρικής Γενετικής και άμεσα νομοθετικά να περιγραφούν με μεταβατικές διατάξεις οι οποίες θα καλύψουν νομοθετικά την υπάρχουσα κατάσταση και το κενό μέχρι την καθιέρωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης και τους πρώτους κατόχους της .
Συγκεκριμένα:

Ι. Κέντρα Γενετικής
Αν και η υπουργική απόφαση που καθόριζε το έργο της ανωτέρω Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αναφέρετο μόνον στα Κέντρα Γενετικής, κρίθηκε σκόπιμο για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ζητήματος, ώστε να αποφευχθούν κενά και να δημιουργηθούν συγχύσεις,, στο πόρισμα να περιλαμβάνεται το σύνολο των υφισταμένων λειτουργικών οντοτήτων, ανεξαρτήτως πως αυτοαποκαλούνται (Κέντρα, Ινστιτούτα, Τμήματα, Εργαστήρια, Μονάδες κλπ), που παρέχουν υπηρεσίες γενετικής στον τομέα της Υγείας.. Το πόρισμα αυτό έχει ως ακολούθως:
Λειτουργικές Οντότητες Ιατρικής Γενετικής
Η οντότητα (ανθρώπινο δυναμικό, χώρος, τεχνικός εξοπλισμός και λειτουργία) η οποία παρέχει υπηρεσίες γενετικής στον τομέα της Υγείας με κύριο έργο τη διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη και θεραπεία των γενετικών νόσων καθώς επίσης και την παροχή γενετικών συμβουλών από τούδε και εφεξής αποκαλείται Λειτουργική Οντότητα Ιατρικής Γενετικής.
Οι λειτουργικές οντότητες ιατρικής γενετικής μπορούν να διακριθούν και διαβαθμισθούν ως ακολούθως: i. Κέντρα Γενετικής, ii. Τμήματα γενετικής, iii. Μονάδες Γενετικής.
i. Το Κέντρο της Γενετικής περιλαμβάνει απαραιτήτως τη σφαιρικότερη αντιμετώπιση ολοκλήρου του αντικειμένου της Ιατρικής Γενετικής, δηλαδή περιλαμβάνει τη μονάδα κλινικής γενετικής και τον εργαστηριακό τομέα με τις μονάδες Μοριακής Γενετικής, Κυτταρογενετικής, Μοριακής Κυτταρογενετικής, και Βιοχημικής Γενετικής τουλάχιστον και μπορεί να αντιμετωπίζει ολόκληρο το φάσμα των γενετικών νόσων. Τα Κέντρα Γενετικής λειτουργούν στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, τριτοβάθμιων νοσοκομείων του ΕΣΥ ή αντιστοίχων θεραπευτηρίων–κλινικών του Ιδιωτικού τομέα και εκτός της παροχής υπηρεσιών έχουν ως βασικό μέλημα την εκπαίδευση του προσωπικού τους και την έρευνα.
Σε εξειδικευμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία δύνανται να λειτουργήσουν Κέντρα Γενετικής ασχολούμενα αποκλειστικά και μόνον με το συγκεκριμένο ειδικό αντικείμενο του χαρακτήρα του νοσοκομείου. Ειδικά για τα κέντρα του Ιδιωτικού τομέα απαιτείται έγκριση λειτουργίας από ειδική επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ..
ii. Τα τμήματα της γενετικής περιλαμβάνουν δύο τουλάχιστον μονάδες και
iii. Τέλος οι μονάδες περιέχουν μια μόνο κατεύθυνση πχ. κλινική γενετική ή ένα αντικείμενο της εργαστηριακής γενετικής πχ. Κυτταρογενετική ή Μοριακή γενετική κοκ. Τα τμήματα και οι μονάδες δύνανται να λειτουργούν σε τριτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια – Κλινικές. Τα τμήματα ή μονάδες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οφείλουν αποδεδειγμένα να συνεργάζονται με κλινικό γενετιστή.
Εξυπακούεται ότι τα Κέντρα Γενετικής, καθώς επίσης τα τμήματα και οι μονάδες θα πρέπει να στελεχώνονται με ιατρικούς γενετιστές ανάλογης εξειδίκευσης.
Για τον τεχνικό εξοπλισμό κρίθηκε ότι, επειδή αυτός εξαρτάται από το είδος του εργαστηρίου κάθε λειτουργικής οντότητας, είναι απαραίτητο πρώτα να γίνει αποδεκτός ο καθορισμός τους και ανάλογα με αυτόν σε επόμενη φάση θα είναι εφικτή η περιγραφή του.

ΙΙ. Προσόντα των Γενετιστών
Είναι φανερό ότι η λειτουργία των ανωτέρω είναι ανέφικτη χωρίς τον καθορισμό των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού. Η ολοκληρωμένη και με προοπτική στο μέλλον λύση είναι η δημιουργία ειδικότητας ή εξειδίκευσης Ιατρικής Γενετικής.
Μέχρις ότου όμως το ζήτημα αυτό διευθετηθεί και υπάρξουν κάτοχοι θεσμοθετημένης ειδικότητας ή εξειδίκευσης, μία άμεση λύση είναι η δημιουργία μεταβατικών νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες κατατίθενται ως ακολούθως:
Μεταβατικές Διατάξεις Προσόντων Γενετιστών
Με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, όσοι επιστήμονες με πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, και Χημείας εργάζονται ήδη ή εργάσθηκαν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ή νοσοκομειακά τμήματα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εργασίας ως Ιατρικοί Γενετιστές στις προαναφερόμενες Λειτουργικές Οντότητες Ιατρικής Γενετικής μετά από θετική κρίση των δικαιολογητικών τους από Ειδική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. για την αναγνώριση προσόντων Ιατρικού Γενετιστή, εφ όσον διαθέτουν:
α) Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευση σε τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου του ΕΣΥ.
β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσίας.
γ) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 6 επιπλέον έτη προϋπηρεσίας.
δ) Τίτλο Καθηγητή στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και 3 έτη προϋπηρεσίας.
ε) Αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση, στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής της Αλλοδαπής.
Η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπ’ όψη κατ’ εξαίρεση και από λειτουργικές οντότητες του Ιδιωτικού τομέα εφ’ όσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο.
Οι μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζουν όχι μόνο την κατάσταση μέχρι τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αλλά λαμβάνουν υπ’ όψη τους και το χρονικό διάστημα μέχρι την ρύθμιση σύστασης και απονομής ειδικότητας ή εξειδίκευσης. Σε όσους δεν διαθέτουν τα πλήρη προσόντα κατά την περίοδο στην οποία θα δοθεί ειδικότητα ή εξειδίκευση παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μέσα σε 5 έτη.
Για την υλοποίηση των μεταβατικών διατάξεων και συγκεκριμένα τον έλεγχο της εφαρμογής των κριτηρίων και των πιστοποιητικών προτείνεται να ορισθεί Επιτροπή Διατάξεων Προσόντων Ιατρικών Γενετιστών.

Εσωτερική Διανομή Για το ΚΕ.Σ.Υ.
1) Γραφείο Υπουργού Υγείας Ο Πρόεδρος
και Κοιν. Αλληλεγγύης
2) Γραφείο Υφυπουργού Υγείας Κυριάκος Στριγγάρης
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υγείας

Αποδέκτες προς ενέργεια
1) Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
2) Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
3) Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Παρέμβαση του ΣΙΓΕ στον Υφυπουργό Υγείας

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΓΕ συνάντησε τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Παπαγεωργίου στις 21 Οκτωβρίου και του επέδωσε το παρακάτω κείμενο σχετικά με τη Θεσμοθέτηση των Υπηρεσιών Γενετικής.
Αθήνα 23η Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΣ : Υφυπουργό Υγείας
κο Παπαγεωργίου

ΘΕΜΑ : Θεσμοθέτηση Υπηρεσιών Γενετικής


Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,
Με το παρόν έγγραφο και με αφορμή την συνάντησή μας την 21η Οκτωβρίου, καταθέτουμε τα όσα σας είχαμε υποσχεθεί στο θέμα του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιών ιατρικής γενετικής στην χώρα μας.
Όπως σας αναφέραμε και προφορικά είμαστε πλέον η μόνη χώρα (στην διευρυμένη ΕΕ) που στερείται θεσμικού πλαισίου (συναπτόμενο αρ. 1), παρά το γεγονός ότι η χώρα μας ήταν πρωτοπόρα στην εφαρμογή της ιατρικής γενετικής με ορατά και άμεσα αποτελέσματα για κάθε έλληνα πολίτη.
Δεδομένης της εκθετικής ανάπτυξης των υπηρεσιών γενετικής, της διασύνδεσής της με κάθε νόσημα αλλά και της σημαντικότητας των γενετικών εξετάσεων για την πρόληψη, την διάγνωση αλλά και την θεραπεία νοσημάτων του ανθρώπου, η παράταση του θεσμικού κενού συνιστά ατόπημα της χώρας μας με άμεσες επιπτώσεις στον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την οικονομία της υγείας!
Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση θεσμοθέτηση του Εργαστηριακού και Κλινικού Γενετιστή, όπως και του Γενετιστή Συμβουλευτή σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις των επιτροπών Γενετικής τoυ ΚΕΣΥ (συναπτόμενο 2), την απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ (συναπτόμενο 3) και τις προτάσεις του ΣΙΓΕ.
Με βάση τα παραπάνω αλλά και την θετική σας πρόθεση –όπως μας δηλώσατε προφορικά στην συνάντησή μας- στην επίλυση του θεσμικού κενού για τις υπηρεσίες γενετικής, θα πρέπει άμεσα:
Α) Με βάση τις ομόφωνες μεταβατικές διατάξεις των εισηγήσεων να κριθούν και να αναγνωριστούν οι πρώτοι Γενετιστές που λειτουργούν ήδη στις υπηρεσίες Ιατρικής Γενετικής στην χώρα μας.
Β) Να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο έναρξης ειδικότητας για τον Κλινικό και Εργαστηριακό Γενετιστή για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10.
Αναμένοντας την απάντησή σας, ο Σύνδεσμός μας -που περιλαμβάνει το σύνολο των επιστημόνων που μετέχουν στις υπηρεσίες γενετικής της χώρας μας- είναι στην διάθεσή του υπουργείου σας για κάθε δυνατή συμβολή μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Στην Κένυα, 15-2-1999 παραδόθηκε στους Τούρκους ο Οτσαλάν

Οι Ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες!...Του Καθηγητή
Γιώργου Πιπερόπουλου

Όταν βγάλουμε τα κομματικά γυαλιά που μας μάθανε να φοράμε, ξεπερνώντας πράσινο, μπλε, κόκκινο και τον αχταρμά χρωμάτων τότε μόνο θα... ξυπνήσουμε, πριν πολύ είναι αργά!
Τη μοναδική ηλιαχτίδα φωτός στο φιάσκο Οτσαλάν θα τη βρούμε στις καρδιές όλων των Ελλήνων που και στις πιό δύσκολες στιγμές της ιστορικής μας πορείας στο χρόνο κρατάμε μέσα μας αιώνια-άσβεστη- τη σπίθα της λευτεριάς...
Σήμερα κυβερνά μία γενιά που γαλουχήθηκε με την εντυπωσιακή αντίφαση όπου ο Μεταξάς, αρχηγός της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου χωρίς να είναι ο....” νόμιμος ηγέτης”, κατάφερε να συντάξει πίσω του ΟΛΕΣ τις πλατειές λαϊκές μάζες βροντοφωνάζοντας στον Ιταλό το ιστορικό ΟΧΙ!...
Αν πράγματι “εμπειρίες δεν είναι αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά αυτά που εμείς κάνουμε με όσα μας συμβαίνουν...” όπως έγραψε εύστοχα ο Αλντους Χάξλεη, τότε τι νόημα θα έχει εφεξής για τα παιδιά που εμείς φέραμε στον κόσμο το ρητό του Ουίνστον Τσώρτσιλ, του βρετανού πολιτικού που περιποιήθηκε τιμή στον ελληνικό λαό δηλώνοντας μετά το έπος του 1940 ότι από εδώ και εμπρός ”... δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν...Έλληνες!”
Λόγια ιστορικής σημασίας και διαχρονικής συνέπειας, ή φτηνά λογοπαίγνια χαμηλού επιπέδου διπλωματικών δημοσίων σχέσεων για να απαλύνουν τον θάνατο και τις κακουχίες του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ λαού που είπε ΟΧΙ στον Άξονα ενώ οι Γάλλοι ρώταγαν «πουρκουά», οι Εγγλέζοι έτρεχαν στα καταφύγια του Λονδίνου και οι ΤΟΥΡΚΟΙ σήκωναν τις μπάρες των συνόρων λέγοντας «Χός γκελντίν Αφέντημ… περάστε!»
Άπο είναι το ψευδώνυμο του λησμονημένου στη φυλακή Κούρδου ηγέτη Οτσαλάν, που σε ανύποπτη στιγμή είχε δηλώσει, ελληνοπρεπώς, «Είτε αγωνίζεσαι, και νικάς και έτσι επιβιώνεις, είτε χάνεις και τότε πεθαίνεις έντιμα...»
Να του είχαμε συμπαρασταθεί ΕΠΡΕΠΕ στις δύσκολες στιγμές του ΟΛΟΙ οι Έλληνες δικαιώνοντας τη δικιά μας θέση στο πανανθρώπινο Πάνθεο Ηρώων που ακόμη και σήμερα, εποχή του άκρατου κυνισμού, θα επιλέγαμε να πέφταμε για τη Λευτεριά κόντρα στον κ Πάγκαλο, τον κ Σημίτη και άλλους πολιτικούς άνδρες εκείνης της εποχής ....

Ξεπεράσαμε τις 200.000 επισκέψεις στο aegaio.blogspot.com


Η Φωτό Μου
aegaio.blogspot.com


LIVE...


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Free Hit Counters


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ... στην
"Σαμιακή ΓΝΩΜΗ"
επικοινωνία με το 698.70.97000 ή 22730.87235 ή
samiakignomi@yahoo.gr

Μια όμορφη αποκριάτικη νότα στο ΒαθύΜια όμορφη αποκριάτικη νότα στο Βαθύ
Πρωινό ξεφάντωμα ,με τους μικρούς να διασκεδάζουν χορεύοντας με μουσική λάτιν σε αποκριάτικους ρυθμούς καθώς οι κλόουν ασταμάτητα χόρευαν και τραγουδούσαν μαζί με παιδιά που και αυτά ήταν μασκαρεμένα όπως το απαιτούσε η ημέρα.

Bookmark and Share

Ο Βούλευτής Επικρατείας του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Ιωάν. Κοραντής στην Σάμο

Μια πολύ σημαντική επίσκεψη δέχθηκε ο Νομός μας την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, με την παρουσία του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γιάννη Κοραντή και πρώην Πρεσβευτή μας στην Τουρκία, αλλά και αρχηγό για πολλά χρόνια της Ε.Υ.Π.
Σκοπός της επίσκεψης του βουλευτή ήταν η ομιλία που θα πραγματοποιούσε στο θέμα που έχει αναδείξει ο ΛΑ.Ο.Σ. του δημοψηφίσματος για τους μετανάστες, αλλά και την παραχώρηση της Ιθαγένειας που προωθεί η κυβέρνηση.
Ο κ. Κοραντής έφτασε στη Σάμο νωρίς το πρωί και συνοδευόμενος από τον κ.Άκη Τσιάπη (Περιφερειάρχη νήσων του κόμματος) και τους πολιτευτές του κόμματος στον Νομό κ.κ.Γιώργο Αβραμίδη και Λευτέρη Κανάγιο (Ικαρία) συναντήθηκε πρώτα με τον αστυνομικό υποδιευθυντή Σάμου κ. Γιωτέλη Δημήτριο και ενημερώθηκε για τα προβλήματα της αστυνομίας με τις ελλείψεις των οργανικών θέσεων της διεύθυνσης, τις δυσκολίες και στον φόρτο εργασίας από την λαθρομετανάστευση και την έλλειψη αρμοδιοτήτων στο κέντρο λαθρομεταναστών κ.α.
Αμέσως μετά επισκέφθηκε την Νομαρχία Σάμου και συναντήθηκε με τον Νομάρχη Σάμου κ. Μαν. Κάρλα και τον αντινομάρχη κ. Στέλ. Θάνο και αντάλλαξαν απόψεις για το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, το σχέδιο "Καλλικράτης" και άλλα θέματα.
Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Βαθέος κ. Φίλιππο Πετρούσκα στο δημαρχείο της πόλης σε ένα πολύ καλό κλίμα και αποδέχτηκε με πολύ ευχαρίστηση την πρόταση του δημάρχου, για να συνεδριάζουν στην Βουλή των Σαμίων κάποιες επιτροπές της Βουλής.
Ένα θέμα που είχε ξεκινήσει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Σιούφας αλλά δεν προχώρησε και έτσι ο κ. Κοραντής δεσμεύτηκε να το ζητήσει από τον σημερινό πρόεδρο κ. Πετσάλνικο, με την ευκαιρία της συμμετοχής του στην επιτροπή για θέματα εθνικής άμυνας.
Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΛΑ.Ο.Σ. στη συνέχεια πραγματοποίησε επίσκεψη στο Λιμεναρχείο Σάμου, είχε επαφή με τον Υπολιμενάρχη, υποπλοίαρχο κ. Ανδρ. Κελεπούρη και ενημερώθηκε για τις σοβαρές ελλείψεις που έχει το Λιμενικό Σώμα στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, αλλά και σε διάφορα άλλα θέματα.
Αρκετά ικανοποιημένος έμεινε ο κ. Κοραντής από την επόμενη συνάντησή του με τον Ταξίαρχο και Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ κ. Χρ. Μανωλά και στάθηκε στο σθένος και στην περηφάνια των στρατιωτών ενώ είχε μακροσκελή ανταλλαγή απόψεων μαζί του.
Ο κ. ταξίαρχος έδωσε αναμνηστικά δώρα στον Βουλευτή και τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του.
Στις 3 το μεσημέρι στο Ξενοδοχείο "Aiolis" ο Βουλευτής κ. Κοραντής πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους των τοπικών Μ.Μ.Ε. του νομού και στη συνέχεια μαζί με τους φίλους και τα μέλη του κόμματος έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ακολούθησε η συζήτηση και οι θέσεις του κόμματος για την επιθυμία της κυβέρνησης να περάσει το νομοσχέδιο για την ψήφο των μεταναστών και την παροχή ιθαγένειας στεκόμενος στην επικινδυνότητα αυτής της πολιτικής.
Ο κ. Κοραντής αναχώρησε το απόγευμα από το νησί, δηλώνοντας πάρα πολύ ικανοποιημένος, ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον πολιτευτή του ΛΑ.Ο.Σ. και υποψήφιο στις εκλογές κ. Γιώργο Αβραμίδη για την άψογη οργάνωση της επίσκεψης του.
Ο κ. Βουλευτής με τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Σάμου κ.Δημ. Γιωτέλλη

Με τον Νομάρχη Σάμου κ. Μαν. Κάρλα και τον Γιωρ. ΑβραμίδηΟ κ. Κοραντής και ο κ. Αβραμίδης συνομιλούν στην Νομαρχία με τον κ. Κάρλα και τον κ. Στ. Θάνο (αντινομάρχη)


Με τον Δήμαρχο Βαθέος κ. Φίλιππο Πετρούσκα

Ο κ. Λευτ. Κανάγιος, ο κ. Κοραντής, ο κ. Πετρούσκας και ο κ. Αβραμίδης

Ο Βουλευτής στο Λιμεναρχείο Σάμου συνομίλησε με τον Υπολιμενάρχη,
υποπλοίαρχο κ. Ανδρ. ΚελεπούρηΟ κ. Κοραντής συναντήθηκε στην 79 ΑΔΤΕ με το Ταξίαρχο κ. Χρ. Μανωλά


Ο ταξίαρχος κ. Μανωλάς δίνει αναμνηστικά δώρα στον κ. Κοραντή
Το τυχερό φλουρί στην πίτα του ΛΑ.Ο.Σ. κέρδισε ο δημοσιογράφος
της ΝΕΤ κ. Χάρης Ζαβουδάκης.
Το δώρο ήταν μια εικόνα της Παναγίας της Αμόλυντης


Ο Περιφερειάρχης Νήσων του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Άκης Τσιάπης και ο πολιτευτής
του κόμματος στην Ικαρία κ. Λευτ. Κανάγιος


Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΛΑ.Ο.Σ. (πρώην Πρέσβης μας στην Τουρκία και Αρχηγός της Ε.Υ.Π.) ποζάρει μαζί με τον γνωστό επιχειρηματία
(PIZZA ΝΑΠΟΛΙ) κ. Βάιο Σκούρα.
Τα άτομα με αναπηρία ζητούν ισχυρή ασπίδα μέτρων προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Στον απόηχο των ανακοινώσεων για την αλλαγή του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και της πρόσφατης εισήγησης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέα Λοβέρδου στους Κοινωνικούς Εταίρους για τις δομικές αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος, η Ε.Σ.Α.μεΑ. εξέφρασε με επιστολή της προς αυτόν τη βαθιά απογοήτευση και αγανάκτηση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, δεδομένης και της μη συμμετοχής του αναπηρικού κινήματος στο διάλογο για τα θέματα αυτά.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει για μια ακόμα φορά ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους ποτέ δεν διεκδίκησαν διακριτική μεταχείριση σε βάρος της κοινωνίας, αλλά τη λήψη μέτρων ουσιαστικών και πρακτικών για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ακριβώς αυτό το χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι αλλαγές του υφιστάμενου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, να αποτελέσουν ασπίδα ισχυρής κοινωνικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι αντικειμενικά βυθίζονται μέρα με τη μέρα σε σκληρότερες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων.

Επιπλέον, οι συνεχείς ανακοινώσεις για περικοπές των αναπηρικών συντάξεων δημιουργούν αναπάντητα ερωτήματα και επιβαρύνουν ήδη το χώρο των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος ενοχοποιείται επί σειρά ετών άδικα. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της Πολιτείας για την αναμόρφωση του καθεστώτος των αναπηρικών συντάξεων και τη δημιουργία ενιαίων κανονισμών και μηχανισμών για την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας, κατόπιν, όμως, του απαραίτητου διαλόγου με τους φορείς εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία. Για το σκοπό αυτό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητεί τον άμεσο καθορισμό συνάντησης με τον κ. Λοβέρδο προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς τα φλέγοντα αυτά ζητήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Συνονομοσπονδία θα προχωρήσει σε μαζική κινητοποίηση στο τέλος του τρέχοντος μήνα έξω από το Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937 157193.

ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πλήρη αναγνώριση των δυσλειτουργιών κτηματογράφησης στο Νομό Χίου, αλλά και διαβεβαίωση για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων προκύπτει από απάντηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Κτηματολόγιο ΑΕ, σε σχετική παρέμβαση της βουλευτή Χίου, Ελπίδας Τσουρή. Όπως προκύπτει, επίσης, από το έγγραφο:

1. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι στις περιοχές αυτές απαιτούνται ευρείας έκτασης διορθώσεις στα κτηματολογικά διαγράμματα και παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων τα ακίνητα που περιγράφονται από τους τίτλους κυριότητας, τους οποίους προσκόμισαν οι πολίτες, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από εκείνα που σήμερα υποδεικνύονται επιτοπίως. Αυτό μας υποχρεώνει να κινηθούμε πολύ προσεκτικά τόσο για την επιλογή της σωστής μεθοδολογίας, όσο και των διαδικασιών διόρθωσης των σφαλμάτων της κτηματογράφησης.

2. Επιβεβλημένη είναι και η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος κατά τις διορθώσεις και να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος να θιγούν νόμιμα δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών. Το κόστος των διορθώσεων μέσα από τη διαδικασία αυτή δεν θα επιβαρύνει τους πολίτες εκείνους που υπήρξαν συνεπείς και έχουν τηρήσει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους.

Τέλος, αφού επισημαίνεται η ύπαρξη σημαντικών οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών, προκειμένου να επιλυθούν «χρονίζοντα προβλήματα σε συνθήκες εξαιρετικά δυσμενείς», η απάντηση αναφέρεται στο κρίσιμο ζήτημα της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης: «Η νέα Διοίκηση του Κτηματολογίου εργάζεται με ταχύτατους ρυθμούς, προκειμένου να δώσει τις προσφορότερες σε κάθε περίπτωση λύσεις. Για την επίλυση λειτουργικών ζητημάτων που άπτονται ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού, πρωταρχικό κριτήριο θα αποτελέσει η τήρηση και εφαρμογή των αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των Ελλήνων Πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού.

ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ...

http://fimotro.blogspot.com/2010/02/blog-post_7103.html
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ.

16,5% η διαφορά του ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ. Η δημοσκόπηση της Public Issue για την Κυριακάτικη Καθημερινή αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Ο Παπανδρέου δεν έχει τη μαγική μπαγκέτα για να λύσει όλα τα προβλήματα μέσα σε πέντε μήνες. Οι πολίτες από αυτόν περιμένουν μερικά απλά πράγματα. Να δείξει ότι προσπαθεί και να φέρει αποτελέσματα στην Οικονομία. Για τον Παπανδρέου δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τον κρίνει ο καθένας και έχει άποψη ο καθένας για αυτόν. Τον στηρίζουν ακόμα και οι σκεπτόμενοι ψηφοφόροι της Ν.Δ. Του αναγνωρίζουν ευγένεια...
εργατικότητα και προσπάθεια. Ο Σαμαράς είναι το ζητούμενο. Θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική και θα χρεώνεται τον Καραμανλή; Ή θα προχωρήσει σε τομές και ρήξεις για να αλλάξει την φυσιογνωμία της Ν.Δ.; Απλό ερώτημα που δεν αφορά τους γραφικούς της Ρηγίλλης αλλά τον ίδιο τον Σαμαρά.

Στις 19 Φεβρουαρίου η εκλογή γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ


Στις 19 Φεβρουαρίου εκλέγεται ο νέος γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, σύμφωνα με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Υποψηφιότητες για τη θέση μπορεί να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου.

Ως επικρατέστερος διάδοχος του Γιάννη Τραγάκη θεωρείτο ο πρώην υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Αρκαδίας Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο οποίος όμως δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος, αφού στις 19 Φεβρουαρίου δεν θα έχει συμπληρώσει έξι χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας, όπως ορίζει το καταστατικό για την εκλογή γραμματέα ΚΟ.

Ο κ. Λυκουρέντζος συμπληρώνει έξι χρόνια βουλευτής στις 7 Μαρτίου 2010, καθώς για πρώτη φορά εξελέγη στις εκλογές του Μαρτίου του 2004.

Newsroom ΔΟΛ

Στη Μόσχα για επαφές με τη ρωσική ηγεσία ο Γιώργος Παπανδρέου

Επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου, έπειτα από πρόσκληση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά την παραμονή του στη Μόσχα, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τον ομόλογό του Βλ.Πούτιν, τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο και με τους προέδρους των δύο σωμάτων της ρωσικής Βουλής, της Κρατικής Δούμας, Μπαρίς Γκριζλόφ, και του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, Σεργκέι Μιρόνοφ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του κ. Παπανδρέου αναμένεται να βρεθεί το σύνολο των διμερών σχέσεων, με έμφαση στα εκκρεμή ενεργειακά σχέδια μεταξύ των δύο χωρών, καθώς η Μόσχα επιθυμεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

Συνομιλίες με Μεντβέντεφ-Πούτιν

Το ενδιαφέρον της Μόσχας παραμένει ενεργό για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «South Stream», ο νοτιότερος κλάδος του οποίου θα διέρχεται από την Ελλάδα και θα καταλήγει στην Ιταλία.

Επί τάπητος θα τεθεί, επίσης, η ανανέωση της συμφωνίας για την προμήθεια φυσικού αερίου που λήγει το 2016, για την οποία οι σχετικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να ενταθούν. Θα εξεταστούν, δε, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα που απασχολούν τις ελληνορωσικές σχέσεις, όπως το Κυπριακό.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ